Sektor Spółek Samorządowych

W środę 24.06 mimo ograniczeń związanych z COVID-19 odbyło się posiedzenie Sektora Spółek Samorządowych ZZM.

W spotkaniu prowadzonym przez przewodniczącego – Bogdana Jańczaka udział wzięli członkowie Prezydium związku oraz nowy Prezes POLREGIO sp. z o.o. – Artur Martyniuk.

Po wstępnym omówieniu sytuacji w poszczególnych spółkach połączeni przez zwyczajową już telekonferencję Webex Meeting członkowie Sektora mieli okazję poznać zapatrywania na funkcjonowanie firmy w najbliższym czasie.  Nowy Prezes, który – jak sam przyznał ma rodzinne koligacje maszynistowskie (ojciec był maszynistą) przyznał, że podstawą funkcjonowania jest odpowiednia kadra i dołoży wszelkich starań aby nie ucierpiała na skutek pandemii. Wysłuchał z uwagą uwag i sugestii maszynistów, oraz zapewnił o  chęci podjęcia dialogu z przedstawicielami pracowników.

 

Porozumienia „Covid-19”

Wprowadzane przez rząd od połowy marca obostrzenia i zasady izolacji społecznej utrudniły rozprzestrzenianie się wirusa, ale poniekąd rykoszetem mocno uderzyły w finanse przewoźników. I to zarówno pasażerskich, jak i towarowych. Zamykanie granic, portów morskich, zakładów pracy, szkół i uczelni wyższych poskutkowało odwoływaniem wielu pociągów. Konsekwencją był drastyczny spadek pracy przewozowej i zapotrzebowania na pracę. Poszczególne spółki próbowały sobie radzić wysyłaniem załogi na zaległe urlopy, część skorzystała z urlopów na opiekę nad dzieckiem, jednak były to rozwiązania doraźne, na krótką metę.

W poczuciu współodpowiedzialności za firmy i pracowników, zadaniem związków zawodowych było przede wszystkim utrzymanie miejsc pracy. Głównie uniknięcie zwolnień grupowych i nieświadczenia pracy, w miarę możliwości solidarne rozłożenie obciążeń na wszystkie zespoły pracownicze i grupy zawodowe oraz pomoc firmom m.in. w zakresie ubiegania się o pomoc publiczną. Możliwości tego typu stworzyły zapisy tzw. tarcz antykryzysowych. Kierownictwa spółek zapowiadają aplikowanie o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników objętych obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia Covid-19 z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Negocjacje w tej sprawie odbywały się w trybach zdalnych w kwietniu, a niekiedy i na początku maja.

W PKP Intercity, która zanotowała największy spadek liczby pasażerów (rzędu 95 proc.), najpierw podpisany został wzór porozumienia na szczeblu Rady Krajowej ZZM, a następnie porozumienia dyrekcji poszczególnych zakładów z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi. Zasadniczo w okresie 1 maja–31 lipca br. wymiar czasu pracy ograniczony został o 20 procent (nie więcej niż do pół etatu) wszystkim pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę z wyłączeniem pracowników objętych przestojem ekonomicznym oraz osób zatrudnionych w spółce na podstawie umowy zlecenia niezbędnych do zachowania ciągłości działalności spółki. Przestojem ekonomicznym (z prawem do 50 proc. wynagrodzenia) będą natomiast objęci zleceniobiorcy. Ponadto w czasie obowiązywania porozumienia w PKP Intercity będzie obowiązywał trzymiesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy, a pracownicy będą zobowiązani wykorzystywać urlopy zaległe na polecenie pracodawcy. Zmiany dotyczą też wypłat nagród jubileuszowych, z tym że nie objęły one osób odchodzących na emeryturę.

W PKP Cargo ramowe porozumienie ws. określenia warunków i trybu wykonywania pracy w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy centrale związkowe podpisały 7 maja. Potem trafiło na szczebel ośmiu zakładów, gdzie uściślano zapisy w zależności od lokalnych potrzeb. Generalnie ma obowiązywać od 1 czerwca do 31 sierpnia br., czyli również przez trzy miesiące. W tym czasie będzie miał w spółce zastosowanie trzymiesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy. Wymiar czasu pracy zostaje obniżony o 10 proc., nie więcej niż do 0,5 etatu. Wiążą się z nim proporcjonalnie niższe wynagrodzenia (oraz dodatki) dla pracowników. Pracodawcy zobowiązali się, że w czasie obowiązywania porozumienia nie będą wypowiadać umów o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników, natomiast związki zawodowe – że nie będą wysuwać postulatów płacowych.

