Negocjacje w IC

21 lipca odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli reprezentatywnych związków zawodowych z zarządem PKP Intercity S.A. Spotkanie w ramach dialogu społecznego dotyczyło kwestii podwyżek dla pracowników. Przedstawiciele spółki powołując się na niepewna sytuację w związku z pandemią COVID-19 zaproponowali dwie jednorazowe wypłaty po 900 PLN we wrześniu i grudniu 2021 r. Jednocześnie strony ustaliły, że do rozmów na temat podwyżek systemowych od stycznia 2022 wrócą w końcu bieżącego roku.

Sektor Przewozów Pasażerskich ZZM

Na spotkanie Sektora w dniu 15 lipca w siedzibie ZZM W Warszawie przybyli przedstawiciele kierownictwa PKP Intercity S.A.  – członek zarządu Jarosław Oniszczuk oraz dyrektor Ewa Boguszewska.  Spotkanie skupiło się na temacie nastrojów panujących wśród pracowników i oczekiwań podwyżek, kwestii „taryfikatora kar” dla pracowników drużyn trakcyjnych i stanu taboru z naciskiem na czystość lokomotyw.

Sektor Przewozów Pasażerskich ZZM

15 czerwca odbyło się kolejne – zdalne posiedzenie Sektora ZZM. Na spotkaniu oprócz omówienia zbliżającego się posiedzenia Rady Krajowej ZZM poruszono temat planu wprowadzenia przez PKP INTERCITY S.A. taryfikatora kar za przejechanie S1, W4 lub W32. Członkowie Sektora wyrazili dezaprobatę wobec propozycji sankcjonowania kar przez związek zawodowy. Padło  pytanie o przyczynę braku przedstawienia jednocześnie katalogu nagród.

Poruszono również kwestię czystości szyb czołowych w lokomotywach. Temat już wielokrotnie wypływał i zgłaszany był podczas spotkań z przedstawicielami Zarządu Spółki. Niestety nadal brak reakcji odpowiedzialnych za czyszczenie służb. Przedstawiono zdjęcia obrazujące stan faktyczny – niezaprzeczalnie wpływający na bezpieczeństwo jazdy. Dokumentacja zdjęciowa zostanie przekazana pracodawcy.

Uzgodnienia w PKP Intercity

Do wspólnych ustaleń z zarządem doszło w PKP Intercity – dotyczą one następstw wypadków kolejowych na służbie oraz zasad ewakuacji drużyny trakcyjnej do tzw. strefy bezpiecznej. Zarząd PKP Intercity przychylił się do części postulatów ZZM i wystąpił z inicjatywą wprowadzenia protokołu dodatkowego do obowiązującego w spółce układu zbiorowego pracy. Projekt protokołu dodatkowego nr 3 do ZUZP został skierowany do związków zawodowych, w tym oczywiście ZZM. I tak pracodawca zgadza się na podmianę drużyny trakcyjnej po wypadku kolejowym z udziałem człowieka z zachowaniem prawa do wynagrodzenia za dalszą część zmiany roboczej, obliczanego jak za urlop wypoczynkowy. Na wniosek członka drużyny trakcyjnej oraz kierownika pociągu biorącego udział w wypadku kolejowym ze skutkiem śmiertelnym, przewoźnik daje gwarancję trzydniowego zwolnienia z wykonywania pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia obliczanego jak za urlop wypoczynkowy, a także zapewnienia pomocy psychologicznej. Spółka jest gotowa także na pokrywanie niezbędnych kosztów leczenia i rehabilitacji swoich pracowników, którzy ulegli wypadkowi kolejowemu w trakcie wykonywania obowiązków służbowych. Podobnie jak w Polregio, jest także zgoda co do ustanowienia odprawy pośmiertnej dla rodziny pracownika PKP Intercity, w przypadku jego śmierci w następstwie wypadku przy pracy. Miałaby stanowić równowartość 10-krotności średniego wynagrodzenia w spółce w dniu wypadku.

Posiedzenie Sektora Przewozów Pasażerskich ZZM

9 września br. po raz kolejny w formie videokonferencji odbyło się spotkanie członków Sektora Spółek Pasażerskich ZZM poszerzone o przewodniczych Kół ZZM działających w Sektorze. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Prezydium RK ZZM Leszek Miętek i Krzysztof Ciećka.

