Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o przejściu na wieczną służbę naszego kolegi

Marka Kośnego

byłego przewodniczącego ZZM IC Warszawa, członka Rady Krajowej ZZM.

Cześć Jego Pamięci!

 

W ostatniej drodze towarzyszyliśmy naszemu koledze

Wojciechowi Wrońskiemu

członkowi Zarządu ZZM w Skarżysku Kamiennej oraz wieloletniemu członkowi Komisji Ochrony Praw Pracowniczych ZZM.

Cześć Jego Pamięci

Konferencja TOR

29 marca odbyła się zorganizowana przez zespół TOR video konferencja „
Maszynista 2021 Zatrudnienie. Szkolenie. Bezpieczeństwo.”
Rok 2021 ogłoszono Rokiem Kolei zatem i promocja zawodu maszynisty wpisuje się w tematy wyjątkowej uwagi. Właśnie na charakterystyce pracy, warunków jej wykonywania a szczególnie nad tematem prac nad Ustawą o czasie pracy z punktu widzenia pracodawców oraz związków zawodowych zajęli się zaproszeni do udziału w panelu dyskusyjnym; pod wiele mówiącym tytułem „Jak długo może (i jak długo powinien) pracować maszynista? Nowy projekt ustawy o czasie pracy” goście: Wojciech Jurkiewicz – Prezes Zarządu Związku Niezależnych Przewoźników Kolejowych, Andrzej Pawłowski – Członek Zarządu CTL oraz Leszek Miętek – Prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce. Zarówno debata jak i podejście do tematu prac nad ustawą, jej faktycznej przydatności pokazała jak różne są zdania i jak wiele wątpliwości powoduje.
Prezydent odpowiadając na pytania wskazywał luki w przywoływanym przez kontr rozmówców Kodeksie Pracy a w szczególności art. 128 KP. Niestety prace nad nowymi regulacjami przeciągają się co wywołuje niezadowolenie środowiska maszynistowskiego a i finał negocjacji Ponadzakładowego Zbiorowego Układu Pracy, który śladem innych krajów Europejskich reguluje kwestie czasu pracy i dostępności maszynistów dla pracodawców nie jest określony czasowo. Związek Maszynistów – jak wspomniał Prezydent – jest gotów do czynnej współpracy nad sfinalizowaniem przepisów, mających znaczący wpływ na bezpieczeństwo na kolei.

Zdalne posiedzenie SPT ZZM

26 marca odbyło się kolejne w tym roku posiedzenie Sektora Przewozów Towarowych ZZM. Zgodnie z porządkiem po omówieniu przez członka Rady Nadzorczej– przedstawiciela związku Tadeusza Stachaczyńskiego, Sektor omówił propozycję planowanych  zmian do ZUZP dotyczących kwestii udziału drużyn trakcyjnych w wypadkach śmiertelnych, wsparcia dla rodzin ofiar śmiertelnych, obligatoryjnego czasu wolnego oraz podmiany dla maszynistów po zdarzeniu oraz pokryciu kosztów leczenia i rehabilitacji. Członkowie udzielili rekomendacji przedstawicielom biorącym udział w dalszych rozmowach  z pracodawcą.

Sektor wyraził negatywną opinię dotyczącą projektu zmian do Regulaminu Organizacyjnego PKP CARGO S.A.  Przewodniczący w imieniu Sektora wystosował pismo w tej kwestii do Prezesa Czesława Warsewicza.  Z negatywną reakcją spotkała się również propozycja do zmiany systemu wynagradzania maszynistów.

Omówiono także sprawy bieżące; realizację porozumienia z 2006 roku dotyczącego czystości w kabinach, badań okresowych, szkoleń zdalnych oraz problemów z dojazdem pociągami PKP IC S.A. do miejsca pracy.