Spotkanie przedstawicieli Związków Zawodowych reprezentującymi drużyny konduktorskie z przedstawicielami PKP Intercity S.A.

10.12.2019 r.

Pierwszym tematem poruszonym było wystąpienie przedstawicieli pracodawcy dyrektora biura bezpieczeństwa p. Czesława Chmiela oraz Naczelnika ww. biura. Szczegółowo został omówiony przypadek napaści na kierownika pociągu z DK Warszawa podczas pełnienia obowiązków służbowych. Dyrektor wraz z Naczelnikiem opisali działania jakie podjęła firma aby ująć sprawcę ww. czynu. W trakcie szerokiej dyskusji na temat zwiększenia bezpieczeństwa członków DK podczas wykonywania obowiązków służbowych przedstawiciele pracodawcy oświadczyli, że trwają zaawansowane prace nad nadaniem pracownikom DK statusu funkcjonariusza publicznego – bliźniaczego do obecnego statusu ratownika medycznego czy listonosza. Temat ten będzie jeszcze zaopiniowany przez zarząd oraz będzie kontynuowany na szczeblu ministerialnym. Dyrektor wraz z Naczelnikiem podkreślili, że tego typu rozwiązanie będzie nosiło ze sobą nie tylko prawa ale też i obowiązki z zakresu statusu pracownika. Drugim z pomysłów, który ma być powoli wdrażany w 2020 r. jest wyposażanie pracowników w kamery nasobne z ogólną informacją o tym, że pracownik w owe jest wyposażony. Temat ten wymaga jeszcze szerszej analizy ale nie jest wykluczone, że takie rozwiązanie również się pojawi. Następnym ze środków zaradczych byłoby przeprowadzanie cyklicznych szkoleń z zakresu zachowania się podczas potencjalnych zagrożeń. Wytypowani liderzy spośród pracowników DK mieliby przejść szkolenia przeprowadzone przez przedstawicieli ABW i w dalszych krokach przekazywać wiedzę w pakiecie szkoleń okresowych. W dalszej części Naczelnik BB zapowiedział o fakcie, że w nowym rozkładzie jazdy każdy pociąg nocny będzie miał dedykowaną ochronę na wybranych odcinkach. Wyszli też z apelem aby wszystkie niebezpieczne sytuacje zgłaszać poprzez drogę telefoniczną jak i mailową pod dedykowane numery / adresy co ułatwia ich pracę. Zgodnie stwierdzili, że każde zgłoszenie jest szczegółowo analizowane.
Drugą tematyką było wystąpienie głównego Inspektora BHP. Na wstępie zostało przedstawione zestawienie przypadków napaści na członków DK. Z interpretacji jasno wynika, że tendencja ta wzrasta. Inspektor odniósł się do zmian z 2017 r. dotyczących zakresu przeprowadzania czynności przez kobiety, które nie są zwolnione z prac. Mogą wykonywać wszystkie, jedynym ograniczeniem jest ciężar jaki mogą unieść i fakt czy są w ciąży lub karmiące piersią. Następnym tematem była kolejowa medycyna pracy. Pan Inspektor stwierdził, że zgodnie z zapisem w dzienniku ustaw (który przedstawił) wynika, że zapis o czynnościach przy łączeniu i rozłączaniu wagonów przez kierownika pociągu musi być zamieszczony na skierowaniu, ponieważ czynności te okazyjnie są wykonywane przez kierowników pociągów. Finalnie lekarz medycyny pracy określa na jaki okres ważności zakańcza badania. Stwierdził też, że według jego wiedzy skierowania jak i same badania wszędzie są wykonywane tak samo (w tym samym zakresie) i to od lekarza medycyny zależy na jaki okres ważności je zakończy. W dalszej części Inspektor poinformował o tym, że w najbliższym czasie 20 szt. EZT zostanie wyposażone w defibrylatory, docelowo wyposażone w ww. sprzęt zostaną wszystkie.
Kolejnym wystąpieniem było podsumowanie prac nad instrukcją Br-21 przez p. Edwarda Szumilaka. Wyraził pozytywną opinię na temat współpracy z wyznaczonymi przedstawicielami ZZ wchodzących w skład grupy roboczej. Jeszcze finalnie prace nie są zakończone lecz zbliżamy się do końca. Najbliższe spotkanie powołanej grupy roboczej dn. 19.12.2019 r. będzie dotyczyło nowych punktów instrukcji, które obecnie nie są uwzględnione lub nie są w sposób wyraźny podkreślone.

