Posiedzenie Rady Dialogu Społecznego

16 października br.  w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog im. Andrzeja Bączkowskiego w Warszawie, odbyło się spotkanie dotyczące rozpatrzenia przez Radę Dialogu Społecznego projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy o emeryturach pomostowych. W pracach RDS udział biorą przedstawiciele rządu, pracodawców oraz strony społecznej . Reprezentując związek, ze względu na nieobecność Prezydenta Leszka Miętka w spotkaniu udział wziął Sławomir Centkowski – Wiceprezydent ZZM.

Po szerokiej dyskusji partnerzy społeczni przyjęli wspólne stanowisko, w którym czytamy: strona pracodawców oraz strona pracowników zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych zauważają, że projekt, o zasadniczym znaczeniu społeczno-gospodarczym, procedowany jest z naruszeniem regulacji, podstawowych standardów konsultacji z reprezentatywnymi organizacjami pracodawców i związków zawodowych.

Mając powyższe na uwadze strona pracodawców i strona pracowników zespołu ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego wyrażają stanowczy sprzeciw odnośnie do sposobu procedowania przedmiotowego projektu przez stronę rządową. Jednocześnie strony apelują o wstrzymanie prac nad projektem i przeprowadzenie rzeczowej dyskusji nad zmianami w systemie ubezpieczeń społecznych.

(BG OPZZ)

 

Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce © 2017