1 maja Święto Pracy

Z okazji pierwszomajowego Święta Pracy, które obchodzimy w tak trudnym okresie pandemii i kryzysu gospodarczego składamy życzenia wytrwałości i solidarności w przetrwaniu turbulencji w codziennej służbie oraz respektowania praw pracowniczych, wywalczonych przez ponad 100 lat działalności związków zawodowych.
Osobom wchodzącym na ścieżkę kariery – dużo szczęścia w znalezieniu zajęcia, które spełniłoby nie tylko ich materialne potrzeby ale także dawałoby zadowolenie z podejmowanego trudu.
Życzymy wszystkim zdrowia i dobrego wypoczynku podczas majówki.

Rada Krajowa ZZM

Uznawanie badań lekarskich i psychologicznych przy wydawaniu świadectwa maszynisty.

Informacja Prezesa UTK o możliwości uznawania badań lekarskich i psychologicznych maszynistów zmieniających pracodawcę w okresie stanu epidemii.

W czasie stanu epidemii i zagrożenia epidemicznego możliwe jest uznanie przez nowego pracodawcę orzeczeń lekarskich i psychologicznych wydanych podczas pracy maszynisty u poprzedniego pracodawcy. Pracodawca przyjmujący do pracy lub zatrudniający pracowników na stanowiska maszynistów może skorzystać z możliwości jakie dają mu przepisy specustawy i na bazie ważnego orzeczenia lekarskiego i psychologicznego wydać świadectwo maszynisty (art. 15 zzzy ust. 2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19). Jednocześnie pracodawca powinien skierować maszynistę na badania potwierdzające wymagania w zakresie zdolności fizycznej i psychicznej dla maszynistów posiadających świadectwo maszynisty, w terminie 90 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Do pracodawcy należy ocena w każdym indywidualnym przypadku, czy opisane przepisy specustawy mają zastosowanie.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 ze zm.

Kwietniowy numer Głosu Maszynisty już dostępny

Wyjątkowe, bo elektroniczne wydanie miesięcznika ZZM jest  rozwiązaniem na zmniejszenie ryzyka zakażenia COVID19. To pierwsze wydanie w tej formie i decyzją władz związku będzie kontynuowane w tej formie, póki sytuacja nie pozwoli na wznowienie druku magazynu. Zapraszamy do kolportażu pdf  w macierzystych organizacjach związkowych i wśród członków związku.

Plik pobrać można zarówno z serwera ZZM jak i zakładki na naszej stronie internetowej.

Komunikat z telekonferencji PKP Cargo S.A.

ZZM i inne Związki Zawodowe skrytykowały plany Zarządu w zakresie nieświadczenia pracy.
ZZM i inne Związki Zawodowe stoją na stanowisku, że tylko równe i solidarne ponoszenie ciężaru kryzysu przez wszystkich pracowników jest możliwe do zaakceptowania.
ZZM zwrócił uwagę żeby w ramach solidaryzmu wykorzystywanie bieżących i zaległych urlopów było realizowane przez wszystkich pracowników a nie tylko tych związanych z procesem eksploatacyjnym.
ZZM i inne Związki Zawodowe zwróciły również uwagę na konieczność ograniczenia wszystkich nie tylko pracowniczych kosztów funkcjonowania firmy (stawki dostępu do infrastruktury, ceny energii, czynsze dzierżawne i podatki) bo tylko wtedy możemy liczyć, że Cargo poradzi siebie z kryzysem. W tej sprawie wystosujemy w najbliższym czasie pismo do Ministra Adamczyka.
Zarząd zadeklarował pilne podjęcie działań celem wykorzystania ustawy tarczy antykryzysowej celem pozyskania środków na dofinansowanie kosztów pracy. Uzyskanie tych środków związane będzie z czasowym obniżeniem wynagrodzenia solidarnie przez wszystkich pracowników o 20%.
Zarząd zadeklarował wstrzymanie decyzji o nieświadczeniu pracy do czasu rozstrzygnięć związanych z tarczą antykryzysową.
Podpisanie stosownych porozumień planowane jest w końcówce kwietnia lub na początku maja.
Zarząd podejmie również rozmowy z pracownikami, którzy nabyli prawa emerytalne, aby skorzystali z tego prawa a wszystkie Związki Zawodowe zadeklarowały, że w stosunku do tych pracowników nie będą stosowali ochrony związkowej chroniąc w ten sposób miejsca pracy młodych pracowników.

Rada Krajowa ZZM online

Nowa rzeczywistość w dobie pandemii jest wyzwaniem, któremu musimy sprostać również w codziennej, związkowej pracy – na różnych płaszczyznach musimy znajdywać nowe rozwiązania, aby sprawnie działać w tym trudnym okresie.
14.04.2020 r.  po raz pierwszy odbyło się posiedzenie Rady krajowej ZZM online. Przy niemal 100% frekwencji członkowie Rady omawiali tematy bieżące – realia i strategię działania spółek kolejowych jak i związku w dobie pandemii.
Niestety obecnie ograniczone są możliwości przemieszczania się i spotykania ze związkowcami. Aby pozostać w bezpośrednim kontakcie z tymi, którzy zapewne maja wiele pytań i wątpliwości, Prezydent ZZM Leszek Miętek odpowiadać będzie na nie od przyszłego tygodnia online Na serwerze ZZM członkowie związku znajdą informacje jak dołączyć do videochatu i podzielić się pytaniami na żywo.

Komunikat

W związku z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Zdrowia spowodowanymi epidemią Koronawirusa (COVID-19) Rada Krajowa ZZM podjęła Uchwałę Nr 253/03/20 z dnia 31 marca 2020 roku o odwołaniu Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa PKP S.A. i Prezydenta ZZM planowany na czerwiec 2020 roku w Iławie.