Ostatnie pożegnanie

W asyście pocztów sztandarowych z całego kraju, członkowie Prezydium, przedstawiciele RK oraz koledzy maszyniści z ZZM towarzyszyli w ostatniej drodze śp. Michałowi Wawrzyniakowi.

Po nabożeństwie, które odbyło się 27 lutego br. w Kościele pw. Karola Boromeusza w Żyrardowie, kondukt żałobny przeniósł się do na pobliski cmentarz, gdzie złożono prochy zmarłego.

Prezydent ZZM podziękował za wkład pracy w kształtowanie historii Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce.  Zapewnił, że nie zostanie on zapomniany – wyraził  tym samym myśli wszystkich, którzy osobiście przybyli i tych, którzy nie mogli ale myślami ze zmarłym byli.

Rodzinie i bliskim przekazał szczere kondolencje. 

Niech szczęśliwą będzie jego wieczna służba.

W MI o Strategii dla transportu

25 lutego br. w Ministerstwie Infrastruktury odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa. Głównym tematem spotkania był Rządowy projekt Strategii na rzecz transportu do 2030 roku.

Leszek Miętek  wskazał, że pomimo dużych nakładów na infrastrukturę kolejową  i tabor, Strategia zakłada 10-krotnie mniejszy wzrost przewozów w stosunku do transportu drogowego.

Prezydent wskazał również na zagrożenia wynikające z przedłużającej się procedury legislacyjnej Ustawy o czasie pracy maszynisty, a także zmian do Rozporządzenia o świadectwie maszynisty, które miało dopuścić wydawanie świadectwa maszynisty dla pracujących na stanowisku maszynisty osób sprzed 29.10.2019r.

Krytyce poddał brak Rozporządzenia ws. prowadzenia ruchu pociągów i sygnalizacji, szczególnie w zakresie informowania maszynisty o zmianie toru wjazdowego przez dyżurnego ruchu. Prezydent ZZM wskazał, że zaniechania w tym obszarze mogą doprowadzić do wypadków, których można by uniknąć.

Pożegnanie Kolegi Michała Wawrzyniaka odbędzie się w dniu 27 lutego – środa.

Msza św.  pogrzebowa rozpocznie się o godz. 10.30  w Kościele pw. Karola Boromeusza w Żyrardowie, przy ul. Kościelnej 12.

 

Posiedzenie Sektora Przewozów Towarowych ZZM

Na spotkaniu Sektora Przewozów Towarowych ZZM z przedstawicielami władz PKP CARGO S.A. omawiano m.in. prace nad zmianami w ZUZP, kwestie problemów z licencjami maszynistów, kilometrówkami i próbami hamulca. Szerzej o rozmowach w spółce pisaliśmy 9 lutego. Sektor przedstawił przybyłym problemy eksploatacyjne zgłaszane przez maszynistów.

Prezydent Miętek oraz przewodniczący sektora Tomasz Pietrek zaapelowali do gości o zaangażowanie w nacisk na odpowiednie organy dotyczące przyspieszenia prac w rządzie nad regulacjami ważnymi dla wykonywania zawodu maszynisty. Ustawa o czasie pracy oraz emeryturach pomostowych jest z punktu widzenia ZZM i jego członków priorytetowa. Wyrazili niepokój, że w związku ze zbliżającym się końcem kadencji Sejmu mogą nie ujrzeć światła dziennego.

Rada sektora jednogłośnie przegłosowała poparcie dla kandydatów w nadchodzących wyborach – Tadeuszowi Stachaczyńskiemu jako przedstawicielowi załogi w Radzie Nadzorczej spółki i Zenonowi Kozendrze w Zarządzie PKP  CARGO S.A.

Posiedzenie Sektora Spółek Samorządowych

Przy ulicy Wojciechowskiego w Warszawie, w siedzibie ZZM odbyło się posiedzenie Sektora Spółek Samorządowych.  Spotkanie prowadzone  było przez przewodniczącego Sektora Bogdana Jańczaka z udziałem członków Prezydium ZZM Leszka Miętka i Sławomira Centkowskiego. Spotkanie dotyczyło aktualnej sytuacji w spółce i oczywiście tematu najbardziej interesującego maszynistów – kwestii wzrostu wynagrodzeń.