Posiedzenie rozpoczął przewodniczący SPP Zbigniew Błaszkowski, poprosił o przekazanie do biura Rady Krajowej ZZM adresów e-mail przewodniczących Kół ZZM działających w PKP Intercity S.A. Po omówieniu projektu spotkania głos zabrał Prezydent ZZM Leszek Miętek przekazując informację o rozpoczęciu działań podjętych przez ZZM a mających spowodować realne działania MI, UTK i pracodawców kolejowych w kwestii poprawy tragicznej -zdaniem związku sytuacji zapewnienia bezpieczeństwa maszynistów w czasie prowadzenia pojazdów kolejowych (wystąpienia ZZM dostępne są na www.zzm.org.pl). Zwrócił również uwagę, że mimo iż od kilku lat obowiązuje zmiana do Rozporządzenia pozwalająca obsługiwać jednoosobowo lokomotywy jednokabinowe pod warunkiem wyposażenia pojazdów w urządzenia rejestrujące lewą stronę pojazdy, pozwalające maszyniście obserwować na monitorach obraz z lewej strony szlaku w Spółce IC nadal tych kamer nie ma a pojazdy takie są obsługiwane dwuosobowo.

Po omówieniu spraw bieżących do videokonferencji włączyli się Dyrektor Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi Pani Ewa Boguszewska, oraz Dyrektor Biura Dyspozytury i Realizacji Przewozów Marek Kapusta. Omówiono problemy spotykane przez pracowników drużyn pociągowych podczas codziennego obowiązków. Poruszono temat miejsc krótkiego wypoczynku i ich przystosowania do wytycznych sanitarnych w związku z covid-19. Do końca września ma zostać przeprowadzony przegląd tych pomieszczeń  by przed nadchodzącym sezonem jesienno-zimowym mieć całkowitą pewność, że zapewnione są w nich odpowiednie warunki. Strefy „buforowe”, brak zapewnienia osobnych przedziałów w wagonach, toalet dla drużyn pociągowych i pracowników będących w pracy powinny zostać rozwiązane priorytetowo przez pracodawcę.

Zwrócono również uwagę, że dzięki działań ZZM od kilku lat obowiązuje zmiana do Rozporządzenia umożliwiająca (pod warunkiem wyposażenia pojazdów jednokabinowych w urządzenia rejestrujące lewą stronę pojazdy) maszyniście obserwować na monitorach obraz z lewej strony szlaku i obsługiwać jednoosobowo lokomotywy jednokabinowe. Niestety w Spółce IC nadal tych kamer nie ma, a pojazdy takie są obsługiwane dwuosobowo.

Kolejnym tematem były Wykazy Ostrzeżeń Stałych (WOS) w dalszym ciągu, mimo wyposażenia pracowników w tablety przekazywane w formie papierowej. Dyrektor Marek Kapusta wyjaśnił, że spowodowane jest to brakami sprzętowymi – nie wszyscy jeszcze zostali wyposażeni w tablety, ale do końca października sytuacja zostanie opanowana i nastąpi całkowite przejście na wersje elektroniczną. Dyrektor Ewa  Boguszewska w imieniu Zarządu Spółki podziękowała za pełne zaangażowanie i poświęcenie pracowników w bardzo trudnym dla spółki okresie. Co prawda obecnie sytuacja nie jest tak tragiczna jak wiosną ale nadal IC boryka się ze skutkami pandemii.  Związek negatywnie wypowiedział się w kwestii prób wprowadzenia 3 miesięcznego rozliczenia czasu pracy zaproponowanego przez pracodawcę. Poruszono oczywiście tematy finansowe. Kiedy pracodawca planuje wprowadzenie podwyżek wynagrodzeń, to pytanie na które nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Członkowie Sektora zwrócili uwagę, że dodatek i ryczałt za tzw. wolne kilometry nie był już bardzo dawno zmieniany mimo kilkukrotnych podwyżek wynagrodzeń w Spółce. Zdaniem Dyrektor Boguszewskiej w tej chwili nie jest możliwe wprowadzenie zmian do ZUZP w celu podniesienia stawek tzw. kilometrówki i ryczałtów za zmiany robocze.

W odpowiedzi na pytanie dotyczące korzystania z sanatoriów dyr. Boguszewska przypomniała, że wiosną zapowiedziała w drugiej połowie zapewnienie odpowiednich warunków do korzystania z obiektów sanatoryjnych przez pracowników. Sanatoria są przygotowane na przyjęcie kuracjuszy, a koszt wykonania testów na obecność covid-19 pokryje pracodawca. Decyzja o korzystaniu zależy zatem wyłącznie do użytkowników. Zgłoszono szereg uwag dotyczących technicznej strony obsługi pociągów skrzętnie odnotowane przez obu przedstawicieli, którzy zapewnili że tematy zostaną szczegółowo przeanalizowane i rozwiązane.

