Zakończenie sporu zbiorowego w PKP IC S.A.

Dobra wiadomość przed Świętami – w PKP Intercity S.A. zakończył się spór zbiorowy na tle płacowym.
Strony ustaliły, że od 1 stycznia 2022 roku spółka wdroży podwyżki wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników wynagradzanych wg. ZUZP w kwocie 400 zł miesięcznie; dla pracowników wyłączonych z ww. zasad – podwyżkę w wysokości 640 zł miesięcznie średnio na jednego zatrudnionego pracownika; spółka wprowadzi również premię motywacyjną dla pracowników zgodnie z wymogami umowy PSC.
Strony zatwierdziły i podpisały porozumienie w dniu 21 grudnia 2021r. Wszelkich informacji udzielą przewodniczący terenowych organizacji związkowych ZZM.

PKP Intercity S.A. – dialog społeczny przekształcony w spór zbiorowy

Podczas rokowań, które odbyły się w dniu 6 grudnia br. pracodawca poinformował stronę społeczną, że koszt realizacji zgłaszanych postulatów podwyżki wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników wynagradzanych wg ZUZP w średniej wysokości 650 zł znacząco przekracza aktualne możliwości finansowe Spółki. Strona Społeczna odrzuciła propozycję Pracodawcy w zakresie kwoty wzrostu wynagrodzeń (od 1 stycznia 2022 r. w średniej wysokości 220 zł na etat oraz kwartalną premie motywacyjną w wysokości 5% kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia) z uwagi na fakt, że skala proponowanych zmian  nie zrównoważyłaby wzrostu kosztów utrzymania – szczególnie z powodu wysokiej inflacji oraz braku podwyżek w spółce od 2 lat.

Związki Zawodowe wyraziły chęć pracy nad nowym systemem wynagradzania, ale priorytetem jest wdrożenie postulowanych podwyżek. Wspólnie  oświadczyły, że wobec niemożności osiągnięcia porozumienia proponują zakończenie prowadzonego dialogu społecznego i rozpoczęcie procedury sporu zbiorowego.

Sektor Przewozów Pasażerskich ZZM

Zakończyło się posiedzenie Sektora Przewozów Pasażerskich ZZM. Spotkanie dotyczyło rozmów z Zarządem PKP Intercity w ramach dialogu społecznego ws. podwyżek wynagrodzeń. Pracodawca przedstawił dodatkowe wyliczenia dot. kierunków modyfikacji systemu wynagradzania. Sektor zdecydowanie określił, ze priorytetem jest wdrożenie podwyżek – przegłosował, że proponowane przez Zarząd Spółki spotkanie na 6 grudnia będzie ostatecznym – kończącym dialog społeczny wszczęty latem br. Dalsze działania związku zależeć będą od wyniku spotkania.

Rozmowy w IC

W siedzibie PKP Intercity S.A. w Warszawie 14.10.2021 r odbyło się spotkanie kierownictwa Spółki z partnerami społecznymi.
Tematem głównym rozmów było spełnienie wymogów wynikających z Umowy PSC w sprawie podniesienie motywacji pracowników: „…Przewoźnik jest zobowiązany do utworzenia mechanizmu/systemu premiowania w celu dodatkowej motywacji osób, których praca przyczynia się do osiągnięcia celów Umowy…”, a także kontynuacja rozmów w sprawie podwyżki wynagrodzenia pracowników. W tej sprawie strona społeczna połączyła siły i dalsze rozmowy z Pracodawcą będą odbywały się wspólnie. Trzecim tematem była kwestia konieczności modyfikacji systemu wynagradzania
w Spółce, strony zgodnie stwierdziły o konieczności takich działań.

Negocjacje w IC

21 lipca odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli reprezentatywnych związków zawodowych z zarządem PKP Intercity S.A. Spotkanie w ramach dialogu społecznego dotyczyło kwestii podwyżek dla pracowników. Przedstawiciele spółki powołując się na niepewna sytuację w związku z pandemią COVID-19 zaproponowali dwie jednorazowe wypłaty po 900 PLN we wrześniu i grudniu 2021 r. Jednocześnie strony ustaliły, że do rozmów na temat podwyżek systemowych od stycznia 2022 wrócą w końcu bieżącego roku.

