Informacja z zespołu trójstronnego

23 września 2022r. odbyło się po długiej przerwie z inicjatywy współprzewodniczących strony związkowej odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego do Spraw Kolejnictwa. Posiedzenie dotyczyło przede wszystkim omówienia Rozporządzeń w obszarze bezpieczeństwa ruchu kolejowego które obecnie są w konsultacjach społecznych.

Pierwszą omawianą kwestią była nowelizacja wymogów zdrowotnych jakie musi spełnić maszynista i kandydat na maszynistę. Najbardziej istotne jest to, że zgodnie dostosowano wymogi zdrowotne do wymogów wynikających z dyrektywy Unii Europejskiej. Największą zmianą jest kwestia ostrości wzroku podnoszące limity korekcji. Istotnym wyjaśnieniem jest to, że pomimo badania ostrości wzroku zarówno bez okularów jak i w okularach decydującym będzie badanie ostrości wzroku w okularach.

Innymi omawianymi Rozporządzeniami były te związane z kwestiami bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

W szczególności zwróciliśmy uwagę na projektowaną zmianę dotyczącą możliwości pojedynczej obsady drużyny trakcyjnej pociągów z prędkością do 160 km i w tym aspekcie w imieniu ZZM wsparty opinią kolejowej medycyny pracy zwróciłem uwagę na to, żeby wprowadzić maksymalne limity czasu pracy bez przerwy przy obsłudze takich pociągów. Zaproponowano maksymalny limit czasu prowadzenia w obsłudze pociągów bez przerwy do 5 godzin w porze dziennej i do 4 godzin gdy jest ciemno. Po tym czasie maszynista musiałby mieć przerwę co najmniej 30 minutową.

Zwróciłem również uwagę na kwestię związaną z liberalizacją wielu przepisów, które w naszym przekonaniu z uwagi na wiele usterek w systemach sterowania ruchem kolejowym PLK mają zwiększyć płynność jazdy pociągu pogarszając wymogi bezpieczeństwa. Dotyczy to przede wszystkim kwestii zwiększenia prędkości jazdy na widoczność z 20 do 40 km/h. To jest kwestia wyjazdu na samoczynną blokadę liniową bez sygnału zezwalającego na semaforze i po minięciu wskazującego sygnał stół semafora blokady samoczynnej.

Inną kwestią jest sprawa podnoszenia prędkości jazdy pociągów bez znajomości odcinków infrastruktury kolejowej. W naszym przekonaniu należałoby raz jeszcze zastanowić się czy prędkości dużo ponad 40 km/h, które są w projektowanych Rozporządzeniach nie są zbyt wysokie.

Ustalono, że kwestie zarówno jazdy na widoczność jak i jazdy bez znajomości odcinków linii kolejowych i innych zmian w obszarze liberalizującym zasady prowadzenia ruchu pociągów Ministerstwo podda ponownej analizie.

W sprawie ograniczenia czasu prowadzenia pociągu bez przerwy Kolejowa Medycyna Pracy przygotuje stosowną opinię, która zostanie wykorzystana do wprowadzenia stosownych zmian w projekcie Rozporządzenia.

Leszek Miętek

Prezydent ZZM

 

Zespół Trójstronny ds. Kolejnictwa (przy Ministerstwie Infrastruktury) – Dialog Społeczny – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Europejski Dzień Maszynisty Kolejowego

Od ponad ćwierćwiecza 16 września swoje święto branżowe obchodzi grupa zawodowa maszynistów kolejowych. Tegoroczne centralne obchody Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce (ZZM) zorganizował w Warszawie.

Uroczystości rozpoczęły się od odsłonięcia tablicy na Ścianie Pamięci w siedzibie ZZM, upamiętniającej zasłużonego działacza organizacji. Śp. Jarosław Sromała został pośmiertnie odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi.

Centralna akademia odbyła się w Sali Lustrzanej Stacji Muzeum. Wystąpienia rozpoczął prezydent Związku Leszek Miętek, który mówił m.in. o blaskach i cieniach maszynistowskiej profesji. Szczególny akcent położył na podejmowane działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa na kolei. Następnie część uczestników została udekorowana odznaczeniami resortowymi Zasłużony dla Transportu RP oraz Zasłużony dla Kolejnictwa przez sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzeja Bittela. Odznaki związkowe Zasłużony dla ZZM wręczał prezydent Miętek. Część artystyczną obchodów ubarwił recital Katarzyny Kołodziejczyk.

Dzień Maszynisty obchodzony jest w Polsce od 1996 roku. W centralnych obchodach udział biorą m.in. przedstawiciele władz państwowych, samorządowych oraz prezesi przewoźników kolejowych. Inicjatorem święta branżowego był Autonomiczny Europejski Związek Zawodowy Maszynistów (ALE), którego funkcję wiceprezydenta pełni obecnie Polak – Leszek Miętek.

Mniejsze wymagania zdrowotne dla pracowników związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego

Do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych.

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych ma na celu ujednolicenie wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, jakie są obowiązani spełniać pracownicy oraz osoby przyjmowane do pracy (kandydaci na pracowników) na stanowiskach, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1984, z późn. zm.), tzw. „stanowiska kolejowe”, z wymaganiami zdrowotnymi, fizycznymi i psychicznymi przewidzianymi dla osób ubiegających się o licencję maszynisty albo o zachowanie jej ważności, oraz o świadectwo maszynisty albo o zachowanie jego ważności (maszynistów i kandydatów na maszynistów).

Projekt rozporządzenia zakłada zmianę załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych (Dz. U. poz. 101). Zmieniony załącznik zawiera złagodzone w stosunku do obecnie obowiązujących wymagania zdrowotne, fizyczne i psychiczne, jakie są obowiązani spełniać pracownicy oraz kandydaci na pracowników na stanowiskach kolejowych. Wymagania te zostały złagodzone i zrównane z wymaganiami zdrowotnymi, fizycznymi i psychicznymi przewidzianymi dla maszynistów i kandydatów na maszynistów.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

link do informacji dotyczących procesu legislacyjnego:

Projekt (rcl.gov.pl)

 

Obchody rocznicy wybuchu II Wojny Światowej

1 września jak co roku W Malborku, Szymankowie i Tczewie odbyły się obchody 83. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Podczas uroczystości upamiętniono bohaterskich kolejarzy i celników, którzy 1 września 1939 roku przeciwstawili się niemieckiej agresji na Polskę.

Nie mogło zabraknąć i delegacji Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce z Prezydentem Leszkiem Miętkiem na czele.