Porozumienia „Covid-19”

Wprowadzane przez rząd od połowy marca obostrzenia i zasady izolacji społecznej utrudniły rozprzestrzenianie się wirusa, ale poniekąd rykoszetem mocno uderzyły w finanse przewoźników. I to zarówno pasażerskich, jak i towarowych. Zamykanie granic, portów morskich, zakładów pracy, szkół i uczelni wyższych poskutkowało odwoływaniem wielu pociągów. Konsekwencją był drastyczny spadek pracy przewozowej i zapotrzebowania na pracę. Poszczególne spółki próbowały sobie radzić wysyłaniem załogi na zaległe urlopy, część skorzystała z urlopów na opiekę nad dzieckiem, jednak były to rozwiązania doraźne, na krótką metę.

W poczuciu współodpowiedzialności za firmy i pracowników, zadaniem związków zawodowych było przede wszystkim utrzymanie miejsc pracy. Głównie uniknięcie zwolnień grupowych i nieświadczenia pracy, w miarę możliwości solidarne rozłożenie obciążeń na wszystkie zespoły pracownicze i grupy zawodowe oraz pomoc firmom m.in. w zakresie ubiegania się o pomoc publiczną. Możliwości tego typu stworzyły zapisy tzw. tarcz antykryzysowych. Kierownictwa spółek zapowiadają aplikowanie o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników objętych obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia Covid-19 z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Negocjacje w tej sprawie odbywały się w trybach zdalnych w kwietniu, a niekiedy i na początku maja.

W PKP Intercity, która zanotowała największy spadek liczby pasażerów (rzędu 95 proc.), najpierw podpisany został wzór porozumienia na szczeblu Rady Krajowej ZZM, a następnie porozumienia dyrekcji poszczególnych zakładów z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi. Zasadniczo w okresie 1 maja–31 lipca br. wymiar czasu pracy ograniczony został o 20 procent (nie więcej niż do pół etatu) wszystkim pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę z wyłączeniem pracowników objętych przestojem ekonomicznym oraz osób zatrudnionych w spółce na podstawie umowy zlecenia niezbędnych do zachowania ciągłości działalności spółki. Przestojem ekonomicznym (z prawem do 50 proc. wynagrodzenia) będą natomiast objęci zleceniobiorcy. Ponadto w czasie obowiązywania porozumienia w PKP Intercity będzie obowiązywał trzymiesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy, a pracownicy będą zobowiązani wykorzystywać urlopy zaległe na polecenie pracodawcy. Zmiany dotyczą też wypłat nagród jubileuszowych, z tym że nie objęły one osób odchodzących na emeryturę.

W PKP Cargo ramowe porozumienie ws. określenia warunków i trybu wykonywania pracy w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy centrale związkowe podpisały 7 maja. Potem trafiło na szczebel ośmiu zakładów, gdzie uściślano zapisy w zależności od lokalnych potrzeb. Generalnie ma obowiązywać od 1 czerwca do 31 sierpnia br., czyli również przez trzy miesiące. W tym czasie będzie miał w spółce zastosowanie trzymiesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy. Wymiar czasu pracy zostaje obniżony o 10 proc., nie więcej niż do 0,5 etatu. Wiążą się z nim proporcjonalnie niższe wynagrodzenia (oraz dodatki) dla pracowników. Pracodawcy zobowiązali się, że w czasie obowiązywania porozumienia nie będą wypowiadać umów o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników, natomiast związki zawodowe – że nie będą wysuwać postulatów płacowych.

W PKP SKM w Trójmieście w kwietniu stosowane były regulacje związane z przestojem ekonomicznym, natomiast w maju i czerwcu obniżony zostaje wymiar czasu pracy. W przypadku zespołów drużyn pociągowych (m.in. maszyniści i drużyny konduktorskie) związki zawodowe porozumiały się z zarządem na obniżenie go o 7 procent. W okresie maj–czerwiec będzie miał ponadto zastosowanie trzymiesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy

