Nowe warunki współpracy z Polkomtelem

12 lipca ZZM podpisało porozumienie z Polkomtel Sp. z o.o.  dotyczące warunków świadczenia przez providera usług telekomunikacyjnych dla członków związku.

Współpracujący z nami  od 11 lat Polkomtel  po raz kolejny wychodzi naprzeciw oczekiwaniom ZZM, będącego jednym z kluczowych klientów dla sieci.  W wyniku rozmów i konsultacji przygotowany został aneks, ujednolicający preferencyjne warunki  dotychczasowe, zawierane w latach ubiegłych.  Różnorodność  taryf dla korzystających z telefonów w ramach umowy ze związkiem zostaje ujęta w jeden, atrakcyjny pakiet obowiązujący dla wszystkich.  Dotychczasowi użytkownicy jak i nowo wstępujący członkowie związku mogą skorzystać z oferty przejrzystej, zawierającej najatrakcyjniejsze warunki dla posiadaczy telefonów na rynku.

W  ramach aneksu dodatkowo o 100 % i więcej wrosną  pakiety internetowe dla użytkowników.  Więcej, bo w niektórych przypadkach transfer wzrośnie z 0,5 GB do 3 GB co powinno zadowolić oczekiwania posiadaczy telefonów.  Wprowadzone zostaną również specjalne oferty na aparaty telefoniczne z najnowszej oferty siec PLUS GSM.

Zapisy Aneksu nr 10 będą dotyczyło nowo przystępujących od 17 lipca pozostałe zmiany dla osób mających już umowy zostaną wprowadzone od  17 sierpnia 2017 r.

Detale wraz z pełną ofertą wkrótce zostaną przekazane prowadzącym, którzy na życzenie  przekażą je zainteresowanym.

Walne Zebranie Delegatów KKZZ

W siedzibie ZZM w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Kolejowych Związków Zawodowych.

Prezydent Leszek Mietek przedstawił sprawozdanie z działalności Konfederacji, naświetlił obecną sytuację w pracach w Radzie Dialogu Społecznego, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych  oraz spółkach kolejowych. Po przyjęciu sprawozdania Komisji Rewizyjnej  delegaci dyskutowali o planach na najbliższy okres. Rozmowy skupiły się głównie wokół trzech tematów: batalii o emerytury pomostowe, zbliżających się wyborach do struktur OPZZ i bieżącej sytuacji w spółkach, pod kątem aktywności KKZZ.

 

 

 

Podwyżki w PKP Intercity S.A.

W dniu wczorajszym (5.07.17r) podczas spotkania partnerów społecznych  podpisano Porozumienie płacowe, określające podział środków na podwyżki wynagrodzeń w PKP Intercity S.A., które obowiązywać będą od 1 lipca 2017 r.

Proces wdrażania podwyżek podzielono na 2 etapy: etap 1 – wyrównania w poszczególnych grupach zawodowych do średniej w grupie zawodowej w zakładzie pracy. Etap 2 – podwyżka wynagrodzeń dla każdego pracownika w kwocie nie mniejszej niż 65 PLN.  Łączna kwota podwyżki z 1 i 2 etapu wyniesie średnio 130 PLN na pracownika.

Szczegóły porozumienia, sposoby naliczania przedstawią przewodniczący odpowiednich organizacji związkowych, działających na terenie Zakładu Pracy.

Od września 2017 zespół ds. wynagrodzeń będzie kontynuował prace nad zmianami w systemie wynagradzania.

Posiedzenie Prezydium Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

4 lipca w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

(…) Prezydium, po zapoznaniu się z projektem ustawy o działalności leczniczej wprowadzającym odpłatne świadczenia zdrowotne w publicznej służbie zdrowia, na wniosek wiceprzewodniczącej Wiesławy Taranowskiej przyjęło stanowisko w sprawie tego projektu apel o przyjazną refundacyjną politykę lekową dla pacjentów. (…)

Jan Guz oraz Norbert Kusiak omówili wyniki negocjacji prowadzonych w Radzie Dialogu Społecznego w sprawie projektu założeń do budżetu państwa na rok 2018 oraz minimalnego wynagrodzenia za pracę, wynagrodzeń w gospodarce narodowej w tym państwowej sferze budżetowej. Zrelacjonowali także rozmowy na temat projektów stanowisk strony pracowników i strony pracodawców Rady w sprawie konieczności zmiany zasad zarządzania mieniem państwowym.

(…)  Prezydium przyjęło informacje o zmianach reprezentantów OPZZ dokonanych w składach Rad i Zespołów:
– do składu Rady Nadzorczej ZUS nowej kadencji rekomendowany został kol. Bogdan Grzybowski,
– do składu Rady Statystyki nowej kadencji rekomendowany został kol. Jan Guz,
– w doraźnym zespole problemowym RDS ds. zamówień publicznych kol. Zbigniewa Kaniewskiego zastąpił kol. Krzysztof Morawski,
– w zespole problemowym RDS ds. prawa pracy kol. Romualda Wojtkowiaka zastąpił kol. Paweł Śmigielski (ekspert – Mirosław Grzybek),
– w zespole problemowym ds. polityki gospodarczej i rynku pracy kol. Janusza Śniadeckiego zastąpił kol. Leszek Miętek (ekspert – Jerzy Wiertelak).


(…)

BP OPZZ