Podziękowania

W związku z zakończonymi 1 etapem wyborów na przedstawiciela pracowników w Radzie Nadzorczej PKP Intercity S.A. pragnę serdecznie podziękować wszystkim pracownikom naszej Spółki, których oddany głos jest votum zaufania dla mojej kandydatury. Jestem niezmiernie dumny, że dzięki temu mam szansę nadal reprezentować wszystkich pracowników i dbać o to, byśmy z dumą mówili „pracuję w IC”.

Przede mną wiele wyzwań i zadań, którym postaram się sprostać z pełnym zaangażowaniem, mając na uwadze jak zawsze dobry interes pracowników i firmy.

Podziękowania także kieruję za udzielone mi wsparcie do organizacji związkowych działających w IC oraz wszystkich, których praca i zaangażowanie przyczyniły się do wyniku wyborów. Gratuluję także pozostałym reprezentantom załogi w RN i z niecierpliwością oczekuję na owocną współpracę.

Krzysztof Ciećka

 

Posiedzenie Sektora Przewozów Pasażerskich ZZM

W formie wideokonferencji odbyło się dziś posiedzenie Sektora Przewozów Pasażerskich ZZM. Jednym z omawianych tematów były zbliżające się wybory na przedstawiciela pracowników w Radzie Nadzorczej PKP Intercity S.A. Kandydatem na tą funkcję naszego związku jest Krzysztof Ciećka – posiadający pełne poparcie Sektora. W najbliższym terminie podamy dokładne terminy, w których można będzie oddać na niego głos.

 

Zakończenie sporu zbiorowego w PKP IC S.A.

Dobra wiadomość przed Świętami – w PKP Intercity S.A. zakończył się spór zbiorowy na tle płacowym.
Strony ustaliły, że od 1 stycznia 2022 roku spółka wdroży podwyżki wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników wynagradzanych wg. ZUZP w kwocie 400 zł miesięcznie; dla pracowników wyłączonych z ww. zasad – podwyżkę w wysokości 640 zł miesięcznie średnio na jednego zatrudnionego pracownika; spółka wprowadzi również premię motywacyjną dla pracowników zgodnie z wymogami umowy PSC.
Strony zatwierdziły i podpisały porozumienie w dniu 21 grudnia 2021r. Wszelkich informacji udzielą przewodniczący terenowych organizacji związkowych ZZM.

PKP Intercity S.A. – dialog społeczny przekształcony w spór zbiorowy

Podczas rokowań, które odbyły się w dniu 6 grudnia br. pracodawca poinformował stronę społeczną, że koszt realizacji zgłaszanych postulatów podwyżki wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników wynagradzanych wg ZUZP w średniej wysokości 650 zł znacząco przekracza aktualne możliwości finansowe Spółki. Strona Społeczna odrzuciła propozycję Pracodawcy w zakresie kwoty wzrostu wynagrodzeń (od 1 stycznia 2022 r. w średniej wysokości 220 zł na etat oraz kwartalną premie motywacyjną w wysokości 5% kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia) z uwagi na fakt, że skala proponowanych zmian  nie zrównoważyłaby wzrostu kosztów utrzymania – szczególnie z powodu wysokiej inflacji oraz braku podwyżek w spółce od 2 lat.

Związki Zawodowe wyraziły chęć pracy nad nowym systemem wynagradzania, ale priorytetem jest wdrożenie postulowanych podwyżek. Wspólnie  oświadczyły, że wobec niemożności osiągnięcia porozumienia proponują zakończenie prowadzonego dialogu społecznego i rozpoczęcie procedury sporu zbiorowego.

Sektor Przewozów Pasażerskich ZZM

Zakończyło się posiedzenie Sektora Przewozów Pasażerskich ZZM. Spotkanie dotyczyło rozmów z Zarządem PKP Intercity w ramach dialogu społecznego ws. podwyżek wynagrodzeń. Pracodawca przedstawił dodatkowe wyliczenia dot. kierunków modyfikacji systemu wynagradzania. Sektor zdecydowanie określił, ze priorytetem jest wdrożenie podwyżek – przegłosował, że proponowane przez Zarząd Spółki spotkanie na 6 grudnia będzie ostatecznym – kończącym dialog społeczny wszczęty latem br. Dalsze działania związku zależeć będą od wyniku spotkania.

Rozmowy w IC

W siedzibie PKP Intercity S.A. w Warszawie 14.10.2021 r odbyło się spotkanie kierownictwa Spółki z partnerami społecznymi.
Tematem głównym rozmów było spełnienie wymogów wynikających z Umowy PSC w sprawie podniesienie motywacji pracowników: „…Przewoźnik jest zobowiązany do utworzenia mechanizmu/systemu premiowania w celu dodatkowej motywacji osób, których praca przyczynia się do osiągnięcia celów Umowy…”, a także kontynuacja rozmów w sprawie podwyżki wynagrodzenia pracowników. W tej sprawie strona społeczna połączyła siły i dalsze rozmowy z Pracodawcą będą odbywały się wspólnie. Trzecim tematem była kwestia konieczności modyfikacji systemu wynagradzania
w Spółce, strony zgodnie stwierdziły o konieczności takich działań.

Negocjacje w IC

21 lipca odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli reprezentatywnych związków zawodowych z zarządem PKP Intercity S.A. Spotkanie w ramach dialogu społecznego dotyczyło kwestii podwyżek dla pracowników. Przedstawiciele spółki powołując się na niepewna sytuację w związku z pandemią COVID-19 zaproponowali dwie jednorazowe wypłaty po 900 PLN we wrześniu i grudniu 2021 r. Jednocześnie strony ustaliły, że do rozmów na temat podwyżek systemowych od stycznia 2022 wrócą w końcu bieżącego roku.

Sektor Przewozów Pasażerskich ZZM

Na spotkanie Sektora w dniu 15 lipca w siedzibie ZZM W Warszawie przybyli przedstawiciele kierownictwa PKP Intercity S.A.  – członek zarządu Jarosław Oniszczuk oraz dyrektor Ewa Boguszewska.  Spotkanie skupiło się na temacie nastrojów panujących wśród pracowników i oczekiwań podwyżek, kwestii „taryfikatora kar” dla pracowników drużyn trakcyjnych i stanu taboru z naciskiem na czystość lokomotyw.