Z prac sektorów

Podpisanie z końcem kwietnia i początkiem maja w spółkach PKP Intercity i PKP Cargo porozumień z zarządami poprzedziły spotkania związkowe. Nasze sektory zajmowały się tym m.in. w dniach 22 kwietnia i 5 maja. Rozmawiano o zapisach projektów i wypracowywano stanowisko poszczególnych organów ZZM. Wnikliwej analizie poddano również sytuację spółek podlegających pod pracę obu gremiów, dyskutowano o przyczynach obecnego stanu rzeczy i wyciągnięto wnioski. Część posiedzenia Sektora Przewozów Towarowych 5 maja odbyła się z udziałem zarządu PKP Cargo, który „przybył” w komplecie. Prezes Czesław Warsewicz w trakcie spotkania zapowiedział, że straty wygenerowane wskutek niskich przewozów w I kwartale roku planuje kompensować maksymalnym skorzystaniem ze środków publicznych. Czyli za pomocą możliwych – jak się wydaje – do uzyskania w ramach tzw. tarczy antykryzysowej, w związku z utratą przewozów w wyniku pandemii koronawirusa. Zapowiedział wystąpienie o te środki. Wiąże się to ze zmniejszeniem norm czasu pracy, ale – jak mówił prezes – „wariant solidarnościowy” ma być jedynym instrumentem zastosowanym w tej materii. Omówił także sytuację na poszczególnych rynkach przewozów towarowych i działania PKP Cargo w kierunku zamrażania wydatków pozapłacowych. Członków Sektora interesowały przyczyny spadków i ich zestawienie na poszczególne zakłady, a także kwestie przedłużania umów czasowych pracownikom i odejść na emerytury. Usłyszeli m.in. że straty nie wynikają z przegranych dużych kontraktów spółki, o zamkniętych portach morskich, wygaszeniu pieca ArcelorMittal, a także że największe tąpnięcie nastąpiło w Zakładzie Dolnośląskim (ok. 35 proc.), a najniższe – ok. 5 proc. – w Śląskim. Członek zarządu ds. finansowych PKP Cargo Leszek Borowiec zapewnił, że w segmencie eksploatacyjnym kończące się umowy czasowe są przedłużane niemal w 100 procentach. Członek zarządu ds. pracowniczych Zenon Kozendra wyjaśnił kwestie proceduralne dotyczące osób, które nabyły prawa emerytalne. Jak już informowaliśmy w kwietniowym GM, by uniknąć ludzkich dramatów związki zawodowe działające w PKP Cargo zobowiązały się nie obejmować ochroną związkową działaczy, którzy nabyli prawa emerytalne. To mniej dotkliwe społecznie rozwiązanie niż zwolnienia czy nie przedłużanie umów czasowych. Nikt nie ląduje na bruku, a emeryci otrzymują wypracowane świadczenia i mają środki do życia. Jak powiedział członek zarządu-dyrektor pracowniczy spółki, pierwsi zainteresowani kolejarze z tej grupy skorzystali z propozycji rozwiązania stosunku pracy. Zaznaczył także, że nie są i nie będą w tym zakresie brane pod uwagę osoby mające prawo do emerytury pomostowej. Maszyniści pytali także o optymalizację kosztów funkcjonowania by skuteczniej pozyskiwać nowe rynki, a także co się może stać gdy na jesieni przewozy nie wrócą do wcześniejszego poziomu, sprzed czasów pandemii. Generalnie repliki sprowadziły się w tych obszarach do „oddechu finansowego” i „kupowania czasu” dzięki tarczy oraz nadziei pokładanej w odbiciu gospodarczym. Przy założeniu, że przyszłość jest zasadniczo wielką niewiadomą.

Spotkanie przedstawicieli Związków Zawodowych reprezentującymi drużyny konduktorskie z przedstawicielami PKP Intercity S.A.

10.12.2019 r.

