O czasie pracy maszynistów…

Na wczorajszym (26.02.2018 r) Na posiedzeniu Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa działającego przy Ministerstwie Infrastruktury ustalono założenia do projektu Ustawy o warunkach i czasie pracy maszynistów. Przygotowany projekt trafi do analizy rządowej. W spotkaniu udział wziął Prezydent ZZM Leszek Miętek.

ZUS w ZZM

ZUS w ZZM

W dniu 22 lutego 2018 r. w siedzibie ZZM, z maszynistami spotkały się przedstawicielki ZUS (panie – Kowalczyk i Kosmalska-Chyziak) oraz Bogdan Grzybowski z OPZZ. Przedstawicielki ZUS starały się odpowiedzieć na kilkadziesiąt pytań, przygotowanych wcześniej przez maszynistów. Pytania związane były głównie ze stosowaniem ustawy o emeryturach pomostowych w odniesieniu do maszynistów kolejowych. Z kolei Bogdan Grzybowski zapoznał zebranych z projektem nowelizacji ustawy o emeryturach pomostowych przygotowanym w OPZZ i przedstawionym Radzie Dialogu Społecznego oraz zreferował główne założenia Pracowniczych Planów Kapitałowych

B.G.

 

Posiedzenie Rady Krajowej ZZM

Na spotkaniu Rady Krajowej, która odbyła się w siedzibie związku 20.02.2018 r.  omówiono m.in.  kwestię wszczęcia sporu zbiorowego w Przewozy Regionalne sp. z o.o. oraz oczekiwań  strony społecznej. Rada udzieliła pełnomocnictwa przedstawicielom związku do reprezentowania  interesów ZZM  w negocjacjach.

Kolejnym istotnym tematem był zbliżający się w tym roku XIX Kongres OPZZ. Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce będący częścią Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych oddelegował do udziału w nim swoich przedstawicieli. Rada Krajowa jednomyślnie zaakceptowała skład: Leszek Miętek, Krzysztof Ciećka, Sławomir Centkowski i Marek Woźniak. Odbywający się w maju Kongres wybierze nowe władze oraz określi cele strategiczne konfederacji na kolejny okres kadencji.

Omówiono również kwestię organizacji obchodów 100 lecia ZZM, przypadającego na 2019 r.

Do zadań Komitetu należy przygotowanie kalendarza wydarzeń obejmujących cały przyszły rok, organizacja eventów, nawiązywanie kontaktu i współpraca z organizacjami wspierającymi obchody i mediami, przygotowanie wizualnej oprawy, w tym wydawnictwa albumowego, zawierającego niepublikowane jeszcze materiały dokumentujące życie i pracę maszynistów w ostatnim stuleciu oraz historię związku. W planach jest również wydanie pamiątkowego znaczka pocztowego, który przygotowany zostanie przez współpracujących ze związkiem zapalonych filatelistów.  Komitet jest otwarty zarówno na idee jak i deklaracje współpracy ze strony osób zainteresowanych. Zgłoszenia pomysłów prosimy kierować na adres emailowy: glosmaszynisty@wp.pl

Spotkanie ALE

W Warszawie (15.02.2018 r.)  odbyło się regionalne spotkanie przedstawicieli związków zawodowych należących do Autonomicznych Europejskich Związków Zawodowych Maszynistów (ALE)  z  Czech, Słowacji, Bułgarii,  Rumunii, Węgier,  i oczywiście Polski, którą reprezentuje Prezydent ZZM Leszek Miętek jednocześnie pełniący funkcje Wiceprezydenta ALE.

Związkowcy, oprócz omówienia sytuacji bieżącej w swoich krajach rozmawiali na temat zbliżającego się w tym roku Kongresu ALE oraz celach, na których powinna ta organizacja skupić się w nowym okresie po obraniu władz i zatwierdzeniu Statutu.

Posiedzenia Sektora Spółek Samorządowych ZZM

W siedzibie związku odbyło się posiedzenie Sektora Spółek Samorządowych ZZM. Spotkanie z udziałem członków Prezydium prowadził Przewodniczący Sektora Bogdan Jańczak.

Głównym tematem posiedzenia Sektora było prowadzony dialog społeczny i spór zbiorowy związane z premią kwartalną jako rekompensatą za brak podwyżek – w spółce PR pracownicy nie otrzymali jej od 2013 roku.

Na spotkaniu  w ramach dialogu 29 stycznia 2018 r. pracodawca zaproponował 500 zł co w żaden sposób nie mogło być przyjęte przez stronę społeczną.  Związki zawodowe oczekują wdrożenia premii kwartalnej w wysokości 1200 zł dla wszystkich pracowników. W związku z tym spisano protokół rozbieżności kończący dialog społeczny i w tym samym dniu związki zawodowe złożyły żądanie wdrożenia premii kwartalnej wypłacanej w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu 2018r.  w ramach Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Z uwagi na to, że Zarząd nie spełnił tych postulatów spór zbiorowy stał się faktem.

Posiedzenie Sektora PP

W siedzibie ZZM przy ul. Wojciechowskiego 7 w Warszawie odbyło się posiedzenie Sektora Przewozów Pasażerskich. Dyskutowano m.in. o propozycjach pracodawcy, dotyczących prac nad nowym systemem wynagrodzenia w spółce IC. Gośćmi ze strony pracodawcy byli Pani Dyrektor Ewa Boguszewska i Dyrektor Marek Kapusta.

 

 

Spór zbiorowy w PR

5 lutego w siedzibie Przewozy Regionalne sp. z o.o. w Warszawie odbyło się potkanie w ramach dialogu społecznego w sprawie wypłaty premii kwartalnych w 2018 r. będących rekompensatą za brak wzrostu wynagrodzeń w Spółce od 2013 r.  Z uwagi na brak porozumienia spisano Protokół Rozbieżności, który zakończył dialog społeczny w tej sprawie prowadzony od 10 maja ubiegłego  roku. Tym samym związki zawodowe przekazały pracodawcy wystąpienie w trybie ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych z żądaniem wypłaty premii kwartalnych, będących rekompensatą za brak wzrostu wynagrodzeń w Spółce od 2013 roku.

W świetle opublikowanych w mediach przez Spółkę rewelacji, dotyczących rekordowych wyników  finansowych  wyższych nawet, niż w 2016 roku Prezydent Leszek Miętek wystosował list gratulujący tak świetnego sukcesu z nadzieją, że stanie się on też udziałem pracowników Spółki.

Pismo do Prezesa PR