Wideoczat ZZM

W związku z kampanią dezinformacyjną, prowadzoną głównie w mediach społecznościowych dotyczącą Ustawy o czasie pracy a także prowadzonym przez ZZM dialogiem społecznym w sprawie wypadków na przejazdach kolejowych w najbliższy piątek tj. 23.10 o godz. 13.00 odbędzie się  wideoczat z Prezydentem ZZM.
Uczestnicy czatu będę mieli bezpośrednią możliwość zapoznania się z działaniami ZZM a także możliwość zadawania pytań i wyjaśniania wątpliwości.
Wideoczat jest dostępny dla członków ZZM. Link do czatu dostępny na serwerze ZZM.
Zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu.

101 „urodziny” ZZM

Z okazji 101 rocznicy powstania Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce składamy wszystkim członkom życzenia zdrowia – w ciężkim czasie pandemii, spokoju o pracę i przyszłość, dumy z wykonywanego zawodu i z przynależności do naszej organizacji.

NIECH NAS ŁĄCZY HONOR I DUMA ZAWODOWA

ZZM apeluje

W związku z lawinowo rosnącymi zakażeniami koronawirusem SARS-CoV-2,  kierując się troską o zdrowie pracowników Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce zwrócił się do pracodawców kolejowych o rygorystyczne przestrzeganie wprowadzonych procedur sanitarnych. W szczególności o dezynfekowanie pomieszczeń, w których pracują pracownicy w tym również kabin maszynisty, a także nieustanną dostępność pracowników do środków ochrony i dezynfekcji.

Apelujemy również o zorganizowanie pracy Spółki tam, gdzie jest to tylko możliwe w sposób zdalny a także o odwołanie zaplanowanych w tym roku stacjonarnych pouczeń okresowych i szkoleń na symulatorach. Wnioskujemy też o wypracowanie bezpiecznych procedur dojazdu do pracy i przemieszczania się w ramach wykonywanej pracy.

Jesteśmy przekonani, że w tym wyjątkowo trudnym okresie należy poczynić wszelkie starania w kierunku zminimalizowania ryzyka zakażenia pracowników, nawet kosztem zawieszenia szkoleń a w przypadku przewoźników pasażerskich organizacji stref buforowych. Podejmowane działania i ograniczenia muszą być podporządkowane celowi nadrzędnemu, jakim jest ochrona zdrowia pracowników i realizacja procesu przewozowego.

Pisma do wglądu w pliku pdf:

ZZM apeluje

Posiedzenie RDS

W dniu 30 września br. odbyło się plenarne posiedzenie Rady Dialogu Społecznego, którego głównym tematem była informacja Ministra Finansów na temat projektu ustawy budżetowej na rok 2021 – projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 oraz informacja o przebiegu wykonania ustawy budżetowej za pierwsze półrocze 2020 roku.

Przewodniczący Zespołu Polityki Gospodarczej i Rynku Pracy – Leszek Miętek zaprezentował stanowiska Zespołu w tematyce:

  1. udzielenia przez państwo niezbędnej pomocy firmom transportowym;
  2. problemów branży spożywczej i turystycznej;
  3. problemów sektora motoryzacyjnego.

Rada Dialogu głosowała m.in. w sprawie ww. stanowisk a po ich przyjęciu – przekaże stronie rządowej jako wspólne stanowisko strony społecznej i pracodawców. Na posiedzeniu RDS przyjęła również stanowiska w sprawie redukcji zatrudnienia w administracji rządowej oraz możliwości wprowadzenia ograniczeń skutkujących mniej korzystnymi warunkami zatrudnienia pracowników niż wynikające z podstawy nawiązania stosunku pracy oraz w sprawie projektu z dnia 15 września 2020 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

Zdalne posiedzenie Zarządu ALE

Głównymi tematem oczywiście jest wpływ pandemii na transport kolejowy w Europie i na tym tle sytuację maszynistów. Omawiane są też bieżące działania Prezydium ALE w zakresie pracy grup roboczych na poziomie europejskim a także współpracę z CESI (1) , ERA (2)  i ETF (3).

Z najbardziej nas interesujących spraw jest kwestia inicjatywy wypracowania dyrektywy europejskiej regulującej czas pracy maszynistów.

ad1

Europejska Konfederacja Niezależnych Związków Zawodowych ( CESI ; francuski Confédération Européenne des Syndicats Independants , niemiecki Europäische Union der unabhängigen Gewerkschaften , włoski Confederazione Europea Sindacati Indipendenti ) jest regionalnym związkowa federacja reprezentująca około 5 milionów członków niezależnych związków zawodowych w Europie .