W PKP SKM w Trójmieście w kwietniu stosowane były regulacje związane z przestojem ekonomicznym, natomiast w maju i czerwcu obniżony zostaje wymiar czasu pracy. W przypadku zespołów drużyn pociągowych (m.in. maszyniści i drużyny konduktorskie) związki zawodowe porozumiały się z zarządem na obniżenie go o 7 procent. W okresie maj–czerwiec będzie miał ponadto zastosowanie trzymiesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy

Komunikat Dyrektora Oddziału KM

Szanowni Państwo,   W nawiązaniu do Komunikatu Dyrektora Oddziału KMP z dnia 16.03.2020 r. z godz. 10.00, PKP S.A. Oddział Kolejowa Medycyna Pracy Dyrekcja uprzejmie informuje, że po przeprowadzeniu analizy dostępności świadczeń medycznych, od dnia 23 marca 2020 r., wyłącznie dla potrzeb przeprowadzania badań kontrolnych w przypadkach niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, wyłącznie w odniesieniu do pracowników posiadających aktualne orzeczenia lekarskie wydane po badaniach wstępnych lub okresowych   zostają uruchomione niżej wymienione lokalizacje

 1. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Warszawa, ul. Nowogrodzka 62 a
 2. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Białystok, ul. Słonimska 15/1
 3. Punkt Badań Profilaktycznych, Siedlce, ul. Kilińskiego 28
 4. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Lublin, ul. Okopowa 5
 5. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Kraków, ul. Olszańska 5
 6. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Rzeszów, Plac Dworcowy 2
 7. Punkt Badań Profilaktycznych, Tarnów, Plac Dworcowy 3
 8. Punkt Badań Profilaktycznych, Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 56
 9. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Katowice, ul. Zawiszy Czarnego 7a
 10. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Sopot, Dworcowa 3
 11. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Wrocław, ul. Paczkowska 26
 12. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Poznań, ul. Kolejowa 22
 13. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Ostrów Wlkp., ul. Dworcowa 1
 14. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Szczecin, ul. 3 Maja 25/27

Badania kontrolne będą przeprowadzane w ww. komórkach organizacyjnych   wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu i potwierdzeniu z działem kadrowym Pracodawcy dnia i godziny przeprowadzenia badania danego Pracownika. Pracownik zgłasza się ze skierowaniem na badanie kontrolne oraz z kopią aktualnego orzeczenia lekarskiego wydanego po badaniach wstępnych lub okresowych.   W ww. komórkach organizacyjnych nadal obowiązuje przeprowadzanie pomiarów temperatury osób zgłaszających się na badania profilaktyczne oraz przeprowadzanie wywiadów epidemicznych.   Wyżej wymieniony wykaz komórek organizacyjnych może ulec zmianie.   W odniesieniu do pozostałych komórek organizacyjnych Kolejowego Zakładu Medycyny Pracy i Centrum Naukowego Medycyny Kolejowej zawieszenie wykonywania zadań służby kolejowej medycyny pracy zostaje przedłużone do dnia 27 marca 2020 r. włącznie.   Okres obowiązywania zawieszenia może ulec zmianie.   Aktualne informacje na temat bieżącego funkcjonowania komórek organizacyjnych KZMP i CNMK w poszczególnych miastach, mogą Państwo uzyskać na stronie internetowej PKP S.A. oraz w Dyrekcji Oddziału KMP, w Wydziale ds. Organizacji Świadczeń Medycznych, Logistyki i Obsługi Klienta pod numerami telefonów: 22 474 43 82 lub 22 474 41 01 lub drogą elektroniczną kmp.dyrekcja@pkp.pl

Posiedzenie Sektora Spółek Samorządowych

Spotkanie według programu rozpoczęło się od omówienia sytuacji w poszczególnych spółkach samorządowych.

Na spotkanie przybyli zaproszeni goście w osobach członka Zarządu PR Jarosława Klasy oraz  dyr. Oddziału Wielkopolskiego PR Waldemara Bachmatiuka.

Przedstawiciele pracodawcy przedstawili aktualną sytuację w Spółce – głównie w temacie  taboru i eksploatacji oraz działania Zarządu w poszczególnych województwach w celu podpisywania umów długoletnich. Podczas spotkania z gośćmi padło wiele pytań dotyczących podziału kwot w ramach porozumienia z dnia 05.04.2019r. W tym temacie głos zabrał dyr. Bachmatiuk,  który stwierdził że podwyżka ma być skierowana głównie do tych grup zawodowych, w których jest największy problem z pozyskaniem pracowników czyli  utrzymanie i zespół drużyn trakcyjnych.

Ważnym elementem spotkania był temat stworzenia porozumienia pomiędzy ZZM z Zarządem w sprawie dodatkowej gratyfikacji dla maszynistów za odbycie szkolenia na symulatorze oraz za nadzór nad maszynistami stażystami. Warunki porozumienia zostały przekazane Zarządowi PR.

Ostatnim tematem było omówienie protokołu dodatkowego do ZUZP w PR dotyczące Maszynisty Zakładowego.

 

Posiedzenie Sektora Spółek Samorządowych

W Warszawie przy ul. Wojciechowskiego 7 odbyło się posiedzenie Sektora Spółek Samorządowych ZZM.