Kolejną kwestią było omówienie ryczałtów za pranie i reperację oraz pomysłu nad pralnią chemiczną, który póki co nadal stoi w miejscu. Kwota za ww. czynności podlega rewaloryzacji. Zastępca dyrektora zajmujący się tym działem stwierdził, że projekt nowych uniformów powinien zostać zrealizowany w roku 2020, konkretnej daty lub kwartału jednak nie podał. Poinformował również, że trwają prace nad tym aby wszelkie zgłoszenia reklamacyjne dot. znoszeń lub uszkodzeń produkcyjnych były kierowane na jeden zbiorczy adres : odziez.reklamacje@intercity.pl. Taka funkcjonalność miałaby być również wprowadzona w teczkę konduktora.
Ostatnimi były pytania skierowane do Pana Dyrektora Michała Zamorskiego. Szczegółowo temat skupił się na obsadach drużyn konduktorskich w przypadku składów powyżej 9 wagonów. Próbowano wypracować rozwiązanie w przypadkach długich pociągów uruchamianych w weekendy oraz święta gdzie są wzmożone potoki podróżnych. Strona społeczna podkreśliła, że nie może być przypadków gdzie w takich okolicznościach planowana jest obsada DK 1/1. Dyrektor stwierdził, aby wszelkie tego typu przypadki zgłaszać na jego adres mailowy. W dalszym ciągu nie ma odniesienia się co do sposobu wyliczenia mas hamujących rzeczywistych w przypadku międzynarodowej karty próby hamulca zespolonego.
Na koniec ustalono, że powołany zostanie zespół roboczy (po jednym przedstawicielu ZZ każdej lokalizacji), którego prace skupiły by się nad ogólną organizacją pracy, obiegami DK itp. Spotkanie zespołu roboczego z dyrektorem Zamorskim zaplanowano na 04.02.2020 r.

Posiedzenie Sektora Przewozów Pasażerskich ZZM

5 grudnia odbyło się posiedzenie Sektora Przewozów Pasażerskich, w spotkaniu uczestniczyli również prezydent ZZM Leszek Miętek, wiceprezydent ZZM Krzysztof Ciećka oraz przedstawiciele pracodawcy Dyrektor Marek Kapusta i Naczelnik Wydziału Tomasz Szczepanik. Zebranie otworzył przewodniczący Sektora Zbigniew Błaszkowski, przedstawił program spotkania, do którego zebrani odnieśli się w dyskusji. Sprawy dotyczyły: wykonywania uproszczonych prób hamulca związanych z Rozporządzeniem MI obowiązującego od stycznia 2020 r., mocowania tabletów w kabinach lokomotyw oraz ich eksploatacji, dyrektor Kapusta zadeklarował że w pierwszej dekadzie stycznia 2020 r. mają uchwyty być instalowane w kabinach.

Sukcesywnie będą włączani do programu „Teczka Maszynisty” maszyniści którzy pracowali w okresie testu systemu. W sprawie ryczałtu kilometrowego przedstawiciel pracodawcy stwierdził, że to jest materia układowa, zadeklarował iż poinformuje kierownictwo Spółki o oczekiwaniach maszynistów na propozycje rozwiązania problemu.

Dodatkowo zostały poruszone kwestie związane z pracą drużyn konduktorskich. Przedstawiciele kół handlowych z Poznania i Szczecina przedstawili tematy dotyczące umieszczenia nowych zapisów w zaktualizowanej instrukcji Br-21 dot. okoliczności postępowania kierownika pociągu w przypadku wypadku z udziałem osoby postronnej. Przedstawiciel pracodawcy zadeklarował, że temat zostanie dokładniej opracowany na spotkaniu grupy roboczej w dn. 19.12.2019 r.

Kwestia bezpieczeństwa drużyny konduktorskiej podczas wykonywania obowiązków służbowych w pociągu to kolejny temat poruszony w dyskusji, zwrócono uwagę na coraz częstsze ataki fizyczne wobec członków drużyn – naczelnik Szczepanik zapewnił, że temat zostanie poddany szerszej analizie przez pracowników Biura Bezpieczeństwa.

Trzecim tematem zgłoszonym przez przewodniczących kół handlowych było wyznaczenie oddzielnego WC przeznaczonego do użytku wyłącznie dla drużyny pociągowej w składach zestawionych z klasycznych wagonów.

Przedstawiciel pracodawcy propozycję odnotował i zadeklarował, że odniesie się do odpowiednich jednostek w strukturze PKP Intercity aby sprawę dokładnie przeanalizować w kontekście realizacji oraz dodatkowych zapisów w Dodatku B.

