Ważny krok

Mamy wymierne efekty dialogu społecznego wszczętego przez ZZM we wrześniu ws. poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych u największych przewoźników. Pierwsze porozumienie zostało podpisane w spółce Polregio 29 grudnia ub. r.

Przedmiotem regulacji są m.in. następstwa tzw. wypadków z udziałem człowieka, czyli śmiertelnych. Na mocy porozumienia, pracodawca zobowiązał się do podmiany drużyny trakcyjnej po takim wypadku z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, obliczanego jak za urlop wypoczynkowym, za dalszą część zmiany roboczej. Jeśli dany pracownik – członek drużyny trakcyjnej o to zawnioskuje, otrzyma także 3-dniowe zwolnienie z wykonywania pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia obliczanego jak za urlop wypoczynkowy oraz pomoc psychologiczną.

Rodzina pracownika, który uległ śmiertelnemu wypadkowi w pracy otrzyma dodatkowe wsparcie. Będzie nim odszkodowanie w wysokości 10-krotności wynagrodzenia pracownika obliczanego jak za urlop wypoczynkowy. Pracodawca zobowiązał się także do naprawienia szkód rzeczowych lub osobowych poniesionych przez pracowników Polregio w wyniku wypadku kolejowego. W zakresie szkody osobowej w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia – zakres pomocy obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego pracodawca zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć sumę potrzebną na koszty leczenia i zalecanej oraz zrealizowanej rehabilitacji. Strony ustalił, że postanowienia zawarte w porozumieniu z 29 grudnia obowiązują do czasu wprowadzenia ich do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy obowiązującego w Polregio. Z ramienia ZZM dokument podpisali prezydent Leszek Miętek i wiceprezydent Sławomir Centkowski.

Zdalna świąteczna

Tegoroczne uroczyste „opłatkowe” posiedzenie Rady Krajowej ZZM odbyło się w formie wideokonferencji.

Zaproszeni goście – m.in. sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Bittel, prezes Urzędu Transportu Kolejowego Ignacy Góra, przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski oraz szefowie kolejowych spółek z Krzysztofem Mamińskim na czele przekazali 18 grudnia członkom Rady świąteczno-noworoczne życzenia. Tym razem ze zrozumiałych względów niestety nie osobiście, lecz za pomocą łącza internetowego.