Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa maszynisty

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 21 marca 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa maszynisty

Na podstawie art. 22b ust. 21 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2117, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

  • 1.

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie świadectwa maszynisty (Dz. U. poz. 212, z 2015 r. poz. 1410, z 2016 r. poz. 1848 oraz z 2017 r. poz. 2430) w § 19 wprowadza się następujące zmiany:

1) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Przewoźnicy kolejowi i zarządcy infrastruktury wydają świadectwa maszynisty osobom, które przed dniem 30 października 2018 r. posiadały ważne uprawnienie do prowadzenia pojazdów kolejowych na stanowisku maszynisty pojazdów trakcyjnych, kierowcy drezyny lub wózka motorowego lub maszynisty wieloczynnościowych i ciężkich maszyn do kolejowych robót budowlanych i kolejowej sieci trakcyjnej, wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe, po przeprowadzeniu sprawdzianu wiedzy i umiejętności, o którym mowa w § 11, zgodnie z przepisami § 12-15, bez konieczności odbycia szkolenia i złożenia egzaminu, o których mowa w rozdziale 2.”;

2) w ust. 2 po wyrazach „ust. 1” dodaje się wyrazy „i 1a”.

  • 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: wz. A. Bittel

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2361, z 2018 r. poz. 650, 927, 1338, 1629 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 125.

 

 

Posiedzenie Rady Krajowej ZZM

Rada Krajowa ZZM na posiedzeniu 19 marca podjęła decyzję o zaostrzeniu działań ws. związanych z niewygaszaniem emerytur pomostowych i emerytur stażowych. Będą one podejmowane wspólnie z OPZZ. Rada zajmowała się także kwestiami przyspieszenia prac nad ustawy o czasie i warunkach zatrudnienia maszynisty oraz zmian w rozporządzeniu ws. świadectwa maszynisty, a także sprawami zbliżającego się Zjazdu Delegatów ZZM (Spała, 11-12 kwietnia).

RK podjęła również decyzję ws. zawarcia aneksu do umowy z firmą Polkomtel, znacznie zwiększającego transfer danych oraz umożliwiającego wysyłanie wiadomości tekstowych z bramki internetowej. Ponadto spotkała się z przedstawicielami kancelarii prawnej, którzy złożyli ofertę w zakresie odszkodowań dla maszynistów po wypadkach na przejazdach, czy potrąceniach osób postronnych.

Zebrani omówili także stan przygotowań do obchodów 100-lecia ZZM (kulminacja 21 października w Warszawie) oraz kwestie okolicznościowego albumu, ogłoszonego konkursu plastycznego „Maszynista – praca i jego pasje” i wzorów pamiątkowych koszulek.

Pamięci kolejarzy

15 marca w kościele p.w. Ducha Świętego w Hrubieszowie odprawiono mszę świętą w intencji pomordowanych kolejarzy i osób cywilnych, którzy zginęli w  1944 roku w Gozdowie. Po mszy odbyło się uroczyste poświęcenia mogiły kolejarza – maszynisty Józefa Dulińskiego.

73 lata temu, w nocy z 14 na 15 marca 1944 roku na ziemi hrubieszowskiej rozegrały się krwawe wydarzenia. O godzinie 1.30 ukraińscy nacjonaliści napadli na stacje kolejową w Gozdowie mordując kolejarzy i cywilów – w tym kobiety i dzieci. Ofiary próbowały przedostać się do Hrubieszowa.

Miejscowa szkoła jest pomnikiem pamięci pomordowanych. Nosi imię „Kolejarzy Ofiar II Wojny Światowej”. Nieopodal widnieje krzyż i odsłonięta dziś tablica. W latach 60- tych na cmentarzu w Hrubieszowie została wymurowana przez kolejarzy zbiorowa mogiła pomordowanych. Z inicjatywy miejscowej społeczności – w tym kolejarzy powstał Społeczny Komitet Odbudowy Mogił Pomordowanych Kolejarzy.

Kolejarz – maszynista Józef Duliński zmarł w 1933 roku. Jego mogiła została odbudowana, a całkowity koszt renowacji sfinansowały: Fundacja Grupy PKP, Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce oraz NSZZ Solidarność przy LHS w Zamościu.

Na odnowionych mogiłach  złożono kwiaty i zapalono znicze.

 

O bezpieczeństwie z UTK

6 marca 2019 r. odbyła się współorganizowana przez UTK konferencja – pod nazwą Forum Bezpieczeństwa Kolejowego – dotycząca bezpieczeństwa na kolei. W panelu dotyczącym pracy maszynisty głos zabrał Prezydent ZZM Leszek Miętek.