Posiedzenie Sektora PP

1 kwietnia w warszawskiej siedzibie związku przy ulicy Wojciechowskiego w Warszawie, odbyło się posiedzenia Sektora Przewozów Pasażerskich  z udziałem członków Prezydium ZZM.

Jednym z ważniejszych punktów spotkania była dyskusja i głosowanie nad wyborem przedstawiciela załogi w nadchodzących wyborach do rady Nadzorczej PKP  Intercity S.A.  Po raz kolejny mandat zaufania sektora uzyskał pełniący obecnie tą funkcję Krzysztof Ciećka.

Po omówieniu sytuacji bieżącej, przygotowań do zbliżającego się Krajowego Zjazdu Delegatów ZZM i kwestii organizacyjne dotyczącego jesiennych obchodów 100 lecia związku, członkowie sektora spotkali się z dyr. Ewą Gruszką z Centralnego Zakładu PKP Intercity.

Posiedzenie Sektora Przewozów Pasażerskich ZZM

W siedzibie ZZM w Warszawie odbyło się pierwsze w 2019 roku posiedzenie Sektora z udziałem przedstawicieli władz PKP Intercity S.A. dyr. Ewy Boguszewskiej i dyr. Marka Kapusty oraz członków Prezydium Leszka Miętka i Krzysztofa Ciećki.

Omawiano m.in. projekty ubrań identyfikacyjnych i umundurowania, kwestie zmiany systemu wynagradzania maszynistów instruktorów. Członkowie Sektora zgłosili szereg uwag co do codziennej pracy odnotowanych przez zaproszonych gości.

Posiedzenie SPP

W dniu 09.10.2018, odbyło się posiedzenie Sektora PP, poszerzone o obecność przewodniczących Kół . W spotkaniu uczestniczył Prezydent ZZM Leszek Mietek i Wiceprezydent Krzysztof Ciećka.  Na wstępie Prezydent podziękował za udział w manifestacji zorganizowanej przez OPZZ w dniu 22.09.2018r.  oraz zaangażowanie ze strony maszynistów. Po omówieniu sytuacji oraz bieżących problemów w obrębie Sektora do spotkania dołączyli zaproszeni goście w osobach Pani Dyr. Zarządzania Zasobami Ludzkich Ewy Boguszewskiej oraz  Dyrektora Taboru i Realizacji Przewozów Pana Marka Kapusty. Pani Dyrektor przedstawiła i omówiła akcje realizacji wynegocjowanych przez strony podwyżek w spółce , oraz odniosła się do dalszych prac nad planami wprowadzenia nowego systemu wynagradzania, jednocześnie oczekując dalszych propozycji od zainteresowanych tematem partnerów. Przekazała informacje dot. zakupu nowych terminali dla drużyn konduktorskich, który  jest na etapie przetargowym. Ze strony związkowców padły liczne przykłady niedociągnięć w stanie technicznym taboru, skierowane do Dyrektora Kapusty.  Odnotowawszy wszelkie przykłady, odnosząc się m.in. do tematu czystości, zapewnił że wszystkie nieprawidłowości, które będą zgłaszać maszyniści zostaną wnikliwie analizowane i niezwłocznie naprawiane.

Posiedzenie Sektora Przewozów Pasażerskich

15 maja 2018 r. przy ul. Wojciechowskiego w Warszawie odbyło się posiedzenie Sektora Przewozów pasażerskich ZZM.  W spotkaniu pod przewodnictwem szefa Sektora Zbigniewa Błaszkowskiego oraz członków Prezydium związku udział wzięli również zaproszenie członkowie kierownictwa PKP Intercity S.A.  dyrektorzy Ewa Boguszewska,  Marek Kapusta i Michał Zamorski.

W części pierwszej, bez udziału gości omawiano aktualne tematy związane z pracami Sektora.

Zaproszeni goście odpowiadali na pytania maszynistów dotyczących m.in. wątpliwości co do kwestii podwójnego zatrudniania maszynistów oraz nadgodzin. Dyrektorzy Oddziałów Spółki jeszcze przed nadejściem sezonu dążą do ich zwiększenia.

Dyrektor Ewa Boguszewska przekazała informację o podpisaniu Protokołu dodatkowego nr 2, który wszedł w życie od 1 maja br .

Członkowie Sektora przekazali przedstawicielom Spółki swoje uwagi dotyczące problemów na szlaku zarówno związane z taborem – jak stan lokomotyw po przeglądach i naprawach, kwestie czystości kabin na stacjach końcowych a także sezonowe, corocznie zgłaszane problemy z czystością szyb w lokomotywach, znacząco wpływające na widoczność a co za tym idzie i bezpieczeństwo. Przekazali udokumentowane zdjęciowo przykłady. Wskazali także problemy z planowaniem – wskazywali konkretne przykłady sugerując, czerpiąc z doświadczenia propozycje rozwiązań, które zostały przez gości odnotowane.

