Statut

Statut ZZM 2018 (tekst jednolity)

Nazwa, siedziba i teren działania

§ 1

Nazwa związku zawodowego, zwanego dalej „Związkiem” brzmi:
„ZWIĄZEK ZAWODOWY MASZYNISTÓW KOLEJOWYCH w POLSCE”
Związek posługuje się skrótem – ZZM.

§ 2

Siedzibą władz naczelnych Związku jest Warszawa

§ 3

Terenem działania Związku są koleje użytku publicznego i niepublicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4

Związek, oraz jego struktury organizacyjne posiadają osobowość prawną.

§ 5

Nazwa Związku, oraz symbole i znak graficzny zawierające nazwę Związku lub jej skrót stanowią wyłącznie własność Związku i podlegają ochronie prawnej.

Rozdział II

Postanowienia ogólne

§ 6

Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce jest organizacją dobrowolną, niezależną wyrastającą z tradycji Związków Zawodowych Maszynistów, które działały w okresie międzywojennym.

§ 7

Związek realizuje cele i zadania określone w Statucie zgodnie z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej, ustawami o Związkach Zawodowych, Rozwiązywaniu Sporów Zbiorowych, Ustawodawstwem Pracy, oraz Konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy.

§ 7a

Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce jest organizacją zrzeszającą Związki Zawodowe Maszynistów działające w jednostkach organizacyjnych transportu kolejowego publicznego i niepublicznego.

§ 7b

W skład ZZM wchodzą Międzyzakładowe i Zakładowe Związki Zawodowe Maszynistów transportu kolejowego publicznego i niepublicznego.

§ 8

Związek w swojej działalności statutowej korzysta z pełnej niezależności w szczególności od organów administracji państwowej, pracodawców, samorządów i organizacji politycznych.

§ 9

  1. Związek może współpracować z innymi organizacjami związkowymi, krajowymi i zagranicznymi na zasadach równości i partnerstwa.
  2. Związek może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji związkowych na zasadach równości i partnerstwa.

§ 10

16 września jest obchodzony jako Międzynarodowy Dzień Maszynisty.