Posiedzenie RDS

W dniu 30 września br. odbyło się plenarne posiedzenie Rady Dialogu Społecznego, którego głównym tematem była informacja Ministra Finansów na temat projektu ustawy budżetowej na rok 2021 – projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 oraz informacja o przebiegu wykonania ustawy budżetowej za pierwsze półrocze 2020 roku.

Przewodniczący Zespołu Polityki Gospodarczej i Rynku Pracy – Leszek Miętek zaprezentował stanowiska Zespołu w tematyce:

  1. udzielenia przez państwo niezbędnej pomocy firmom transportowym;
  2. problemów branży spożywczej i turystycznej;
  3. problemów sektora motoryzacyjnego.

Rada Dialogu głosowała m.in. w sprawie ww. stanowisk a po ich przyjęciu – przekaże stronie rządowej jako wspólne stanowisko strony społecznej i pracodawców. Na posiedzeniu RDS przyjęła również stanowiska w sprawie redukcji zatrudnienia w administracji rządowej oraz możliwości wprowadzenia ograniczeń skutkujących mniej korzystnymi warunkami zatrudnienia pracowników niż wynikające z podstawy nawiązania stosunku pracy oraz w sprawie projektu z dnia 15 września 2020 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

Zdalne posiedzenie Zarządu ALE

Głównymi tematem oczywiście jest wpływ pandemii na transport kolejowy w Europie i na tym tle sytuację maszynistów. Omawiane są też bieżące działania Prezydium ALE w zakresie pracy grup roboczych na poziomie europejskim a także współpracę z CESI (1) , ERA (2)  i ETF (3).

Z najbardziej nas interesujących spraw jest kwestia inicjatywy wypracowania dyrektywy europejskiej regulującej czas pracy maszynistów.

ad1

Europejska Konfederacja Niezależnych Związków Zawodowych ( CESI ; francuski Confédération Européenne des Syndicats Independants , niemiecki Europäische Union der unabhängigen Gewerkschaften , włoski Confederazione Europea Sindacati Indipendenti ) jest regionalnym związkowa federacja reprezentująca około 5 milionów członków niezależnych związków zawodowych w Europie .

CESI reprezentuje wolne i niezależne związki zawodowe od prywatnych i publicznych sektorów, które przestrzegają zasad demokratycznych i obronie poszanowania praw człowieka.

ad 2

ERA – Agencja Kolejowa Unii Europejskiej (EUAR, ang. European Union Agency for Railways, dawniej: Europejska Agencja Kolejowa, ERA, ang. European Railway Agencyfr. Agence ferroviaire européenne) – agencja Unii Europejskiej powołana na podstawie rozporządzenia nr 881/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004(zastąpionego następnie rozporządzeniem 2016/796), by pełnić rolę europejskiego regulatora rynku kolejowego w zakresie technicznym oraz zapewnić państwom członkowskim Unii Europejskiej wsparcie techniczne interoperacyjności i bezpieczeństwa kolei. Jej zadaniem ma być z jednej strony ustalanie norm w dziedzinie bezpieczeństwa transportu kolejowego oraz interoperacyjności, a z drugiej kontrola ich przestrzegania przez poszczególne państwa.

ad 3

Europejska Federacja Pracowników Transportu (The European Transport Workers’ Federation – ETF) jest organizacją związkową zrzeszającą transportowe związki zawodowe z Unii EuropejskiejEuropejskiego Obszaru Gospodarczego oraz krajów Europy Wschodniej.

 

 

Sektor Przewozów Towarowych

28.09.2020 odbyło się zdalne posiedzenie Sektora Przewozów Towarowych ZZM.

Głównym tematem posiedzenia była informacja o działaniach Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego w sprawie sytuacji PKP Cargo S.A Prezydent ZZM przedstawił informację z przebiegu spotkania z Zarządem PKP CARO S.A. w dniach 16 i 18 września oraz spotkania z Prezesem PKP S.A. Krzysztofem Mamińskim, które zakończyło podjęciem decyzji o zawieszeniu przeprowadzenia pikiet w dniu 21.09.2020 przed siedzibą PiS oraz PKP Cargo S.A.

Na mocy ustaleń z Prezesem K. Mamińskim – który podjął się pełnienia roli mediatora w rozmowach z Zarządem Cargo – przedstawiciele Komitetu Protestacyjnego uczestniczyli w części posiedzenia RN PKP Cargo, na którym strona społeczna przedstawiła własną ocenę sytuacji Spółki i oczekiwania co do działań naprawczych, koniecznych dla zapewnienia odpowiedniego poziomu przewozów i pozycji rynkowej gwarantującej utrzymanie miejsc pracy.

