Brak porozumienia w POLREGIO

Zapowiadane spotkanie (13.10.2021r) z Zarządem POLREGIO sp. z o.o. niestety nie zakończyło się podpisaniem porozumienia dotyczącego premii z okazji dwudziestolecia spółki rekompensującej pracownikom brak wzrostu wynagrodzeń od 2020 r.

Biorąc pod uwagę wysoką inflację, wzrost cen, kosztów życia i wzrost wynagrodzeń w innych dziedzinach gospodarki związki zawodowe wszczęły roszczenie o wdrożenie systemowej podwyżki w uposażeniu zasadniczym.

Stosowne oficjalne zawiadomienie zostanie złożone po podpisaniu przez organizacje związkowe.

Wybory w POLREGIO sp. z o.o.

20 lipca Centralna Komisja Wyborcza w POLREGIO sp. z o.o. przedstawiła protokół z przeprowadzonych wyborów na przedstawiciela pracowników w Radzie Nadzorczej. Mandat zaufania po raz kolejny uzyskał Jarosław Sromała z ZZM.

Sektor Spółek Samorządowych ZZM

Spotkanie, które odbyło się 11 czerwca miało ze względu na pandemię charakter videokonfencji. Głównym tematem spotkania były zbliżające się wybory na przedstawiciela pracowników w Radzie Nadzorczej POLREGIO sp. z o.o. Poparcie Sektora uzyskał do tej pory z powodzeniem  pełniący tą funkcję Jarosław Sromała.

W POLREGIO od 1 maja korzystniejsze zasady premiowania pracowników drużyn konduktorskich. ZZM jest jednym z sygnatariuszy porozumienia dotyczącego zmiany zasad premiowania pracowników z tytułu odprawy osób, rzeczy i zwierząt w pociągach, które zostało podpisane 29 kwietnia. Zakłada wzrost wysokości stawek będących podstawą do naliczenia premii za odprawę przy użyciu kas mobilnych o 29 procent.

W trosce o nowy tabor

Związki zawodowe działające w Polregio, w tym oczywiście ZZM, podjęły interwencję na najwyższych szczeblach w celu umożliwienia spółce inwestycji taborowych. Stawka jest wysoka.

Dziewięć organizacji związkowych działających w spółce w piśmie z 5 marca do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka wyraziło stanowczy sprzeciw wobec zapisów projektu Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (w skrócie KPO) w zakresie komponentu dotyczącego pasażerskiego taboru kolejowego. Uważają, że zapisy w obecnym stanie dyskryminują największego polskiego przewoźnika, czyli spółkę Polregio, gdyż do roli beneficjenta wsparcia inwestycji taborowych z KPO predestynuje tylko spółka PKP Intercity.

Jak twierdzą sygnatariusze, tak sformułowane zapisy mogą zaważyć negatywnie nie tylko na przyszłości Polregio, ale również kolejowych przewozów pasażerskich w wielu regionach oraz zatrudnieniu tysięcy kolejarzy. Z ramienia ZZM pismo podpisał przewodniczący Sektora Przewozów Pasażerskich Bogdan Jańczak.

Posiedzenie Sektora Spółek Samorządowych

Sektor Przewozów Samorządowych obradował zdalnie 13 stycznia z udziałem członków Prezydium ZZM i przewodniczących organizacji zakładowych działających w spółce Polregio.

Tematyka spotkania koncentrowała się na zagadnieniach związanych z podpisanym porozumieniem i uruchomieniem drugiej transzy podwyżek wynagrodzeń w Polregio. Z dniem 1 stycznia zostaje wdrożona druga transza podwyżki wynagrodzeń w spółce, zapisana w porozumieniu między związkami zawodowymi a zarządem spółki z 5 kwietnia 2019 roku.

Przewodniczący Sektora Bogdan Janiak poinformował także o umowach z samorządami i ich skutkach na pracę w nadchodzących latach.

Ważny krok

Mamy wymierne efekty dialogu społecznego wszczętego przez ZZM we wrześniu ws. poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych u największych przewoźników. Pierwsze porozumienie zostało podpisane w spółce Polregio 29 grudnia ub. r.

Przedmiotem regulacji są m.in. następstwa tzw. wypadków z udziałem człowieka, czyli śmiertelnych. Na mocy porozumienia, pracodawca zobowiązał się do podmiany drużyny trakcyjnej po takim wypadku z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, obliczanego jak za urlop wypoczynkowym, za dalszą część zmiany roboczej. Jeśli dany pracownik – członek drużyny trakcyjnej o to zawnioskuje, otrzyma także 3-dniowe zwolnienie z wykonywania pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia obliczanego jak za urlop wypoczynkowy oraz pomoc psychologiczną.

