Posiedzenie Sektora PP

1 kwietnia w warszawskiej siedzibie związku przy ulicy Wojciechowskiego w Warszawie, odbyło się posiedzenia Sektora Przewozów Pasażerskich  z udziałem członków Prezydium ZZM.

Jednym z ważniejszych punktów spotkania była dyskusja i głosowanie nad wyborem przedstawiciela załogi w nadchodzących wyborach do rady Nadzorczej PKP  Intercity S.A.  Po raz kolejny mandat zaufania sektora uzyskał pełniący obecnie tą funkcję Krzysztof Ciećka.

Po omówieniu sytuacji bieżącej, przygotowań do zbliżającego się Krajowego Zjazdu Delegatów ZZM i kwestii organizacyjne dotyczącego jesiennych obchodów 100 lecia związku, członkowie sektora spotkali się z dyr. Ewą Gruszką z Centralnego Zakładu PKP Intercity.

Posiedzenie Sektora Przewozów Pasażerskich ZZM

W siedzibie ZZM w Warszawie odbyło się pierwsze w 2019 roku posiedzenie Sektora z udziałem przedstawicieli władz PKP Intercity S.A. dyr. Ewy Boguszewskiej i dyr. Marka Kapusty oraz członków Prezydium Leszka Miętka i Krzysztofa Ciećki.

Omawiano m.in. projekty ubrań identyfikacyjnych i umundurowania, kwestie zmiany systemu wynagradzania maszynistów instruktorów. Członkowie Sektora zgłosili szereg uwag co do codziennej pracy odnotowanych przez zaproszonych gości.

Posiedzenie SPP

W dniu 09.10.2018, odbyło się posiedzenie Sektora PP, poszerzone o obecność przewodniczących Kół . W spotkaniu uczestniczył Prezydent ZZM Leszek Mietek i Wiceprezydent Krzysztof Ciećka.  Na wstępie Prezydent podziękował za udział w manifestacji zorganizowanej przez OPZZ w dniu 22.09.2018r.  oraz zaangażowanie ze strony maszynistów. Po omówieniu sytuacji oraz bieżących problemów w obrębie Sektora do spotkania dołączyli zaproszeni goście w osobach Pani Dyr. Zarządzania Zasobami Ludzkich Ewy Boguszewskiej oraz  Dyrektora Taboru i Realizacji Przewozów Pana Marka Kapusty. Pani Dyrektor przedstawiła i omówiła akcje realizacji wynegocjowanych przez strony podwyżek w spółce , oraz odniosła się do dalszych prac nad planami wprowadzenia nowego systemu wynagradzania, jednocześnie oczekując dalszych propozycji od zainteresowanych tematem partnerów. Przekazała informacje dot. zakupu nowych terminali dla drużyn konduktorskich, który  jest na etapie przetargowym. Ze strony związkowców padły liczne przykłady niedociągnięć w stanie technicznym taboru, skierowane do Dyrektora Kapusty.  Odnotowawszy wszelkie przykłady, odnosząc się m.in. do tematu czystości, zapewnił że wszystkie nieprawidłowości, które będą zgłaszać maszyniści zostaną wnikliwie analizowane i niezwłocznie naprawiane.

Posiedzenie Sektora Przewozów Pasażerskich

15 maja 2018 r. przy ul. Wojciechowskiego w Warszawie odbyło się posiedzenie Sektora Przewozów pasażerskich ZZM.  W spotkaniu pod przewodnictwem szefa Sektora Zbigniewa Błaszkowskiego oraz członków Prezydium związku udział wzięli również zaproszenie członkowie kierownictwa PKP Intercity S.A.  dyrektorzy Ewa Boguszewska,  Marek Kapusta i Michał Zamorski.

W części pierwszej, bez udziału gości omawiano aktualne tematy związane z pracami Sektora.

Zaproszeni goście odpowiadali na pytania maszynistów dotyczących m.in. wątpliwości co do kwestii podwójnego zatrudniania maszynistów oraz nadgodzin. Dyrektorzy Oddziałów Spółki jeszcze przed nadejściem sezonu dążą do ich zwiększenia.

Dyrektor Ewa Boguszewska przekazała informację o podpisaniu Protokołu dodatkowego nr 2, który wszedł w życie od 1 maja br .

Członkowie Sektora przekazali przedstawicielom Spółki swoje uwagi dotyczące problemów na szlaku zarówno związane z taborem – jak stan lokomotyw po przeglądach i naprawach, kwestie czystości kabin na stacjach końcowych a także sezonowe, corocznie zgłaszane problemy z czystością szyb w lokomotywach, znacząco wpływające na widoczność a co za tym idzie i bezpieczeństwo. Przekazali udokumentowane zdjęciowo przykłady. Wskazali także problemy z planowaniem – wskazywali konkretne przykłady sugerując, czerpiąc z doświadczenia propozycje rozwiązań, które zostały przez gości odnotowane.