CESI reprezentuje wolne i niezależne związki zawodowe od prywatnych i publicznych sektorów, które przestrzegają zasad demokratycznych i obronie poszanowania praw człowieka.

ad 2

ERA – Agencja Kolejowa Unii Europejskiej (EUAR, ang. European Union Agency for Railways, dawniej: Europejska Agencja Kolejowa, ERA, ang. European Railway Agencyfr. Agence ferroviaire européenne) – agencja Unii Europejskiej powołana na podstawie rozporządzenia nr 881/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004(zastąpionego następnie rozporządzeniem 2016/796), by pełnić rolę europejskiego regulatora rynku kolejowego w zakresie technicznym oraz zapewnić państwom członkowskim Unii Europejskiej wsparcie techniczne interoperacyjności i bezpieczeństwa kolei. Jej zadaniem ma być z jednej strony ustalanie norm w dziedzinie bezpieczeństwa transportu kolejowego oraz interoperacyjności, a z drugiej kontrola ich przestrzegania przez poszczególne państwa.

ad 3

Europejska Federacja Pracowników Transportu (The European Transport Workers’ Federation – ETF) jest organizacją związkową zrzeszającą transportowe związki zawodowe z Unii EuropejskiejEuropejskiego Obszaru Gospodarczego oraz krajów Europy Wschodniej.

 

 

Sektor Przewozów Towarowych

28.09.2020 odbyło się zdalne posiedzenie Sektora Przewozów Towarowych ZZM.

Głównym tematem posiedzenia była informacja o działaniach Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego w sprawie sytuacji PKP Cargo S.A Prezydent ZZM przedstawił informację z przebiegu spotkania z Zarządem PKP CARO S.A. w dniach 16 i 18 września oraz spotkania z Prezesem PKP S.A. Krzysztofem Mamińskim, które zakończyło podjęciem decyzji o zawieszeniu przeprowadzenia pikiet w dniu 21.09.2020 przed siedzibą PiS oraz PKP Cargo S.A.

Na mocy ustaleń z Prezesem K. Mamińskim – który podjął się pełnienia roli mediatora w rozmowach z Zarządem Cargo – przedstawiciele Komitetu Protestacyjnego uczestniczyli w części posiedzenia RN PKP Cargo, na którym strona społeczna przedstawiła własną ocenę sytuacji Spółki i oczekiwania co do działań naprawczych, koniecznych dla zapewnienia odpowiedniego poziomu przewozów i pozycji rynkowej gwarantującej utrzymanie miejsc pracy.

W dalszym ciągu związki zawodowe oczekują na spotkanie z Zarządem Cargo celem omówienia działań restrukturyzacyjnych i spotkania z przedstawicielami Ministerstwa Aktywów Państwowych.

Prezydent ZZM zrelacjonował też przebieg rozmów z Zarządem PKP Cargo w ramach dialogu społecznego wszczętego w sprawie zagwarantowania bezpiecznych warunków pracy. Główną intencją ZZM jest poprawa bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych oraz podjęcie działań prewencyjnych w zakresie dużej ilości potrąceń osób postronnych. Wypadki te zagrażają zdrowiu i życiu drużyn trakcyjnych oraz generują wysokie koszty wynikające z naprawy uszkodzonego taboru. Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce oczekuje ustosunkowania się Zarządu PKP CARGO S.A. do wystosowanych przez związek postulatów.

Kolejnym punktem spotkania było zdalne spotkanie z Dyrektorem Biura Kierowania Przewozami Zbigniewem Prusem, na którym odpowiadał za pytania zadane przez członków Rady Sektora.

Do najbardziej istotnych spraw podnoszonych na spotkaniu należą kwestie związane z użytkowaniem tabletów przez maszynistów zarówno w kwestii oprogramowania, zawartości danych dostępnych maszynistom po dawno już podnoszone przez nas kwestie odpowiedniego ich mocowania i zasilania na pojazdach. Dyrektor zapewnił o rychłym rozwiązaniu problemów. Poruszono również po raz kolejny temat szkoleń na symulatorach w zakresie sposobu ich przeprowadzania przez instruktorów, ograniczenia ilości scenariuszy realizowanych w ramach jednego szkolenia a także kwestii braku zaplecza socjalne dostępne dla osób przybywających na szkolenie. Są to sprawy od dawna sygnalizowane przez Sektor, ale w dalszym ciągu nie widać naprawy zgłaszanych problemów.

Sektor zatem mocniej zaakcentował potrzebę bliższego przyjrzenia się tematowi przez kierownictwo Spółki.