W dalszym ciągu związki zawodowe oczekują na spotkanie z Zarządem Cargo celem omówienia działań restrukturyzacyjnych i spotkania z przedstawicielami Ministerstwa Aktywów Państwowych.

Prezydent ZZM zrelacjonował też przebieg rozmów z Zarządem PKP Cargo w ramach dialogu społecznego wszczętego w sprawie zagwarantowania bezpiecznych warunków pracy. Główną intencją ZZM jest poprawa bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych oraz podjęcie działań prewencyjnych w zakresie dużej ilości potrąceń osób postronnych. Wypadki te zagrażają zdrowiu i życiu drużyn trakcyjnych oraz generują wysokie koszty wynikające z naprawy uszkodzonego taboru. Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce oczekuje ustosunkowania się Zarządu PKP CARGO S.A. do wystosowanych przez związek postulatów.

Kolejnym punktem spotkania było zdalne spotkanie z Dyrektorem Biura Kierowania Przewozami Zbigniewem Prusem, na którym odpowiadał za pytania zadane przez członków Rady Sektora.

Do najbardziej istotnych spraw podnoszonych na spotkaniu należą kwestie związane z użytkowaniem tabletów przez maszynistów zarówno w kwestii oprogramowania, zawartości danych dostępnych maszynistom po dawno już podnoszone przez nas kwestie odpowiedniego ich mocowania i zasilania na pojazdach. Dyrektor zapewnił o rychłym rozwiązaniu problemów. Poruszono również po raz kolejny temat szkoleń na symulatorach w zakresie sposobu ich przeprowadzania przez instruktorów, ograniczenia ilości scenariuszy realizowanych w ramach jednego szkolenia a także kwestii braku zaplecza socjalne dostępne dla osób przybywających na szkolenie. Są to sprawy od dawna sygnalizowane przez Sektor, ale w dalszym ciągu nie widać naprawy zgłaszanych problemów.

Sektor zatem mocniej zaakcentował potrzebę bliższego przyjrzenia się tematowi przez kierownictwo Spółki.

Europejski Dzień Maszynisty Kolejowego

Dziś przypada Europejski Dzień Maszynisty Kolejowego. Życie przynosi wiele niespodziewanych sytuacji – rok temu obchodziliśmy wspólnie 100 lecie związku, w tym, przez panującą pandemię nie możemy się osobiście spotkać. My maszyniści jednak przyzwyczajeni jesteśmy do stawiania czoła zmiennościom i wyzwaniom losu.

W ten szczególny dzień motto związku „NIECH NAS ŁĄCZY HONOR  i WiĘŹ ZAWODOWA” nabiera szczególnego znaczenia.

Z okazji tego wyjątkowego dla nas dnia składamy życzenia bezpiecznej pracy, szczęśliwych powrotów do rodzin, zdrowia i wszelkiej pomyślności wszystkim maszynistom. Życzymy aby z dumą wykonywali ten odpowiedzialny i piękny zawód.

 Rada Krajowa ZZM

 

Posiedzenie Sektora Przewozów Pasażerskich ZZM

9 września br. po raz kolejny w formie videokonferencji odbyło się spotkanie członków Sektora Spółek Pasażerskich ZZM poszerzone o przewodniczych Kół ZZM działających w Sektorze. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Prezydium RK ZZM Leszek Miętek i Krzysztof Ciećka.

Posiedzenie rozpoczął przewodniczący SPP Zbigniew Błaszkowski, poprosił o przekazanie do biura Rady Krajowej ZZM adresów e-mail przewodniczących Kół ZZM działających w PKP Intercity S.A. Po omówieniu projektu spotkania głos zabrał Prezydent ZZM Leszek Miętek przekazując informację o rozpoczęciu działań podjętych przez ZZM a mających spowodować realne działania MI, UTK i pracodawców kolejowych w kwestii poprawy tragicznej -zdaniem związku sytuacji zapewnienia bezpieczeństwa maszynistów w czasie prowadzenia pojazdów kolejowych (wystąpienia ZZM dostępne są na www.zzm.org.pl). Zwrócił również uwagę, że mimo iż od kilku lat obowiązuje zmiana do Rozporządzenia pozwalająca obsługiwać jednoosobowo lokomotywy jednokabinowe pod warunkiem wyposażenia pojazdów w urządzenia rejestrujące lewą stronę pojazdy, pozwalające maszyniście obserwować na monitorach obraz z lewej strony szlaku w Spółce IC nadal tych kamer nie ma a pojazdy takie są obsługiwane dwuosobowo.