Pierwszym tematem poruszonym było wystąpienie przedstawicieli pracodawcy dyrektora biura bezpieczeństwa p. Czesława Chmiela oraz Naczelnika ww. biura. Szczegółowo został omówiony przypadek napaści na kierownika pociągu z DK Warszawa podczas pełnienia obowiązków służbowych. Dyrektor wraz z Naczelnikiem opisali działania jakie podjęła firma aby ująć sprawcę ww. czynu. W trakcie szerokiej dyskusji na temat zwiększenia bezpieczeństwa członków DK podczas wykonywania obowiązków służbowych przedstawiciele pracodawcy oświadczyli, że trwają zaawansowane prace nad nadaniem pracownikom DK statusu funkcjonariusza publicznego – bliźniaczego do obecnego statusu ratownika medycznego czy listonosza. Temat ten będzie jeszcze zaopiniowany przez zarząd oraz będzie kontynuowany na szczeblu ministerialnym. Dyrektor wraz z Naczelnikiem podkreślili, że tego typu rozwiązanie będzie nosiło ze sobą nie tylko prawa ale też i obowiązki z zakresu statusu pracownika. Drugim z pomysłów, który ma być powoli wdrażany w 2020 r. jest wyposażanie pracowników w kamery nasobne z ogólną informacją o tym, że pracownik w owe jest wyposażony. Temat ten wymaga jeszcze szerszej analizy ale nie jest wykluczone, że takie rozwiązanie również się pojawi. Następnym ze środków zaradczych byłoby przeprowadzanie cyklicznych szkoleń z zakresu zachowania się podczas potencjalnych zagrożeń. Wytypowani liderzy spośród pracowników DK mieliby przejść szkolenia przeprowadzone przez przedstawicieli ABW i w dalszych krokach przekazywać wiedzę w pakiecie szkoleń okresowych. W dalszej części Naczelnik BB zapowiedział o fakcie, że w nowym rozkładzie jazdy każdy pociąg nocny będzie miał dedykowaną ochronę na wybranych odcinkach. Wyszli też z apelem aby wszystkie niebezpieczne sytuacje zgłaszać poprzez drogę telefoniczną jak i mailową pod dedykowane numery / adresy co ułatwia ich pracę. Zgodnie stwierdzili, że każde zgłoszenie jest szczegółowo analizowane.
Drugą tematyką było wystąpienie głównego Inspektora BHP. Na wstępie zostało przedstawione zestawienie przypadków napaści na członków DK. Z interpretacji jasno wynika, że tendencja ta wzrasta. Inspektor odniósł się do zmian z 2017 r. dotyczących zakresu przeprowadzania czynności przez kobiety, które nie są zwolnione z prac. Mogą wykonywać wszystkie, jedynym ograniczeniem jest ciężar jaki mogą unieść i fakt czy są w ciąży lub karmiące piersią. Następnym tematem była kolejowa medycyna pracy. Pan Inspektor stwierdził, że zgodnie z zapisem w dzienniku ustaw (który przedstawił) wynika, że zapis o czynnościach przy łączeniu i rozłączaniu wagonów przez kierownika pociągu musi być zamieszczony na skierowaniu, ponieważ czynności te okazyjnie są wykonywane przez kierowników pociągów. Finalnie lekarz medycyny pracy określa na jaki okres ważności zakańcza badania. Stwierdził też, że według jego wiedzy skierowania jak i same badania wszędzie są wykonywane tak samo (w tym samym zakresie) i to od lekarza medycyny zależy na jaki okres ważności je zakończy. W dalszej części Inspektor poinformował o tym, że w najbliższym czasie 20 szt. EZT zostanie wyposażone w defibrylatory, docelowo wyposażone w ww. sprzęt zostaną wszystkie.
Kolejnym wystąpieniem było podsumowanie prac nad instrukcją Br-21 przez p. Edwarda Szumilaka. Wyraził pozytywną opinię na temat współpracy z wyznaczonymi przedstawicielami ZZ wchodzących w skład grupy roboczej. Jeszcze finalnie prace nie są zakończone lecz zbliżamy się do końca. Najbliższe spotkanie powołanej grupy roboczej dn. 19.12.2019 r. będzie dotyczyło nowych punktów instrukcji, które obecnie nie są uwzględnione lub nie są w sposób wyraźny podkreślone.

Kolejną kwestią było omówienie ryczałtów za pranie i reperację oraz pomysłu nad pralnią chemiczną, który póki co nadal stoi w miejscu. Kwota za ww. czynności podlega rewaloryzacji. Zastępca dyrektora zajmujący się tym działem stwierdził, że projekt nowych uniformów powinien zostać zrealizowany w roku 2020, konkretnej daty lub kwartału jednak nie podał. Poinformował również, że trwają prace nad tym aby wszelkie zgłoszenia reklamacyjne dot. znoszeń lub uszkodzeń produkcyjnych były kierowane na jeden zbiorczy adres : odziez.reklamacje@intercity.pl. Taka funkcjonalność miałaby być również wprowadzona w teczkę konduktora.
Ostatnimi były pytania skierowane do Pana Dyrektora Michała Zamorskiego. Szczegółowo temat skupił się na obsadach drużyn konduktorskich w przypadku składów powyżej 9 wagonów. Próbowano wypracować rozwiązanie w przypadkach długich pociągów uruchamianych w weekendy oraz święta gdzie są wzmożone potoki podróżnych. Strona społeczna podkreśliła, że nie może być przypadków gdzie w takich okolicznościach planowana jest obsada DK 1/1. Dyrektor stwierdził, aby wszelkie tego typu przypadki zgłaszać na jego adres mailowy. W dalszym ciągu nie ma odniesienia się co do sposobu wyliczenia mas hamujących rzeczywistych w przypadku międzynarodowej karty próby hamulca zespolonego.
Na koniec ustalono, że powołany zostanie zespół roboczy (po jednym przedstawicielu ZZ każdej lokalizacji), którego prace skupiły by się nad ogólną organizacją pracy, obiegami DK itp. Spotkanie zespołu roboczego z dyrektorem Zamorskim zaplanowano na 04.02.2020 r.

