Podwyżki w PKP CARGO S.A.

Podczas piątkowego spotkania w siedzibie PKP CARGO S.A.  Zarządu porozumiał ze związkami zawodowymi podpisano porozumienie w sprawie podwyżek.

W spotkaniu wzięli przedstawiciele ZZM z prezydentem Leszkiem Miętkiem na czele.

Podwyżka wszczęta od 1 września obejmie 180 zł brutto średnio na zatrudnionego na – dla pracowników wynagradzanych według ZUZP. Dla pracowników wynagradzanych wg. Uchwały 498/2012  roku zostanie ustalona wysokość wynagrodzenia miesięcznego na podstawie indywidualnego  wskaźnika pracownika  i przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2013 r. Dodatkowo tej grupie zostaną przyznane środki na podwyżkę w wysokości 145 zł brutto.

W ramach wypłaty wynagrodzenia za czerwiec 2018 r pracownikom zostanie wypłacana jednorazowa premia 250 zł brutto.

Szczegółowy podział środków na podwyżki zostanie ustalony z zakładowymi związkami,  z wzięciem pod uwagę m.in. kwestii wyrównywania dysproporcji wynagrodzeń grup zawodowych a także indywidualne osiągnięcia i efektywność.

Zarząd PKP Cargo będzie również pracował nad zbudowaniem systemu motywacyjnego aby taki system mógł obowiązywać od 2019 roku.

Zaognienie sytuacji w PLL LOT

13 czerwca pod siedzibą Polskich Linii Lotniczych LOT odbyła się pikieta solidarnościowa ze zwolnioną dyscyplinarnie przez zarząd PLL LOT liderką Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego. Prezes spółki zarzucił jej działania na niekorzyść spółki, psucie wizerunku, oraz stwarzanie niebezpieczeństwa dla pasażerów.

 Choć Konstytucja w art. 12 gwarantuje obywatelom m.in. swobodę zrzeszania się w związki zawodowe, to ustawy i akty wykonawcze, a także praktyka, tej wolności nie zabezpieczają. Pracodawcy powszechnie utrudniają, dyskryminują, a nawet zwalniają za działalność związkową.

PLL LOT wytworzył sobie schemat działania – po raz kolejny, w skandaliczny sposób, ignorując prawo, zwalnia lidera związkowego. Stosuje metody rodem z epoki komunizmu, wobec których związki zawodowe nie mogą zostać obojętne, nawet jeśli dzieje się to za cichym przyzwoleniem władz.

Pracownicy mają prawo tworzenia i wstępowania do związków zawodowych. Takie organizacje powoływane są po to, aby reprezentować, bronić praw pracowniczych oraz interesów zawodowych i socjalnych.  W czasie trwania konfliktu związku są zazwyczaj poddawani silnej presji psychicznej, nierzadko zastraszani, dyskryminowani i zmuszani do rezygnacji z przynależności związkowej.

W biały dzień łamie się prawo. Wykroczenia przeciwko prawom pracownika należą do grupy wykroczeń formalnych. Związki zawodowe zatem musza stanąć w obronie Konstytucji RP.

25 czerwca w trybie nadzwyczajnym odbędzie się posiedzenie Branży Transport OPZZ pod przewodnictwem Leszka Miętka, na którym zapadną decyzje co do dalszych kroków, jakie Branża podejmie w związku z zaistniała sytuacją.

Posiedzenie Sektora Przewozów Towarowych ZZM

Z udziałem Prezesa Czesława Warsewicza, Członka Zarządu Zenona Kozendry oraz Dyrektora Biura Utrzymania Przewozów w PKP CARGO S.A. 7 czerwca br. odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji ZZM należących do Sektora.

W spotkaniu prowadzonym przez przewodniczącego Sektora Tomasza Pietrka udział wzięli również członkowie Prezydium ZZM Krzysztof Ciećka i Sławomir Centkowski.

Tematami głównymi spotkania były kwestie bezpieczeństwa oraz organizacji czasu pracy maszynistów. Związkowcy, korzystając z obecności Prezesa zgłaszali uwagi dotyczące wykonywanych obowiązków, problemów i wątpliwości z nimi związanych a także nieprawidłowości, które zostały odnotowane a przybyli goście zapewnili, że zostaną wzięte pod uwagę przy pracach bieżących nad poprawą sytuacji w Spółce.

Posiedzenie Rady Krajowej ZZM

W warszawskiej siedzibie związku w dniu 5 czerwca 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Krajowej ZZM. Rada zajmowała się  się omówieniem sytuacji bieżącej w Spółkach kolejowych oraz  planów na działania związku w nadchodzącym okresie.

Jednym z punktów obrad był stan przygotowań do corocznego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Prezesa PKP S.A. i Prezydenta ZZM. Rozlosowano m.in. grupy drużyn turniejowych.

Posiedzenie ALE

W dniach 31.05-3.06 2018 r.  w Hiszpanii w miejscowości Segovia odbyło posiedzenie Zarządu ALE.
Porządek obrad przewidywał przede wszystkim omówienie spraw związanych z IV pakietem kolejowym, ustalenie stałego reprezentanta ALE przy PE w Brukseli, poprawa komunikacji wewnątrz ALE oraz przygotowania do jesiennego Kongresu ALE.