Po omówieniu spraw bieżących do videokonferencji włączyli się Dyrektor Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi Pani Ewa Boguszewska, oraz Dyrektor Biura Dyspozytury i Realizacji Przewozów Marek Kapusta. Omówiono problemy spotykane przez pracowników drużyn pociągowych podczas codziennego obowiązków. Poruszono temat miejsc krótkiego wypoczynku i ich przystosowania do wytycznych sanitarnych w związku z covid-19. Do końca września ma zostać przeprowadzony przegląd tych pomieszczeń  by przed nadchodzącym sezonem jesienno-zimowym mieć całkowitą pewność, że zapewnione są w nich odpowiednie warunki. Strefy „buforowe”, brak zapewnienia osobnych przedziałów w wagonach, toalet dla drużyn pociągowych i pracowników będących w pracy powinny zostać rozwiązane priorytetowo przez pracodawcę.

Zwrócono również uwagę, że dzięki działań ZZM od kilku lat obowiązuje zmiana do Rozporządzenia umożliwiająca (pod warunkiem wyposażenia pojazdów jednokabinowych w urządzenia rejestrujące lewą stronę pojazdy) maszyniście obserwować na monitorach obraz z lewej strony szlaku i obsługiwać jednoosobowo lokomotywy jednokabinowe. Niestety w Spółce IC nadal tych kamer nie ma, a pojazdy takie są obsługiwane dwuosobowo.

Kolejnym tematem były Wykazy Ostrzeżeń Stałych (WOS) w dalszym ciągu, mimo wyposażenia pracowników w tablety przekazywane w formie papierowej. Dyrektor Marek Kapusta wyjaśnił, że spowodowane jest to brakami sprzętowymi – nie wszyscy jeszcze zostali wyposażeni w tablety, ale do końca października sytuacja zostanie opanowana i nastąpi całkowite przejście na wersje elektroniczną. Dyrektor Ewa  Boguszewska w imieniu Zarządu Spółki podziękowała za pełne zaangażowanie i poświęcenie pracowników w bardzo trudnym dla spółki okresie. Co prawda obecnie sytuacja nie jest tak tragiczna jak wiosną ale nadal IC boryka się ze skutkami pandemii.  Związek negatywnie wypowiedział się w kwestii prób wprowadzenia 3 miesięcznego rozliczenia czasu pracy zaproponowanego przez pracodawcę. Poruszono oczywiście tematy finansowe. Kiedy pracodawca planuje wprowadzenie podwyżek wynagrodzeń, to pytanie na które nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Członkowie Sektora zwrócili uwagę, że dodatek i ryczałt za tzw. wolne kilometry nie był już bardzo dawno zmieniany mimo kilkukrotnych podwyżek wynagrodzeń w Spółce. Zdaniem Dyrektor Boguszewskiej w tej chwili nie jest możliwe wprowadzenie zmian do ZUZP w celu podniesienia stawek tzw. kilometrówki i ryczałtów za zmiany robocze.

W odpowiedzi na pytanie dotyczące korzystania z sanatoriów dyr. Boguszewska przypomniała, że wiosną zapowiedziała w drugiej połowie zapewnienie odpowiednich warunków do korzystania z obiektów sanatoryjnych przez pracowników. Sanatoria są przygotowane na przyjęcie kuracjuszy, a koszt wykonania testów na obecność covid-19 pokryje pracodawca. Decyzja o korzystaniu zależy zatem wyłącznie do użytkowników. Zgłoszono szereg uwag dotyczących technicznej strony obsługi pociągów skrzętnie odnotowane przez obu przedstawicieli, którzy zapewnili że tematy zostaną szczegółowo przeanalizowane i rozwiązane.

ZZM wszczyna dialog społeczny w kwestii bezpieczeństwa

W związku z utrzymującym się wysokim wskaźnikiem wypadków kolejowych, zwłaszcza na przejazdach kolejowych, zagrażających wprost zdrowiu i życiu drużyn trakcyjnych, a także bardzo dużą ilością potrąceń ze skutkiem śmiertelnym osób postronnych, oraz brakiem podjęcia wymiernych akcji w odpowiedzi na pismo dotyczące ww. sytuacji z dnia 5.02.2020 r. skierowane do Ministra Infrastruktury i Prezesa UTK,  działając w obronie bezpiecznych warunków pracy, Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce  podjął decyzję o  wszczęciu dialogu społecznego w formie bezpośrednich rozmów z PKP CARGO S.A. , PKP Intercity S.A. i POLREGIO sp. z o.o.

Poniżej pisma skierowane do władz spółek.

IC dialog społeczny – bezpieczeństwo

Pismo PKP Cargo dialog społeczny _ bezpieczeństwo

Pismo Polregio dialog społeczny_ bezpieczeństwo