Zdalne posiedzenie Zarządu ALE

Głównymi tematem oczywiście jest wpływ pandemii na transport kolejowy w Europie i na tym tle sytuację maszynistów. Omawiane są też bieżące działania Prezydium ALE w zakresie pracy grup roboczych na poziomie europejskim a także współpracę z CESI (1) , ERA (2)  i ETF (3).

Z najbardziej nas interesujących spraw jest kwestia inicjatywy wypracowania dyrektywy europejskiej regulującej czas pracy maszynistów.

ad1

Europejska Konfederacja Niezależnych Związków Zawodowych ( CESI ; francuski Confédération Européenne des Syndicats Independants , niemiecki Europäische Union der unabhängigen Gewerkschaften , włoski Confederazione Europea Sindacati Indipendenti ) jest regionalnym związkowa federacja reprezentująca około 5 milionów członków niezależnych związków zawodowych w Europie .

CESI reprezentuje wolne i niezależne związki zawodowe od prywatnych i publicznych sektorów, które przestrzegają zasad demokratycznych i obronie poszanowania praw człowieka.

ad 2

ERA – Agencja Kolejowa Unii Europejskiej (EUAR, ang. European Union Agency for Railways, dawniej: Europejska Agencja Kolejowa, ERA, ang. European Railway Agencyfr. Agence ferroviaire européenne) – agencja Unii Europejskiej powołana na podstawie rozporządzenia nr 881/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004(zastąpionego następnie rozporządzeniem 2016/796), by pełnić rolę europejskiego regulatora rynku kolejowego w zakresie technicznym oraz zapewnić państwom członkowskim Unii Europejskiej wsparcie techniczne interoperacyjności i bezpieczeństwa kolei. Jej zadaniem ma być z jednej strony ustalanie norm w dziedzinie bezpieczeństwa transportu kolejowego oraz interoperacyjności, a z drugiej kontrola ich przestrzegania przez poszczególne państwa.

ad 3

Europejska Federacja Pracowników Transportu (The European Transport Workers’ Federation – ETF) jest organizacją związkową zrzeszającą transportowe związki zawodowe z Unii EuropejskiejEuropejskiego Obszaru Gospodarczego oraz krajów Europy Wschodniej.