Rodzina pracownika, który uległ śmiertelnemu wypadkowi w pracy otrzyma dodatkowe wsparcie. Będzie nim odszkodowanie w wysokości 10-krotności wynagrodzenia pracownika obliczanego jak za urlop wypoczynkowy. Pracodawca zobowiązał się także do naprawienia szkód rzeczowych lub osobowych poniesionych przez pracowników Polregio w wyniku wypadku kolejowego. W zakresie szkody osobowej w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia – zakres pomocy obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego pracodawca zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć sumę potrzebną na koszty leczenia i zalecanej oraz zrealizowanej rehabilitacji. Strony ustalił, że postanowienia zawarte w porozumieniu z 29 grudnia obowiązują do czasu wprowadzenia ich do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy obowiązującego w Polregio. Z ramienia ZZM dokument podpisali prezydent Leszek Miętek i wiceprezydent Sławomir Centkowski.

Sektor Spółek Samorządowych

W środę 24.06 mimo ograniczeń związanych z COVID-19 odbyło się posiedzenie Sektora Spółek Samorządowych ZZM.

W spotkaniu prowadzonym przez przewodniczącego – Bogdana Jańczaka udział wzięli członkowie Prezydium związku oraz nowy Prezes POLREGIO sp. z o.o. – Artur Martyniuk.

Po wstępnym omówieniu sytuacji w poszczególnych spółkach połączeni przez zwyczajową już telekonferencję Webex Meeting członkowie Sektora mieli okazję poznać zapatrywania na funkcjonowanie firmy w najbliższym czasie.  Nowy Prezes, który – jak sam przyznał ma rodzinne koligacje maszynistowskie (ojciec był maszynistą) przyznał, że podstawą funkcjonowania jest odpowiednia kadra i dołoży wszelkich starań aby nie ucierpiała na skutek pandemii. Wysłuchał z uwagą uwag i sugestii maszynistów, oraz zapewnił o  chęci podjęcia dialogu z przedstawicielami pracowników.

 

Porozumienia „Covid-19”

Wprowadzane przez rząd od połowy marca obostrzenia i zasady izolacji społecznej utrudniły rozprzestrzenianie się wirusa, ale poniekąd rykoszetem mocno uderzyły w finanse przewoźników. I to zarówno pasażerskich, jak i towarowych. Zamykanie granic, portów morskich, zakładów pracy, szkół i uczelni wyższych poskutkowało odwoływaniem wielu pociągów. Konsekwencją był drastyczny spadek pracy przewozowej i zapotrzebowania na pracę. Poszczególne spółki próbowały sobie radzić wysyłaniem załogi na zaległe urlopy, część skorzystała z urlopów na opiekę nad dzieckiem, jednak były to rozwiązania doraźne, na krótką metę.

W poczuciu współodpowiedzialności za firmy i pracowników, zadaniem związków zawodowych było przede wszystkim utrzymanie miejsc pracy. Głównie uniknięcie zwolnień grupowych i nieświadczenia pracy, w miarę możliwości solidarne rozłożenie obciążeń na wszystkie zespoły pracownicze i grupy zawodowe oraz pomoc firmom m.in. w zakresie ubiegania się o pomoc publiczną. Możliwości tego typu stworzyły zapisy tzw. tarcz antykryzysowych. Kierownictwa spółek zapowiadają aplikowanie o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników objętych obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia Covid-19 z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Negocjacje w tej sprawie odbywały się w trybach zdalnych w kwietniu, a niekiedy i na początku maja.

W PKP Intercity, która zanotowała największy spadek liczby pasażerów (rzędu 95 proc.), najpierw podpisany został wzór porozumienia na szczeblu Rady Krajowej ZZM, a następnie porozumienia dyrekcji poszczególnych zakładów z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi. Zasadniczo w okresie 1 maja–31 lipca br. wymiar czasu pracy ograniczony został o 20 procent (nie więcej niż do pół etatu) wszystkim pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę z wyłączeniem pracowników objętych przestojem ekonomicznym oraz osób zatrudnionych w spółce na podstawie umowy zlecenia niezbędnych do zachowania ciągłości działalności spółki. Przestojem ekonomicznym (z prawem do 50 proc. wynagrodzenia) będą natomiast objęci zleceniobiorcy. Ponadto w czasie obowiązywania porozumienia w PKP Intercity będzie obowiązywał trzymiesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy, a pracownicy będą zobowiązani wykorzystywać urlopy zaległe na polecenie pracodawcy. Zmiany dotyczą też wypłat nagród jubileuszowych, z tym że nie objęły one osób odchodzących na emeryturę.