Posiedzenie Sektora Przewozów Pasażerskich ZZM

5 grudnia odbyło się posiedzenie Sektora Przewozów Pasażerskich, w spotkaniu uczestniczyli również prezydent ZZM Leszek Miętek, wiceprezydent ZZM Krzysztof Ciećka oraz przedstawiciele pracodawcy Dyrektor Marek Kapusta i Naczelnik Wydziału Tomasz Szczepanik. Zebranie otworzył przewodniczący Sektora Zbigniew Błaszkowski, przedstawił program spotkania, do którego zebrani odnieśli się w dyskusji. Sprawy dotyczyły: wykonywania uproszczonych prób hamulca związanych z Rozporządzeniem MI obowiązującego od stycznia 2020 r., mocowania tabletów w kabinach lokomotyw oraz ich eksploatacji, dyrektor Kapusta zadeklarował że w pierwszej dekadzie stycznia 2020 r. mają uchwyty być instalowane w kabinach.

Sukcesywnie będą włączani do programu „Teczka Maszynisty” maszyniści którzy pracowali w okresie testu systemu. W sprawie ryczałtu kilometrowego przedstawiciel pracodawcy stwierdził, że to jest materia układowa, zadeklarował iż poinformuje kierownictwo Spółki o oczekiwaniach maszynistów na propozycje rozwiązania problemu.

Dodatkowo zostały poruszone kwestie związane z pracą drużyn konduktorskich. Przedstawiciele kół handlowych z Poznania i Szczecina przedstawili tematy dotyczące umieszczenia nowych zapisów w zaktualizowanej instrukcji Br-21 dot. okoliczności postępowania kierownika pociągu w przypadku wypadku z udziałem osoby postronnej. Przedstawiciel pracodawcy zadeklarował, że temat zostanie dokładniej opracowany na spotkaniu grupy roboczej w dn. 19.12.2019 r.

Kwestia bezpieczeństwa drużyny konduktorskiej podczas wykonywania obowiązków służbowych w pociągu to kolejny temat poruszony w dyskusji, zwrócono uwagę na coraz częstsze ataki fizyczne wobec członków drużyn – naczelnik Szczepanik zapewnił, że temat zostanie poddany szerszej analizie przez pracowników Biura Bezpieczeństwa.

Trzecim tematem zgłoszonym przez przewodniczących kół handlowych było wyznaczenie oddzielnego WC przeznaczonego do użytku wyłącznie dla drużyny pociągowej w składach zestawionych z klasycznych wagonów.

Przedstawiciel pracodawcy propozycję odnotował i zadeklarował, że odniesie się do odpowiednich jednostek w strukturze PKP Intercity aby sprawę dokładnie przeanalizować w kontekście realizacji oraz dodatkowych zapisów w Dodatku B.

Posiedzenie Sektora PP

1 kwietnia w warszawskiej siedzibie związku przy ulicy Wojciechowskiego w Warszawie, odbyło się posiedzenia Sektora Przewozów Pasażerskich  z udziałem członków Prezydium ZZM.

Jednym z ważniejszych punktów spotkania była dyskusja i głosowanie nad wyborem przedstawiciela załogi w nadchodzących wyborach do rady Nadzorczej PKP  Intercity S.A.  Po raz kolejny mandat zaufania sektora uzyskał pełniący obecnie tą funkcję Krzysztof Ciećka.

Po omówieniu sytuacji bieżącej, przygotowań do zbliżającego się Krajowego Zjazdu Delegatów ZZM i kwestii organizacyjne dotyczącego jesiennych obchodów 100 lecia związku, członkowie sektora spotkali się z dyr. Ewą Gruszką z Centralnego Zakładu PKP Intercity.