Sektor Przewozów Pasażerskich ZZM

Na spotkanie Sektora w dniu 15 lipca w siedzibie ZZM W Warszawie przybyli przedstawiciele kierownictwa PKP Intercity S.A.  – członek zarządu Jarosław Oniszczuk oraz dyrektor Ewa Boguszewska.  Spotkanie skupiło się na temacie nastrojów panujących wśród pracowników i oczekiwań podwyżek, kwestii „taryfikatora kar” dla pracowników drużyn trakcyjnych i stanu taboru z naciskiem na czystość lokomotyw.

Sektor Przewozów Pasażerskich ZZM

15 czerwca odbyło się kolejne – zdalne posiedzenie Sektora ZZM. Na spotkaniu oprócz omówienia zbliżającego się posiedzenia Rady Krajowej ZZM poruszono temat planu wprowadzenia przez PKP INTERCITY S.A. taryfikatora kar za przejechanie S1, W4 lub W32. Członkowie Sektora wyrazili dezaprobatę wobec propozycji sankcjonowania kar przez związek zawodowy. Padło  pytanie o przyczynę braku przedstawienia jednocześnie katalogu nagród.

Poruszono również kwestię czystości szyb czołowych w lokomotywach. Temat już wielokrotnie wypływał i zgłaszany był podczas spotkań z przedstawicielami Zarządu Spółki. Niestety nadal brak reakcji odpowiedzialnych za czyszczenie służb. Przedstawiono zdjęcia obrazujące stan faktyczny – niezaprzeczalnie wpływający na bezpieczeństwo jazdy. Dokumentacja zdjęciowa zostanie przekazana pracodawcy.

Uzgodnienia w PKP Intercity

Do wspólnych ustaleń z zarządem doszło w PKP Intercity – dotyczą one następstw wypadków kolejowych na służbie oraz zasad ewakuacji drużyny trakcyjnej do tzw. strefy bezpiecznej. Zarząd PKP Intercity przychylił się do części postulatów ZZM i wystąpił z inicjatywą wprowadzenia protokołu dodatkowego do obowiązującego w spółce układu zbiorowego pracy. Projekt protokołu dodatkowego nr 3 do ZUZP został skierowany do związków zawodowych, w tym oczywiście ZZM. I tak pracodawca zgadza się na podmianę drużyny trakcyjnej po wypadku kolejowym z udziałem człowieka z zachowaniem prawa do wynagrodzenia za dalszą część zmiany roboczej, obliczanego jak za urlop wypoczynkowy. Na wniosek członka drużyny trakcyjnej oraz kierownika pociągu biorącego udział w wypadku kolejowym ze skutkiem śmiertelnym, przewoźnik daje gwarancję trzydniowego zwolnienia z wykonywania pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia obliczanego jak za urlop wypoczynkowy, a także zapewnienia pomocy psychologicznej. Spółka jest gotowa także na pokrywanie niezbędnych kosztów leczenia i rehabilitacji swoich pracowników, którzy ulegli wypadkowi kolejowemu w trakcie wykonywania obowiązków służbowych. Podobnie jak w Polregio, jest także zgoda co do ustanowienia odprawy pośmiertnej dla rodziny pracownika PKP Intercity, w przypadku jego śmierci w następstwie wypadku przy pracy. Miałaby stanowić równowartość 10-krotności średniego wynagrodzenia w spółce w dniu wypadku.

Posiedzenie Sektora Przewozów Pasażerskich ZZM

9 września br. po raz kolejny w formie videokonferencji odbyło się spotkanie członków Sektora Spółek Pasażerskich ZZM poszerzone o przewodniczych Kół ZZM działających w Sektorze. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Prezydium RK ZZM Leszek Miętek i Krzysztof Ciećka.

