Posiedzenie Sektora Spółek Samorządowych

Sektor Przewozów Samorządowych obradował zdalnie 13 stycznia z udziałem członków Prezydium ZZM i przewodniczących organizacji zakładowych działających w spółce Polregio.

Tematyka spotkania koncentrowała się na zagadnieniach związanych z podpisanym porozumieniem i uruchomieniem drugiej transzy podwyżek wynagrodzeń w Polregio. Z dniem 1 stycznia zostaje wdrożona druga transza podwyżki wynagrodzeń w spółce, zapisana w porozumieniu między związkami zawodowymi a zarządem spółki z 5 kwietnia 2019 roku.

Przewodniczący Sektora Bogdan Janiak poinformował także o umowach z samorządami i ich skutkach na pracę w nadchodzących latach.

Ważny krok

Mamy wymierne efekty dialogu społecznego wszczętego przez ZZM we wrześniu ws. poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych u największych przewoźników. Pierwsze porozumienie zostało podpisane w spółce Polregio 29 grudnia ub. r.

Przedmiotem regulacji są m.in. następstwa tzw. wypadków z udziałem człowieka, czyli śmiertelnych. Na mocy porozumienia, pracodawca zobowiązał się do podmiany drużyny trakcyjnej po takim wypadku z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, obliczanego jak za urlop wypoczynkowym, za dalszą część zmiany roboczej. Jeśli dany pracownik – członek drużyny trakcyjnej o to zawnioskuje, otrzyma także 3-dniowe zwolnienie z wykonywania pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia obliczanego jak za urlop wypoczynkowy oraz pomoc psychologiczną.

Rodzina pracownika, który uległ śmiertelnemu wypadkowi w pracy otrzyma dodatkowe wsparcie. Będzie nim odszkodowanie w wysokości 10-krotności wynagrodzenia pracownika obliczanego jak za urlop wypoczynkowy. Pracodawca zobowiązał się także do naprawienia szkód rzeczowych lub osobowych poniesionych przez pracowników Polregio w wyniku wypadku kolejowego. W zakresie szkody osobowej w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia – zakres pomocy obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego pracodawca zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć sumę potrzebną na koszty leczenia i zalecanej oraz zrealizowanej rehabilitacji. Strony ustalił, że postanowienia zawarte w porozumieniu z 29 grudnia obowiązują do czasu wprowadzenia ich do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy obowiązującego w Polregio. Z ramienia ZZM dokument podpisali prezydent Leszek Miętek i wiceprezydent Sławomir Centkowski.