Posiedzenie Sektora Spółek Samorządowych

Spotkanie według programu rozpoczęło się od omówienia sytuacji w poszczególnych spółkach samorządowych.

Na spotkanie przybyli zaproszeni goście w osobach członka Zarządu PR Jarosława Klasy oraz  dyr. Oddziału Wielkopolskiego PR Waldemara Bachmatiuka.

Przedstawiciele pracodawcy przedstawili aktualną sytuację w Spółce – głównie w temacie  taboru i eksploatacji oraz działania Zarządu w poszczególnych województwach w celu podpisywania umów długoletnich. Podczas spotkania z gośćmi padło wiele pytań dotyczących podziału kwot w ramach porozumienia z dnia 05.04.2019r. W tym temacie głos zabrał dyr. Bachmatiuk,  który stwierdził że podwyżka ma być skierowana głównie do tych grup zawodowych, w których jest największy problem z pozyskaniem pracowników czyli  utrzymanie i zespół drużyn trakcyjnych.

Ważnym elementem spotkania był temat stworzenia porozumienia pomiędzy ZZM z Zarządem w sprawie dodatkowej gratyfikacji dla maszynistów za odbycie szkolenia na symulatorze oraz za nadzór nad maszynistami stażystami. Warunki porozumienia zostały przekazane Zarządowi PR.

Ostatnim tematem było omówienie protokołu dodatkowego do ZUZP w PR dotyczące Maszynisty Zakładowego.

 

Posiedzenie Sektora Spółek Samorządowych

W Warszawie przy ul. Wojciechowskiego 7 odbyło się posiedzenie Sektora Spółek Samorządowych ZZM.

Omówiono sytuację bieżącą w poszczególnych zakładach PR, dyskutowano nad kwestią planowanych podwyżek wynagrodzeń w kontekście sytuacji spółki przestawionej przez przedstawiciela załogi w RN oraz podobnie jak na posiedzeniu Sektora PP kwestie organizacyjne na najbliższe miesiące.  

Posiedzenie Sektora Spółek Samorządowych

Przy ulicy Wojciechowskiego w Warszawie, w siedzibie ZZM odbyło się posiedzenie Sektora Spółek Samorządowych.  Spotkanie prowadzone  było przez przewodniczącego Sektora Bogdana Jańczaka z udziałem członków Prezydium ZZM Leszka Miętka i Sławomira Centkowskiego. Spotkanie dotyczyło aktualnej sytuacji w spółce i oczywiście tematu najbardziej interesującego maszynistów – kwestii wzrostu wynagrodzeń.

Spotkanie rozpoczął Prezydent Leszek Miętek omówieniem kalendarza eventów związanych z obchodami 100 lecia ZZM.  Po omówieniu aktualnej sytuacji w poszczególnych spółkach na spotkanie dołączyli Prezes Zarządu – Krzysztof Zgorzelski i Członek Zarządu – Dyrektor Operacyjny- Jarosław Klasa.

Prezes poinformował, że udało się zakończyć plan restrukturyzacji przewidziany na 2018 r. – obecnie trwają kontrole edytu. Potwierdził, że na uwadze mają sytuacje finansową maszynistów, nie padły jednak żadne deklaracje co do czasu wprowadzenia czy kwot podwyżek.

Kolejnym tematem poruszanym była kwestia symulatorów. Staraniem ZZM trwającymi wiele lat wprowadzono szkolenia na symulatorach, przygotowujące maszynistów do działań nietypowych. Obecnie trwa okres przejściowy wprowadzanie w życie przepisów.  Prezydent ZZM zaznaczył, że to są szkolenia a nie egzaminy, nie należy ich dobierać jako element decydujący o dalszej pracy.

Leszek Miętek zgłosił również propozycję – w związku ze zmiana przepisów w zakładach znika stanowisko maszynisty zakładowego. Należy rozważyć wprowadzenie protokołu dodatkowego do ZUZP aby zasoby ludzkie w postaci maszynistów, którym stan zdrowia nie pozwala na uzyskanie licencji, na prawach kierowania mogli pracować w zakładach wykonując czynności zgodne z kwalifikacjami.

Zgłoszono szereg uwag i nieprawidłowości związanej z pracą w różnych oddziałach PR, które zostały przez gości odnotowane.

Protest w SKM

Protest pracowników SKM przeciwko irracjonalnej polityce transportowej władz woj. pomorskiego. Przez takie podejście tabor zaczyna przypominać skansen a pracownicy co roku obawiają się o byt firmy a co za tym idzie swój i swoich rodzin!

Posiedzenie Sektora Spółek Samorządowych

W siedzibie ZZM w Warszawie, 17 października b.r. odbyło się posiedzenie Sektora Spółek Samorządowych poszerzone o obecność przewodniczących kół, prowadzone przez Przewodniczącego Bogdana Jańczaka. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele Prezydium – Prezydent Leszek Miętek oraz Wiceprezydent Sławomir Centkowski.

Przewodniczący Sektora przedstawił ocenę realizacji funkcjonowania PDO w Przewozy Regionalne sp. z o.o.  Program funkcjonować będzie do 31 listopada 2018 r. Na dzień dzisiejszy środki przeznaczone na ten cel wykorzystane zostały w 99%. Omówiono również realizację wprowadzania podwyżek zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 10.04. 2018 r.

Do zebranych dołączyli zaproszeni goście – przedstawiciele Zarządu Spółki – Prezes Krzysztof Zgorzelski i Członek Zarządu Jarosław Klasa odpowiedzialny za kwestie utrzymania taboru. Goście wysłuchali uwag dotyczących stanu taboru, spostrzeżeń z eksploatacji.

Przedstawiciel załogi w Radzie Nadzorczej Spółki Jarosław Sromała podziękował za aktywność w zbieraniu podpisów w głosowaniu na jego kandydaturę. Przekazał, że od wyborów odbyło się zaledwie jedno posiedzenie RN, na którym zapowiedziano powrót do pociągów interregio. Poinformował również, że bez większych wątpliwości przeprowadzono kontrole funkcjonowania Spółki z ramienia KE. Końcowym punktem posiedzenia było omówienie bieżących spraw i problemów w samorządowych spółkach kolejowych.

 

Nasz człowiek w PR

Gratulujemy naszemu koledze – Jarosławowi Sromale – uzyskania mandatu zaufania od pracowników Przewozy Regionalne sp. z o.o. Jak wynika z końcowego protokołu zdobył największą liczbę głosów.

Posiedzenie Sektora Spółek Samorządowych

 

W siedzibie ZZM przy ul. Wojciechowskiego w Warszawie odbyło się posiedzenie Sektora Spółek Samorządowych z udziałem członków Prezydium. Spotkanie prowadził Bogdan Jańczak przewodniczący Sektora.

Omówiono m.in. kwestię zakończonego sporu zbiorowego w Przewozach Regionalnych sp. z o.o. oraz realizację Programu Dobrowolnych Odejść.

W PR trwają przygotowania wyborów do Rady Nadzorczej w Spółce. Kandydatem ZZM, który jednogłośnie otrzymał mandat zaufania jest pełniący do tej pory funkcje przedstawiciela pracowników w PR Jarosław Sromała z MZZM w Toruniu (na spotkaniu niestety ze względu na posiedzenie RN PR nieobecny).