Zgłoszono problem z terminalami drużyn konduktorskich do wydawania biletów oraz fatalnych zamiennikach akumulatorów do nich.  Tradycyjnie niemal występują również braki w zasobach magazynów Spółki jeśli chodzi o umundurowanie.  

 

Posiedzenie Sektora PP

W siedzibie ZZM przy ul. Wojciechowskiego 7 w Warszawie odbyło się posiedzenie Sektora Przewozów Pasażerskich. Dyskutowano m.in. o propozycjach pracodawcy, dotyczących prac nad nowym systemem wynagrodzenia w spółce IC. Gośćmi ze strony pracodawcy byli Pani Dyrektor Ewa Boguszewska i Dyrektor Marek Kapusta.

 

 

Posiedzenie Sektora Przewozów Pasażerskich ZZM

Z udziałem zaproszonych gości, przedstawicieli władz PKP Intercity S.A. odbyło się 9 sierpnia bieżącego roku spotkanie Sektora Przewozów Pasażerskich ZZM.

Gośćmi spotkania Sektora  byli przedstawiciele władz PKP Intercity S.A.  – Ewa Boguszewska – Dyrektor Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi PKP Intercity S.A., Marek Kapusta z Biura Realizacji Przewozów PKP Intercity oraz Dyrektor Biura Szkoleń Zawodowych –  Michał Zamorski i Zbigniew Budziński Inspektor Wiodący w Spółce.

Tematami wiodącymi spotkania była wdrożona od lipca podwyżka pensji i kwestie bezpieczeństwa na kolei. Dyrektor Ewa Boguszewska odpowiadała na pytania dotyczące planów Zarządu na zmiany w systemach wynagradzania, nad którymi prace ruszą we wrześniu.  Przedstawiła stanowisko Spółki dotyczące pozytywów urynkowienia pensji, mające na celu poprawę konkurencyjności oferty pracy dla nowych pracowników Obecny system, zdaniem Pani Dyrektor jest zbyt skomplikowany i nieprzejrzysty dla kandydatów.

Poruszono również kwestie czystości elektrowozów, uposażenia z tytułu przebywania na zwolnieniu powypadkowym, kwestie umundurowania dla maszynistów a także wykroczeń podczas jazd w kontekście nasilających się kontroli  ze strony Urzędu Transportu Kolejowego.

Dyskusją na temat bezpieczeństwa, kontroli UTK spotkanie Sektora zakończono.  Członkowie Prezydium ZZM , Władz Sektora i przybyli członkowie podziękowali za konstruktywną dyskusję gościom, Ci zaś zadeklarowali gotowość do rozmów ze związkami podkreślając istotność informacji udzielanych przez maszynistów.

 

 

Podwyżki w PKP Intercity S.A.

W dniu wczorajszym (5.07.17r) podczas spotkania partnerów społecznych  podpisano Porozumienie płacowe, określające podział środków na podwyżki wynagrodzeń w PKP Intercity S.A., które obowiązywać będą od 1 lipca 2017 r.

Proces wdrażania podwyżek podzielono na 2 etapy: etap 1 – wyrównania w poszczególnych grupach zawodowych do średniej w grupie zawodowej w zakładzie pracy. Etap 2 – podwyżka wynagrodzeń dla każdego pracownika w kwocie nie mniejszej niż 65 PLN.  Łączna kwota podwyżki z 1 i 2 etapu wyniesie średnio 130 PLN na pracownika.

Szczegóły porozumienia, sposoby naliczania przedstawią przewodniczący odpowiednich organizacji związkowych, działających na terenie Zakładu Pracy.

Od września 2017 zespół ds. wynagrodzeń będzie kontynuował prace nad zmianami w systemie wynagradzania.

Rada Sektora Przewozów Pasażerskich VIII Kadencji

We wtorek, 26.06.17 r. na posiedzeniu w siedzibie ZZM przy ul. Wojciechowskiego w Warszawie, wybrano przedstawicieli Rady Sektora Przewozów Pasażerskich ZZM.  Przewodniczącym ponownie został wybrany Zbigniew Błaszkowski (ZZM IC Gdynia) , wiceprzewodniczącymi zaś Tadeusz Mazurek (MZZM Poznań) i Marcin Hebda (ZZM IC Kraków).