Omówiono sytuację bieżącą w poszczególnych zakładach PR, dyskutowano nad kwestią planowanych podwyżek wynagrodzeń w kontekście sytuacji spółki przestawionej przez przedstawiciela załogi w RN oraz podobnie jak na posiedzeniu Sektora PP kwestie organizacyjne na najbliższe miesiące.  

Posiedzenie Sektora Spółek Samorządowych

Przy ulicy Wojciechowskiego w Warszawie, w siedzibie ZZM odbyło się posiedzenie Sektora Spółek Samorządowych.  Spotkanie prowadzone  było przez przewodniczącego Sektora Bogdana Jańczaka z udziałem członków Prezydium ZZM Leszka Miętka i Sławomira Centkowskiego. Spotkanie dotyczyło aktualnej sytuacji w spółce i oczywiście tematu najbardziej interesującego maszynistów – kwestii wzrostu wynagrodzeń.

Spotkanie rozpoczął Prezydent Leszek Miętek omówieniem kalendarza eventów związanych z obchodami 100 lecia ZZM.  Po omówieniu aktualnej sytuacji w poszczególnych spółkach na spotkanie dołączyli Prezes Zarządu – Krzysztof Zgorzelski i Członek Zarządu – Dyrektor Operacyjny- Jarosław Klasa.

Prezes poinformował, że udało się zakończyć plan restrukturyzacji przewidziany na 2018 r. – obecnie trwają kontrole edytu. Potwierdził, że na uwadze mają sytuacje finansową maszynistów, nie padły jednak żadne deklaracje co do czasu wprowadzenia czy kwot podwyżek.

Kolejnym tematem poruszanym była kwestia symulatorów. Staraniem ZZM trwającymi wiele lat wprowadzono szkolenia na symulatorach, przygotowujące maszynistów do działań nietypowych. Obecnie trwa okres przejściowy wprowadzanie w życie przepisów.  Prezydent ZZM zaznaczył, że to są szkolenia a nie egzaminy, nie należy ich dobierać jako element decydujący o dalszej pracy.

Leszek Miętek zgłosił również propozycję – w związku ze zmiana przepisów w zakładach znika stanowisko maszynisty zakładowego. Należy rozważyć wprowadzenie protokołu dodatkowego do ZUZP aby zasoby ludzkie w postaci maszynistów, którym stan zdrowia nie pozwala na uzyskanie licencji, na prawach kierowania mogli pracować w zakładach wykonując czynności zgodne z kwalifikacjami.

Zgłoszono szereg uwag i nieprawidłowości związanej z pracą w różnych oddziałach PR, które zostały przez gości odnotowane.

Protest w SKM

Protest pracowników SKM przeciwko irracjonalnej polityce transportowej władz woj. pomorskiego. Przez takie podejście tabor zaczyna przypominać skansen a pracownicy co roku obawiają się o byt firmy a co za tym idzie swój i swoich rodzin!

Posiedzenie Sektora Spółek Samorządowych

W siedzibie ZZM w Warszawie, 17 października b.r. odbyło się posiedzenie Sektora Spółek Samorządowych poszerzone o obecność przewodniczących kół, prowadzone przez Przewodniczącego Bogdana Jańczaka. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele Prezydium – Prezydent Leszek Miętek oraz Wiceprezydent Sławomir Centkowski.

Przewodniczący Sektora przedstawił ocenę realizacji funkcjonowania PDO w Przewozy Regionalne sp. z o.o.  Program funkcjonować będzie do 31 listopada 2018 r. Na dzień dzisiejszy środki przeznaczone na ten cel wykorzystane zostały w 99%. Omówiono również realizację wprowadzania podwyżek zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 10.04. 2018 r.

Do zebranych dołączyli zaproszeni goście – przedstawiciele Zarządu Spółki – Prezes Krzysztof Zgorzelski i Członek Zarządu Jarosław Klasa odpowiedzialny za kwestie utrzymania taboru. Goście wysłuchali uwag dotyczących stanu taboru, spostrzeżeń z eksploatacji.

Przedstawiciel załogi w Radzie Nadzorczej Spółki Jarosław Sromała podziękował za aktywność w zbieraniu podpisów w głosowaniu na jego kandydaturę. Przekazał, że od wyborów odbyło się zaledwie jedno posiedzenie RN, na którym zapowiedziano powrót do pociągów interregio. Poinformował również, że bez większych wątpliwości przeprowadzono kontrole funkcjonowania Spółki z ramienia KE. Końcowym punktem posiedzenia było omówienie bieżących spraw i problemów w samorządowych spółkach kolejowych.

 

Nasz człowiek w PR

Gratulujemy naszemu koledze – Jarosławowi Sromale – uzyskania mandatu zaufania od pracowników Przewozy Regionalne sp. z o.o. Jak wynika z końcowego protokołu zdobył największą liczbę głosów.