Sektor Przewozów Towarowych

28.09.2020 odbyło się zdalne posiedzenie Sektora Przewozów Towarowych ZZM.

Głównym tematem posiedzenia była informacja o działaniach Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego w sprawie sytuacji PKP Cargo S.A Prezydent ZZM przedstawił informację z przebiegu spotkania z Zarządem PKP CARO S.A. w dniach 16 i 18 września oraz spotkania z Prezesem PKP S.A. Krzysztofem Mamińskim, które zakończyło podjęciem decyzji o zawieszeniu przeprowadzenia pikiet w dniu 21.09.2020 przed siedzibą PiS oraz PKP Cargo S.A.

Na mocy ustaleń z Prezesem K. Mamińskim – który podjął się pełnienia roli mediatora w rozmowach z Zarządem Cargo – przedstawiciele Komitetu Protestacyjnego uczestniczyli w części posiedzenia RN PKP Cargo, na którym strona społeczna przedstawiła własną ocenę sytuacji Spółki i oczekiwania co do działań naprawczych, koniecznych dla zapewnienia odpowiedniego poziomu przewozów i pozycji rynkowej gwarantującej utrzymanie miejsc pracy.

W dalszym ciągu związki zawodowe oczekują na spotkanie z Zarządem Cargo celem omówienia działań restrukturyzacyjnych i spotkania z przedstawicielami Ministerstwa Aktywów Państwowych.

Prezydent ZZM zrelacjonował też przebieg rozmów z Zarządem PKP Cargo w ramach dialogu społecznego wszczętego w sprawie zagwarantowania bezpiecznych warunków pracy. Główną intencją ZZM jest poprawa bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych oraz podjęcie działań prewencyjnych w zakresie dużej ilości potrąceń osób postronnych. Wypadki te zagrażają zdrowiu i życiu drużyn trakcyjnych oraz generują wysokie koszty wynikające z naprawy uszkodzonego taboru. Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce oczekuje ustosunkowania się Zarządu PKP CARGO S.A. do wystosowanych przez związek postulatów.

Kolejnym punktem spotkania było zdalne spotkanie z Dyrektorem Biura Kierowania Przewozami Zbigniewem Prusem, na którym odpowiadał za pytania zadane przez członków Rady Sektora.

Do najbardziej istotnych spraw podnoszonych na spotkaniu należą kwestie związane z użytkowaniem tabletów przez maszynistów zarówno w kwestii oprogramowania, zawartości danych dostępnych maszynistom po dawno już podnoszone przez nas kwestie odpowiedniego ich mocowania i zasilania na pojazdach. Dyrektor zapewnił o rychłym rozwiązaniu problemów. Poruszono również po raz kolejny temat szkoleń na symulatorach w zakresie sposobu ich przeprowadzania przez instruktorów, ograniczenia ilości scenariuszy realizowanych w ramach jednego szkolenia a także kwestii braku zaplecza socjalne dostępne dla osób przybywających na szkolenie. Są to sprawy od dawna sygnalizowane przez Sektor, ale w dalszym ciągu nie widać naprawy zgłaszanych problemów.

Sektor zatem mocniej zaakcentował potrzebę bliższego przyjrzenia się tematowi przez kierownictwo Spółki.