W PKP Cargo ramowe porozumienie ws. określenia warunków i trybu wykonywania pracy w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy centrale związkowe podpisały 7 maja. Potem trafiło na szczebel ośmiu zakładów, gdzie uściślano zapisy w zależności od lokalnych potrzeb. Generalnie ma obowiązywać od 1 czerwca do 31 sierpnia br., czyli również przez trzy miesiące. W tym czasie będzie miał w spółce zastosowanie trzymiesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy. Wymiar czasu pracy zostaje obniżony o 10 proc., nie więcej niż do 0,5 etatu. Wiążą się z nim proporcjonalnie niższe wynagrodzenia (oraz dodatki) dla pracowników. Pracodawcy zobowiązali się, że w czasie obowiązywania porozumienia nie będą wypowiadać umów o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników, natomiast związki zawodowe – że nie będą wysuwać postulatów płacowych.

W PKP SKM w Trójmieście w kwietniu stosowane były regulacje związane z przestojem ekonomicznym, natomiast w maju i czerwcu obniżony zostaje wymiar czasu pracy. W przypadku zespołów drużyn pociągowych (m.in. maszyniści i drużyny konduktorskie) związki zawodowe porozumiały się z zarządem na obniżenie go o 7 procent. W okresie maj–czerwiec będzie miał ponadto zastosowanie trzymiesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy

Komunikat Dyrektora Oddziału KM

Szanowni Państwo,   W nawiązaniu do Komunikatu Dyrektora Oddziału KMP z dnia 16.03.2020 r. z godz. 10.00, PKP S.A. Oddział Kolejowa Medycyna Pracy Dyrekcja uprzejmie informuje, że po przeprowadzeniu analizy dostępności świadczeń medycznych, od dnia 23 marca 2020 r., wyłącznie dla potrzeb przeprowadzania badań kontrolnych w przypadkach niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, wyłącznie w odniesieniu do pracowników posiadających aktualne orzeczenia lekarskie wydane po badaniach wstępnych lub okresowych   zostają uruchomione niżej wymienione lokalizacje

 1. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Warszawa, ul. Nowogrodzka 62 a
 2. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Białystok, ul. Słonimska 15/1
 3. Punkt Badań Profilaktycznych, Siedlce, ul. Kilińskiego 28
 4. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Lublin, ul. Okopowa 5
 5. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Kraków, ul. Olszańska 5
 6. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Rzeszów, Plac Dworcowy 2
 7. Punkt Badań Profilaktycznych, Tarnów, Plac Dworcowy 3
 8. Punkt Badań Profilaktycznych, Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 56
 9. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Katowice, ul. Zawiszy Czarnego 7a
 10. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Sopot, Dworcowa 3
 11. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Wrocław, ul. Paczkowska 26
 12. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Poznań, ul. Kolejowa 22
 13. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Ostrów Wlkp., ul. Dworcowa 1
 14. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Szczecin, ul. 3 Maja 25/27

Badania kontrolne będą przeprowadzane w ww. komórkach organizacyjnych   wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu i potwierdzeniu z działem kadrowym Pracodawcy dnia i godziny przeprowadzenia badania danego Pracownika. Pracownik zgłasza się ze skierowaniem na badanie kontrolne oraz z kopią aktualnego orzeczenia lekarskiego wydanego po badaniach wstępnych lub okresowych.   W ww. komórkach organizacyjnych nadal obowiązuje przeprowadzanie pomiarów temperatury osób zgłaszających się na badania profilaktyczne oraz przeprowadzanie wywiadów epidemicznych.   Wyżej wymieniony wykaz komórek organizacyjnych może ulec zmianie.   W odniesieniu do pozostałych komórek organizacyjnych Kolejowego Zakładu Medycyny Pracy i Centrum Naukowego Medycyny Kolejowej zawieszenie wykonywania zadań służby kolejowej medycyny pracy zostaje przedłużone do dnia 27 marca 2020 r. włącznie.   Okres obowiązywania zawieszenia może ulec zmianie.   Aktualne informacje na temat bieżącego funkcjonowania komórek organizacyjnych KZMP i CNMK w poszczególnych miastach, mogą Państwo uzyskać na stronie internetowej PKP S.A. oraz w Dyrekcji Oddziału KMP, w Wydziale ds. Organizacji Świadczeń Medycznych, Logistyki i Obsługi Klienta pod numerami telefonów: 22 474 43 82 lub 22 474 41 01 lub drogą elektroniczną kmp.dyrekcja@pkp.pl