Spotkanie rozpoczął Prezydent Leszek Miętek omówieniem kalendarza eventów związanych z obchodami 100 lecia ZZM.  Po omówieniu aktualnej sytuacji w poszczególnych spółkach na spotkanie dołączyli Prezes Zarządu – Krzysztof Zgorzelski i Członek Zarządu – Dyrektor Operacyjny- Jarosław Klasa.

Prezes poinformował, że udało się zakończyć plan restrukturyzacji przewidziany na 2018 r. – obecnie trwają kontrole edytu. Potwierdził, że na uwadze mają sytuacje finansową maszynistów, nie padły jednak żadne deklaracje co do czasu wprowadzenia czy kwot podwyżek.

Kolejnym tematem poruszanym była kwestia symulatorów. Staraniem ZZM trwającymi wiele lat wprowadzono szkolenia na symulatorach, przygotowujące maszynistów do działań nietypowych. Obecnie trwa okres przejściowy wprowadzanie w życie przepisów.  Prezydent ZZM zaznaczył, że to są szkolenia a nie egzaminy, nie należy ich dobierać jako element decydujący o dalszej pracy.

Leszek Miętek zgłosił również propozycję – w związku ze zmiana przepisów w zakładach znika stanowisko maszynisty zakładowego. Należy rozważyć wprowadzenie protokołu dodatkowego do ZUZP aby zasoby ludzkie w postaci maszynistów, którym stan zdrowia nie pozwala na uzyskanie licencji, na prawach kierowania mogli pracować w zakładach wykonując czynności zgodne z kwalifikacjami.

Zgłoszono szereg uwag i nieprawidłowości związanej z pracą w różnych oddziałach PR, które zostały przez gości odnotowane.

Dialog społeczny w PKP Intercity

Podczas spotkania z władzami spółki 12 lutego br. związki zawodowe zadecydowały o wszczęciu dialogu społecznego w sprawie wprowadzeniu dodatkowego wynagrodzenia dla pracowników drużyn konduktorskich za czynności polegające na wykonywaniu prób hamulców i pracy manewrowej w czasie obsługi pociągów.

W stosowanych w spółce Intercity planach pracy przy obsłudze pociągów z powodu braku lub nie obsadzenia posterunków rewizji technicznej obowiązek dokonania odpowiedniej próby hamulca należy do drużyny konduktorskiej. Nałożenie obowiązku wykonania próby hamulca i pracy manewrowej przez drużynę konduktorską naprawdę zwiększa i tak już duży zakres czynności kierownika pociągu.

Związki zawodowe oczekują zajęcia stanowiska przez pracodawcę w ciągu 14 dni.

Rozmowy w PKP CARGO S.A.

7.02.2019r. związki zawodowe działające w PKP CARGO spotkały się w warszawskiej siedzibie z przedstawicielem załogi, członkiem Zarządu spółki – Zenonem Kozendrą. Ze strony ZZM w spotkaniu udział wzięli Leszek Miętek i Tomasz Pietrek.

Prezydent ZZM zgłosił wniosek o pilne zawarcie protokołu dodatkowego do ZUZP i dopisanie do wykazu stanowisk stanowiska „prowadzący pojazdy trakcyjne w obrębie bocznicy”. Poprzez dodanie tego stanowiska wielu maszynistów, którzy do tej pory pracowali jako maszyniści zakładowi będą mogli nadal wykonywać swoją pracę bez wyjazdu poza punkt kontrolny, a na przyszłość możliwe również będzie zatrudnienie w tym samym charakterze maszynistów o zmniejszonych parametrach zdrowotnych. Nadal aktualne są postulaty wysunięte przez ZZM dotyczące zwiększenia dodatku za pojedynczą obsadę na manewrach do 70%, zwiększenia dodatku kilometrowego do wysokości co najmniej 1 zł za kilometr i dodatków za wykonywanie próby hamulca.

Kolejną omawianą kwestią na spotkaniu była zmiana zasad przelicznika premii kwartalnej. Leszek Miętek zaproponował, aby dla pracowników wynagradzanych w/g ZUZP podstawą wyliczenia premii była średnia urlopowa, która uwzględnia wszystkie elementy wynagrodzenia. Taki sposób byłby bardziej sprawiedliwy w stosunku do wyliczenia podstawy dla pracowników wynagradzanych w/g wskaźnika.