Tematyka konferencji była bardzo szeroka – od stanu bezpieczeństwa na kolei – który zilustrowała prezentacja przedstawiona przez Prezesa UTK – Ignacego Górę – zawierająca najnowsze dane urzędu, do cyberbezpieczeństwa. Po odczycie referatu przygotowanego przez dr Jakuba Majewskiego, Prezesa Zarządu Fundacji ProKolej pod tytułem „Maszyniści jako jeden z newralgicznych czynników wpływającym na bezpieczeństwo” prezentującej porównania szkolenia, pracy, warunków zdrowotnych oraz ekonomicznych maszynistów w UE nadszedł czas na dyskusję.
Nad problemem jak pogodzić rozwiązanie problemu braku maszynistów z problemem zapewnienia bezpieczeństwa debatowali zaproszeni goście – na zdjęciu poniżej. Do referatu, ogólnie dość pozytywnie oceniającego obecna sytuację maszynistów w Polsce oraz nakreślającego wymagania zdrowotne względem tego zawodu oraz czas na szkolenie jako wyjątkowo wysokie z nutą ironii i humoru odniósł się Leszek Miętek. Względem sytuacji ekonomicznej stwierdził, że aby wyrównać wynagrodzenie oferowane obecnie maszynistom względem wyceny rynkowej zawodu, rząd powinien zaplanować program +5000 zł aby przyciągnąć kandydatów mających powstałą lukę zapełnić. Pozostałe kwestie jak naprawa systemu szkolnictwa zawodowego, stworzenie atrakcyjnych warunków dla rynku pracy dla przyszłych maszynistów, odpowiednich elementów zachęty ekonomicznej i drogi kariery zawodowej nie są mniej ważne. Wspomniał o trudnościach z jakimi muszą mierzyć się maszyniści podczas wykonywania zawodu – prowadzenia pociągu z jednoczesnym śledzeniem szlaku i drukowanego wyblakłym tuszem rozkładu jazdy, WOS-u, rozkazów pisemnych, poprzez różniące się od siebie instrukcje związane z bezpieczeństwem ruchu obowiązujące w podzielonych spółkach klejowych, prowadzeniu pociągów na modernizowanych odcinkach jak po placu budowy gdzie wszystkiego się można spodziewać, samobójcach na torach i wypadkach na przejazdach kolejowych, niewłaściwym wykorzystaniu potencjału pracy maszynisty do skandalicznej sytuacji, w której jedyną i całkowitą odpowiedzialność za katastrofy kolejowe zrzuca się na dyżurnych ruchu i maszynistów.
Te i inne czynniki jak luka pokoleniowa, czasowe zdegradowanie wartości zawodu maszynisty, niewłaściwa i często rabunkowa gospodarka na kolei doprowadziły do sytuacji, w której młodzi ludzie niechętnie, często mimo tradycji rodzinnych garną się do zawodu. Konferencja była okazją do wymiany zdań pomiędzy autorytetami naukowymi, przedstawicielami władz, pracodawcami i przedstawicielami pracowników.

3 marca dzień zadumy

Jak co roku przedstawiciele Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce oddali cześć ofiarom katastrofy pod Szczekocinami. W miejscu tragedii oraz na grobach naszych kolegów złożyli wiązanki i zapalili znicze.

Inauguracja negocjacji PZUP

1 marca w siedzibie PKP S.A. w warszawie odbyło się spotkanie, którego agenda obejmowała rozpoczęcie rokowań nad ponadzakładowym układem zbiorowym pracy (PZUP) dla pracowników zatrudnionych przez pracodawców zrzeszonych w Związku Pracodawców Kolejowych.


Na rokowania zaproszeni zostali przedstawiciele rezprezentatywnych dla poszczególnych spółek organizacji związkowych. Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce reprezentował Leszek Miętek.
Jak powiedział Prezydent – najwyższa pora na ujednolicenie zasad dla wszystkich jeżdżących po tych samych w końcu torach. Wspólne rozmowy to realna szansa na poprawę sytuacji pracowników a co za tym idzie bezpieczeństwa na kolei.

Posiedzenie Komisji Młodych

W dniu 26.02.2019 w siedzibie OPZZ przy ulicy Kopernika odbyło się posiedzenie Komisji Młodych OPZZ.

Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce reprezentował Marcin Dylowicz z ZZM w PKP IC Zakład Centralny.  Młodzi związkowcy reprezentujący różne branże mieli okazję dyskutować z Przewodniczącym OPZZ Janem Guzem oraz wiceprzewodniczącą Barbarą Popielarz o sytuacji związków zawodowych w kraju  i zaangażowania w działalność u szeregowych pracowników. Przedmiotem dyskusji był również fakt, że społeczeństwo jednoczy się w ruchach społecznych typu „żółte kamizelki” a nie potrafi w walce o godną pracę i wynagrodzenie.

Druga część spotkania poświęcona była szkoleniu z zakresu nowelizacji Ustawy o związkach zawodowych, która obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku. Komisja Młodych OPZZ to organ doradczy działający przy Prezydium, zrzesza członków przynależnych organizacji, którzy nie przekroczyli 35 roku życia. Chętnych do działania i zgłębiana wiedzy związkowej, pracowniczej i prawnej zapraszamy do wspólnego działania.

Jeśli chcesz działać nie zwlekaj i dołącz do Nas!