Zgłoszono problem z terminalami drużyn konduktorskich do wydawania biletów oraz fatalnych zamiennikach akumulatorów do nich.  Tradycyjnie niemal występują również braki w zasobach magazynów Spółki jeśli chodzi o umundurowanie.  

 

Posiedzenie Sektora PP

W siedzibie ZZM przy ul. Wojciechowskiego 7 w Warszawie odbyło się posiedzenie Sektora Przewozów Pasażerskich. Dyskutowano m.in. o propozycjach pracodawcy, dotyczących prac nad nowym systemem wynagrodzenia w spółce IC. Gośćmi ze strony pracodawcy byli Pani Dyrektor Ewa Boguszewska i Dyrektor Marek Kapusta.

 

 

Posiedzenie Sektora Przewozów Pasażerskich ZZM

Z udziałem zaproszonych gości, przedstawicieli władz PKP Intercity S.A. odbyło się 9 sierpnia bieżącego roku spotkanie Sektora Przewozów Pasażerskich ZZM.

Gośćmi spotkania Sektora  byli przedstawiciele władz PKP Intercity S.A.  – Ewa Boguszewska – Dyrektor Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi PKP Intercity S.A., Marek Kapusta z Biura Realizacji Przewozów PKP Intercity oraz Dyrektor Biura Szkoleń Zawodowych –  Michał Zamorski i Zbigniew Budziński Inspektor Wiodący w Spółce.

Tematami wiodącymi spotkania była wdrożona od lipca podwyżka pensji i kwestie bezpieczeństwa na kolei. Dyrektor Ewa Boguszewska odpowiadała na pytania dotyczące planów Zarządu na zmiany w systemach wynagradzania, nad którymi prace ruszą we wrześniu.  Przedstawiła stanowisko Spółki dotyczące pozytywów urynkowienia pensji, mające na celu poprawę konkurencyjności oferty pracy dla nowych pracowników Obecny system, zdaniem Pani Dyrektor jest zbyt skomplikowany i nieprzejrzysty dla kandydatów.

Poruszono również kwestie czystości elektrowozów, uposażenia z tytułu przebywania na zwolnieniu powypadkowym, kwestie umundurowania dla maszynistów a także wykroczeń podczas jazd w kontekście nasilających się kontroli  ze strony Urzędu Transportu Kolejowego.

Dyskusją na temat bezpieczeństwa, kontroli UTK spotkanie Sektora zakończono.  Członkowie Prezydium ZZM , Władz Sektora i przybyli członkowie podziękowali za konstruktywną dyskusję gościom, Ci zaś zadeklarowali gotowość do rozmów ze związkami podkreślając istotność informacji udzielanych przez maszynistów.

 

 

Podwyżki w PKP Intercity S.A.

W dniu wczorajszym (5.07.17r) podczas spotkania partnerów społecznych  podpisano Porozumienie płacowe, określające podział środków na podwyżki wynagrodzeń w PKP Intercity S.A., które obowiązywać będą od 1 lipca 2017 r.

Proces wdrażania podwyżek podzielono na 2 etapy: etap 1 – wyrównania w poszczególnych grupach zawodowych do średniej w grupie zawodowej w zakładzie pracy. Etap 2 – podwyżka wynagrodzeń dla każdego pracownika w kwocie nie mniejszej niż 65 PLN.  Łączna kwota podwyżki z 1 i 2 etapu wyniesie średnio 130 PLN na pracownika.

Szczegóły porozumienia, sposoby naliczania przedstawią przewodniczący odpowiednich organizacji związkowych, działających na terenie Zakładu Pracy.

Od września 2017 zespół ds. wynagrodzeń będzie kontynuował prace nad zmianami w systemie wynagradzania.

Rada Sektora Przewozów Pasażerskich VIII Kadencji

We wtorek, 26.06.17 r. na posiedzeniu w siedzibie ZZM przy ul. Wojciechowskiego w Warszawie, wybrano przedstawicieli Rady Sektora Przewozów Pasażerskich ZZM.  Przewodniczącym ponownie został wybrany Zbigniew Błaszkowski (ZZM IC Gdynia) , wiceprzewodniczącymi zaś Tadeusz Mazurek (MZZM Poznań) i Marcin Hebda (ZZM IC Kraków).

Podsumowanie roku 2016

Grudzień

Porozumienie w PKP Intercity

Z grudniową pensją pracownicy spółki otrzymali dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 1200 zł brutto. Z dniem 1 lipca 2017 r. nastąpi wdrożenie podwyżek wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników wynagradzanych wg ZUZP w kwocie 130 zł brutto i wzrośnie podstawa wynagrodzenia dla wskaźnikowców.

Czytaj dalej Podsumowanie roku 2016