Konferencja TOR

29 marca odbyła się zorganizowana przez zespół TOR video konferencja „
Maszynista 2021 Zatrudnienie. Szkolenie. Bezpieczeństwo.”
Rok 2021 ogłoszono Rokiem Kolei zatem i promocja zawodu maszynisty wpisuje się w tematy wyjątkowej uwagi. Właśnie na charakterystyce pracy, warunków jej wykonywania a szczególnie nad tematem prac nad Ustawą o czasie pracy z punktu widzenia pracodawców oraz związków zawodowych zajęli się zaproszeni do udziału w panelu dyskusyjnym; pod wiele mówiącym tytułem „Jak długo może (i jak długo powinien) pracować maszynista? Nowy projekt ustawy o czasie pracy” goście: Wojciech Jurkiewicz – Prezes Zarządu Związku Niezależnych Przewoźników Kolejowych, Andrzej Pawłowski – Członek Zarządu CTL oraz Leszek Miętek – Prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce. Zarówno debata jak i podejście do tematu prac nad ustawą, jej faktycznej przydatności pokazała jak różne są zdania i jak wiele wątpliwości powoduje.
Prezydent odpowiadając na pytania wskazywał luki w przywoływanym przez kontr rozmówców Kodeksie Pracy a w szczególności art. 128 KP. Niestety prace nad nowymi regulacjami przeciągają się co wywołuje niezadowolenie środowiska maszynistowskiego a i finał negocjacji Ponadzakładowego Zbiorowego Układu Pracy, który śladem innych krajów Europejskich reguluje kwestie czasu pracy i dostępności maszynistów dla pracodawców nie jest określony czasowo. Związek Maszynistów – jak wspomniał Prezydent – jest gotów do czynnej współpracy nad sfinalizowaniem przepisów, mających znaczący wpływ na bezpieczeństwo na kolei.

Zdalne posiedzenie SPT ZZM

26 marca odbyło się kolejne w tym roku posiedzenie Sektora Przewozów Towarowych ZZM. Zgodnie z porządkiem po omówieniu przez członka Rady Nadzorczej– przedstawiciela związku Tadeusza Stachaczyńskiego, Sektor omówił propozycję planowanych  zmian do ZUZP dotyczących kwestii udziału drużyn trakcyjnych w wypadkach śmiertelnych, wsparcia dla rodzin ofiar śmiertelnych, obligatoryjnego czasu wolnego oraz podmiany dla maszynistów po zdarzeniu oraz pokryciu kosztów leczenia i rehabilitacji. Członkowie udzielili rekomendacji przedstawicielom biorącym udział w dalszych rozmowach  z pracodawcą.

Sektor wyraził negatywną opinię dotyczącą projektu zmian do Regulaminu Organizacyjnego PKP CARGO S.A.  Przewodniczący w imieniu Sektora wystosował pismo w tej kwestii do Prezesa Czesława Warsewicza.  Z negatywną reakcją spotkała się również propozycja do zmiany systemu wynagradzania maszynistów.

Omówiono także sprawy bieżące; realizację porozumienia z 2006 roku dotyczącego czystości w kabinach, badań okresowych, szkoleń zdalnych oraz problemów z dojazdem pociągami PKP IC S.A. do miejsca pracy.

W dobie kolejnej fali pandemii koronawirusa i szczytu zakażeń szczególnie ważne jest zadbanie o warunki pracy. W związku z licznymi indywidualnymi zapytaniami dotyczącymi zachowania czystości i higieny pracy przypominamy o wciąż obowiązujących ważnych ustaleniach w PKP Cargo.

Mowa o porozumieniu zawartym 24 października 2006 roku pomiędzy związkami zawodowymi działającymi w PKP Cargo, w tym ZZM, a ówczesnym kierownictwem spółki.

Poniżej dokument w pdf.

Porozumienie dot. pomieszczeń, stanu i wyposażenia kabiny kabiny (1)

Efektywny dialog

Wszczęty przez ZZM 7 września 2020 roku dialog społeczny ws. poprawy bezpieczeństwa na przejazdach przynosi kolejne żniwo. Po załodze Polregio powody do zadowolenia mogą mieć pracownicy PKP Intercity i PKP Cargo.

W PKP Cargo po kolejnej turze negocjacji 5 marca doszło do zbliżenia stanowisk dotyczących części naszych postulatów o tzw. charakterze socjalnym. Pracodawca przesłał ZZM i pozostałym związkom zawodowym działającym w spółce projekt protokołu dodatkowego do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. PKP Cargo zgadza się w nim na zmiany w zakresie rozdziału V ZUZP dotyczącego zasad wynagradzania pracowników i innych świadczeń. Dotyczą one m.in. następstw wypadków kolejowych na służbie.

Szerzej w numerze 3/2021 Głosu Maszynisty

W trosce o nowy tabor

Związki zawodowe działające w Polregio, w tym oczywiście ZZM, podjęły interwencję na najwyższych szczeblach w celu umożliwienia spółce inwestycji taborowych. Stawka jest wysoka.

Dziewięć organizacji związkowych działających w spółce w piśmie z 5 marca do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka wyraziło stanowczy sprzeciw wobec zapisów projektu Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (w skrócie KPO) w zakresie komponentu dotyczącego pasażerskiego taboru kolejowego. Uważają, że zapisy w obecnym stanie dyskryminują największego polskiego przewoźnika, czyli spółkę Polregio, gdyż do roli beneficjenta wsparcia inwestycji taborowych z KPO predestynuje tylko spółka PKP Intercity.

Jak twierdzą sygnatariusze, tak sformułowane zapisy mogą zaważyć negatywnie nie tylko na przyszłości Polregio, ale również kolejowych przewozów pasażerskich w wielu regionach oraz zatrudnieniu tysięcy kolejarzy. Z ramienia ZZM pismo podpisał przewodniczący Sektora Przewozów Pasażerskich Bogdan Jańczak.

Forum Bezpieczeństwa Kolejowego 2021

W szczególnym dniu – bo w 9 rocznicę katastrofy kolejowej pod Szczekocinami, odbyła się zdalnie – ze względów bezpieczeństwa na pandemię – konferencja TOR i UTK dotycząca kwestii bezpieczeństwa na kolei.

Forum Bezpieczeństwa Kolejowego to coroczna konferencja poświęcona szeroko pojmowanemu bezpieczeństwu na kolei w Polsce, współorganizowana przez Urząd Transportu Kolejowego we współpracy z Tor-Audytor. W tym roku  – Europejskim Roku Kolei – podczas Forum poruszone zostały  zagadnienia takie jak stan bezpieczeństwa kolejowego w 2020 i plany na 2021 rok, polska kolej w dobie pandemii COVID-19, IV pakiet kolejowy i jego następstwa czy specyfikacja pracy na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem kolejowym.

Do ostatniego z zagadnień – w panelu „Szkolenie i ocena kwalifikacji pracowników związanych z bezpieczeństwem kolejowym w dobie pandemii”, zaproszony został Prezydent ZZM Leszek Miętek. Omówiono sytuację pracowników i stosowane zabezpieczenia oraz rozważano jak postrzegane obecnie są zawody związane z eksploatacją kolei.

9 rocznica …

W rocznicę katastrofy pod Szczekocinami ZZM oddaje cześć ofiarom …

…w Szczecinie,

w miejscu katastrofy pod Szczekocinami ….

…w Warszawie