Ważna informacja dla maszynistów

Prezydent RP podpisał ustawę tzw. tarczy antykryzysowej, w której są zapisy dotyczące wydłużenia ważności badań okresowych i psychologicznych dla maszynistów. Badania będą ważne do czasu zakończenia stanu epidemii i 60 dni po jego zakończeniu.
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zapisy w ustawie dotyczące badań okresowych dla maszynistów przedstawiają się następująco:
po art. 12 dodaje się art. 12a w brzmieniu:
„Art. 12a. 1. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, od dnia ogłoszenia danego stanu, zawiesza się wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów:
1) art. 229 § 2 zdanie pierwsze, § 4a w zakresie badań okresowych i § 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 2019 r. poz. 1040, 1043 i 6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2170 i 2166 oraz z 2020 r. poz. 148. 13 1495);
2) art. 39j i art. 39k ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 i 2493);
3) art. 22b ust. 7 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 710, 730, 1214, 1979 i 2020) w zakresie wykonywania okresowych badań lekarskich i badań psychologicznych.
2. Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii albo po odwołaniu stanu epidemii, pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków, o których mowa w ust. 1, i wykonać je w okresie nie dłuższym niż 60 dni od dnia odwołania danego stanu.

Głos Maszynisty

W najbliższych dniach do Waszych organizacji będzie docierało marcowe wydanie Głosu Maszynisty. Mając na uwadze zagrożenie epidemią,  bardzo proszę po odebraniu przesyłki Głosu Maszynisty i rozpakowaniu zdezynfekować ręce a przesyłkę  zabezpieczyć w biurach związkowych do następnego dnia.  Ta jednodniowa kwarantanna zapewni bezpieczeństwo czytelnikom Głosu.

Decyzją Rady Głównej ZZM od kwietnia 2020 roku Glos Maszynisty będzie wydawany tylko w wersji elektronicznej.

Komunikat Dyrektora Oddziału KM

Szanowni Państwo,   W nawiązaniu do Komunikatu Dyrektora Oddziału KMP z dnia 16.03.2020 r. z godz. 10.00, PKP S.A. Oddział Kolejowa Medycyna Pracy Dyrekcja uprzejmie informuje, że po przeprowadzeniu analizy dostępności świadczeń medycznych, od dnia 23 marca 2020 r., wyłącznie dla potrzeb przeprowadzania badań kontrolnych w przypadkach niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, wyłącznie w odniesieniu do pracowników posiadających aktualne orzeczenia lekarskie wydane po badaniach wstępnych lub okresowych   zostają uruchomione niżej wymienione lokalizacje

 1. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Warszawa, ul. Nowogrodzka 62 a
 2. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Białystok, ul. Słonimska 15/1
 3. Punkt Badań Profilaktycznych, Siedlce, ul. Kilińskiego 28
 4. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Lublin, ul. Okopowa 5
 5. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Kraków, ul. Olszańska 5
 6. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Rzeszów, Plac Dworcowy 2
 7. Punkt Badań Profilaktycznych, Tarnów, Plac Dworcowy 3
 8. Punkt Badań Profilaktycznych, Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 56
 9. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Katowice, ul. Zawiszy Czarnego 7a
 10. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Sopot, Dworcowa 3
 11. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Wrocław, ul. Paczkowska 26
 12. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Poznań, ul. Kolejowa 22
 13. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Ostrów Wlkp., ul. Dworcowa 1
 14. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Szczecin, ul. 3 Maja 25/27

Badania kontrolne będą przeprowadzane w ww. komórkach organizacyjnych   wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu i potwierdzeniu z działem kadrowym Pracodawcy dnia i godziny przeprowadzenia badania danego Pracownika. Pracownik zgłasza się ze skierowaniem na badanie kontrolne oraz z kopią aktualnego orzeczenia lekarskiego wydanego po badaniach wstępnych lub okresowych.   W ww. komórkach organizacyjnych nadal obowiązuje przeprowadzanie pomiarów temperatury osób zgłaszających się na badania profilaktyczne oraz przeprowadzanie wywiadów epidemicznych.   Wyżej wymieniony wykaz komórek organizacyjnych może ulec zmianie.   W odniesieniu do pozostałych komórek organizacyjnych Kolejowego Zakładu Medycyny Pracy i Centrum Naukowego Medycyny Kolejowej zawieszenie wykonywania zadań służby kolejowej medycyny pracy zostaje przedłużone do dnia 27 marca 2020 r. włącznie.   Okres obowiązywania zawieszenia może ulec zmianie.   Aktualne informacje na temat bieżącego funkcjonowania komórek organizacyjnych KZMP i CNMK w poszczególnych miastach, mogą Państwo uzyskać na stronie internetowej PKP S.A. oraz w Dyrekcji Oddziału KMP, w Wydziale ds. Organizacji Świadczeń Medycznych, Logistyki i Obsługi Klienta pod numerami telefonów: 22 474 43 82 lub 22 474 41 01 lub drogą elektroniczną kmp.dyrekcja@pkp.pl

KZD przełożony

W związku z zaleceniem Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącego rozprzestrzeniania się koronawirusa Rada Krajowa Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce zadecydowała o odwołaniu Krajowego Zjazdu Delegatów ZZM, planowanego na 2-4  kwietnia br.

Zjazd odbędzie się w innym terminie, o którym zawiadomimy w dogodnym czasie.

Prezydium ZZM