Jak co roku pod Ściana Pamięci ZZM zapłonęły znicze.
Niech w ten szczególny dzień myśli nasze na chwile choć zwrócą się ku tym, którzy udali się na wieczną służbę.
Cześć ich pamięci.

Posiedzenie Sektora Spółek Samorządowych

W siedzibie ZZM w Warszawie, 17 października b.r. odbyło się posiedzenie Sektora Spółek Samorządowych poszerzone o obecność przewodniczących kół, prowadzone przez Przewodniczącego Bogdana Jańczaka. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele Prezydium – Prezydent Leszek Miętek oraz Wiceprezydent Sławomir Centkowski.

Przewodniczący Sektora przedstawił ocenę realizacji funkcjonowania PDO w Przewozy Regionalne sp. z o.o.  Program funkcjonować będzie do 31 listopada 2018 r. Na dzień dzisiejszy środki przeznaczone na ten cel wykorzystane zostały w 99%. Omówiono również realizację wprowadzania podwyżek zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 10.04. 2018 r.

Do zebranych dołączyli zaproszeni goście – przedstawiciele Zarządu Spółki – Prezes Krzysztof Zgorzelski i Członek Zarządu Jarosław Klasa odpowiedzialny za kwestie utrzymania taboru. Goście wysłuchali uwag dotyczących stanu taboru, spostrzeżeń z eksploatacji.

Przedstawiciel załogi w Radzie Nadzorczej Spółki Jarosław Sromała podziękował za aktywność w zbieraniu podpisów w głosowaniu na jego kandydaturę. Przekazał, że od wyborów odbyło się zaledwie jedno posiedzenie RN, na którym zapowiedziano powrót do pociągów interregio. Poinformował również, że bez większych wątpliwości przeprowadzono kontrole funkcjonowania Spółki z ramienia KE. Końcowym punktem posiedzenia było omówienie bieżących spraw i problemów w samorządowych spółkach kolejowych.

 

Posiedzenie SPP

W dniu 09.10.2018, odbyło się posiedzenie Sektora PP, poszerzone o obecność przewodniczących Kół . W spotkaniu uczestniczył Prezydent ZZM Leszek Mietek i Wiceprezydent Krzysztof Ciećka.  Na wstępie Prezydent podziękował za udział w manifestacji zorganizowanej przez OPZZ w dniu 22.09.2018r.  oraz zaangażowanie ze strony maszynistów. Po omówieniu sytuacji oraz bieżących problemów w obrębie Sektora do spotkania dołączyli zaproszeni goście w osobach Pani Dyr. Zarządzania Zasobami Ludzkich Ewy Boguszewskiej oraz  Dyrektora Taboru i Realizacji Przewozów Pana Marka Kapusty. Pani Dyrektor przedstawiła i omówiła akcje realizacji wynegocjowanych przez strony podwyżek w spółce , oraz odniosła się do dalszych prac nad planami wprowadzenia nowego systemu wynagradzania, jednocześnie oczekując dalszych propozycji od zainteresowanych tematem partnerów. Przekazała informacje dot. zakupu nowych terminali dla drużyn konduktorskich, który  jest na etapie przetargowym. Ze strony związkowców padły liczne przykłady niedociągnięć w stanie technicznym taboru, skierowane do Dyrektora Kapusty.  Odnotowawszy wszelkie przykłady, odnosząc się m.in. do tematu czystości, zapewnił że wszystkie nieprawidłowości, które będą zgłaszać maszyniści zostaną wnikliwie analizowane i niezwłocznie naprawiane.

W dniu 06.10.2018 r. we Frankfurcie odbywa się Kongres ALE.
Delegaci wybrali skład Prezydium na nową kadencję w osobach:
Jesus Garcia Fraile – Prezydent ALE (SEMAF Hiszpania)
Leszek Miętek – Wiceprezydent ALE (ZZM Polska)
Pietro Serbassi – Wiceprezydent ALE (FAST Włochy)
Polska reprezentacja na kongresie ALE:
od lewej na 1 zdjęciu : Krzysztof Ciećka – wiceprezydent ZZM, Leszek Miętek – prezydent ZZM, Marek Woźniak – przewodniczący KKR, Joanna Uniejewska – tłumacz,  Sławomir Centkowski – wiceprezydent ZZM.

Poszerzone posiedzenie Branży Transport OPZZ

W dniach 1-3 października 2018 roku w OW Jaskółka w Ustroniu, odbyło się posiedzenie Branży Transport rozszerzone o obecność przedstawicieli Branż Górnictwo, Energetyka i Przemysł OPZZ.

W posiedzeniu pod przewodnictwem przewodniczącego BT Leszka Miętka udział wziął wiceprzewodniczący OPZZ  Piotr Ostrowski reprezentujący kierownictwo.

Zebrani przedstawiciele Branż omówili bieżące, kluczowe problemy, będące przedmiotem działań Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Zwrócili uwagę na niepokojący stan dialogu społecznego na poziomie Rady Dialogu Społecznego.  Podczas dyskusji zaproponowali szereg rozwiązań, mających na celu  poprawę skuteczności działań OPZZ.

W dalszej części omówili kluczowe problemy i zagrożenia środowisk pracowniczych w poszczególnych Branżach.  Efektem spotkania było podpisanie Porozumienia o wspólnej współpracy w zakresie realizacji strategii na IX Kadencję OPZZ ze szczególnym wyeksponowaniem problemów występujących w Branżach Górnictwo, Energetyka, Przemysł i Transport OPZZ.