Posiedzenie rozpoczął przewodniczący SPP Zbigniew Błaszkowski, poprosił o przekazanie do biura Rady Krajowej ZZM adresów e-mail przewodniczących Kół ZZM działających w PKP Intercity S.A. Po omówieniu projektu spotkania głos zabrał Prezydent ZZM Leszek Miętek przekazując informację o rozpoczęciu działań podjętych przez ZZM a mających spowodować realne działania MI, UTK i pracodawców kolejowych w kwestii poprawy tragicznej -zdaniem związku sytuacji zapewnienia bezpieczeństwa maszynistów w czasie prowadzenia pojazdów kolejowych (wystąpienia ZZM dostępne są na www.zzm.org.pl). Zwrócił również uwagę, że mimo iż od kilku lat obowiązuje zmiana do Rozporządzenia pozwalająca obsługiwać jednoosobowo lokomotywy jednokabinowe pod warunkiem wyposażenia pojazdów w urządzenia rejestrujące lewą stronę pojazdy, pozwalające maszyniście obserwować na monitorach obraz z lewej strony szlaku w Spółce IC nadal tych kamer nie ma a pojazdy takie są obsługiwane dwuosobowo.

Po omówieniu spraw bieżących do videokonferencji włączyli się Dyrektor Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi Pani Ewa Boguszewska, oraz Dyrektor Biura Dyspozytury i Realizacji Przewozów Marek Kapusta. Omówiono problemy spotykane przez pracowników drużyn pociągowych podczas codziennego obowiązków. Poruszono temat miejsc krótkiego wypoczynku i ich przystosowania do wytycznych sanitarnych w związku z covid-19. Do końca września ma zostać przeprowadzony przegląd tych pomieszczeń  by przed nadchodzącym sezonem jesienno-zimowym mieć całkowitą pewność, że zapewnione są w nich odpowiednie warunki. Strefy „buforowe”, brak zapewnienia osobnych przedziałów w wagonach, toalet dla drużyn pociągowych i pracowników będących w pracy powinny zostać rozwiązane priorytetowo przez pracodawcę.

Zwrócono również uwagę, że dzięki działań ZZM od kilku lat obowiązuje zmiana do Rozporządzenia umożliwiająca (pod warunkiem wyposażenia pojazdów jednokabinowych w urządzenia rejestrujące lewą stronę pojazdy) maszyniście obserwować na monitorach obraz z lewej strony szlaku i obsługiwać jednoosobowo lokomotywy jednokabinowe. Niestety w Spółce IC nadal tych kamer nie ma, a pojazdy takie są obsługiwane dwuosobowo.

Kolejnym tematem były Wykazy Ostrzeżeń Stałych (WOS) w dalszym ciągu, mimo wyposażenia pracowników w tablety przekazywane w formie papierowej. Dyrektor Marek Kapusta wyjaśnił, że spowodowane jest to brakami sprzętowymi – nie wszyscy jeszcze zostali wyposażeni w tablety, ale do końca października sytuacja zostanie opanowana i nastąpi całkowite przejście na wersje elektroniczną. Dyrektor Ewa  Boguszewska w imieniu Zarządu Spółki podziękowała za pełne zaangażowanie i poświęcenie pracowników w bardzo trudnym dla spółki okresie. Co prawda obecnie sytuacja nie jest tak tragiczna jak wiosną ale nadal IC boryka się ze skutkami pandemii.  Związek negatywnie wypowiedział się w kwestii prób wprowadzenia 3 miesięcznego rozliczenia czasu pracy zaproponowanego przez pracodawcę. Poruszono oczywiście tematy finansowe. Kiedy pracodawca planuje wprowadzenie podwyżek wynagrodzeń, to pytanie na które nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Członkowie Sektora zwrócili uwagę, że dodatek i ryczałt za tzw. wolne kilometry nie był już bardzo dawno zmieniany mimo kilkukrotnych podwyżek wynagrodzeń w Spółce. Zdaniem Dyrektor Boguszewskiej w tej chwili nie jest możliwe wprowadzenie zmian do ZUZP w celu podniesienia stawek tzw. kilometrówki i ryczałtów za zmiany robocze.

W odpowiedzi na pytanie dotyczące korzystania z sanatoriów dyr. Boguszewska przypomniała, że wiosną zapowiedziała w drugiej połowie zapewnienie odpowiednich warunków do korzystania z obiektów sanatoryjnych przez pracowników. Sanatoria są przygotowane na przyjęcie kuracjuszy, a koszt wykonania testów na obecność covid-19 pokryje pracodawca. Decyzja o korzystaniu zależy zatem wyłącznie do użytkowników. Zgłoszono szereg uwag dotyczących technicznej strony obsługi pociągów skrzętnie odnotowane przez obu przedstawicieli, którzy zapewnili że tematy zostaną szczegółowo przeanalizowane i rozwiązane.