Na spotkaniu poruszane były też kwestie funkcjonowania związków zawodowych w spółce z uwzględnieniem zmian w ustawie, szczególnie w zakresie reprezentatywności a także zasad potrącania przez pracodawcę składek członkowskich. Poruszono również kwestie związane z wprowadzeniem zmian do Porozumienia Partnerów Społecznych.

Posiedzenie BT OPZZ

4 stycznia w warszawskiej siedzibie centrali odbyło się posiedzenie Branży Transport OPZZ. Posiedzenie z udziałem członka kierownictwa OPZZ Piotra Ostrowskiego, prowadzone było przez przewodniczącego branży- Leszka Miętka.

Po przyjęciu porządku obrad branża zajęła się omówieniem sytuacji poszczególnych sektorach z uwagą analizując działania w Sektorze Lotniczym ze szczególnym uwzględnieniem sporu zbiorowego w PLL LOT S.A. W związku z wątpliwościami co do właściwości akcji medialno-populistycznych, Rada Branży przegłosowała stanowisko, które zostanie przekazane do właściwych struktur OPZZ a jasno określające zasady postepowania w przypadku konfliktu w organizacjach do niej należących.

Rada wysłuchała również wniosku NSZZ SOK o przyjęcie w struktury OPZZ. Prezydium OPZZ podejmuje decyzje o wpisanie bądź wypisanie organizacji po konsultacjach przeprowadzonych wewnątrz branży i wydaniu przez nią przegłosowanego stanowiska.

Gościem posiedzenia był również Jan Guz – przewodniczący OPZZ, który po krótce przedstawił aktualne działania centrali.

Debata z Kurierem – pierwsze wnioski z użytkowania symulatorów

Minął pierwszy miesiąc obowiązkowego szkolenia maszynistów kolejowych na symulatorach. Przedstawiciele producentów, użytkowników, maszynistów i UTK spotkali się aby wymienić się uwagami. Obowiązek szkoleń wynika z rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie świadectwa maszynisty.

O doświadczeniach w przygotowaniu programu szkoleń celem optymalnego wykorzystania czasu na szkolenie, planach zakupowych by rozszerzyć bazę dostępnych centrów szkoleń wypowiadali się m.in. Mariusz Malinoś, Instruktor Centrali z Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi – Ośrodka Szkoleń Zawodowych w PKP Intercity, Bartosz Dziwak, naczelnik Ośrodka Szkolenia w KD, Andrzej Chańko, dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału PR oraz Zbigniew Prus Dyrektor Biura Kierowania Przewozami w PKP CARGO S.A.

Bezpośrednio o doświadczeniach użytkowania symulatora na podstawie własnych obserwacji opowiadał Prezydent Leszek Miętek, który w zeszłym tygodniu wraz z przedstawicielami PKP CARGO S.A. miał także okazję obserwować w akcji członka ZZM Marcina Derezińskiego (na zdjęciu)

Prezydent zasugerował również na przyszłość zastosowanie symulatorów w celu badania pracy maszynistów w sytuacjach, w których nie powinni znaleźć się na co dzień a jakże istotnych dla organizacji pracy, jej czasu i ewentualnych regulacji (praca w sytuacji przemęczenia). Takie doświadczenia są istotne zarówno dla rozwoju medycyny pracy jak i pracodawców a szkoleni maszyniści bez zbędnego stresu mogą zapoznać się z praca w warunkach ekstremalnych.

Dyskusji przewoźników kolejowych oraz właścicieli centrów szkoleniowych przysłuchiwał się Piotr Combik, zastępca dyrektora departamentu personelu i przepisów w Urzędzie Transportu Kolejowego, który odniósł się do omawianych pomysłów.

Debata była cenną okazją do wymiany zdań, doświadczeń także dla oferujących szkolenia m.in. największego podmiotu szkolącego maszynistów na symulatorach CS Natura Tour reprezentowanym przez Jacka Kosińskiego, członka zarządu spółki. Uwagi zanotowali również producenci oprogramowania i symulatorów.