Posiedzenie Branży Transport OPZZ

13 marca w siedzibie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w Warszawie dobyło się posiedzenie Branży Transport OPZZ pod przewodnictwem   Leszka Miętka. W posiedzeniu wzięli udział członkowie Prezydium OPZZ Jan Guz, Wiesława Taranowska i Andrzej Radzikowski.

Podczas spotkania wybrano delegatów organizacji do 1 000 członków należących do Branży na IX Kongres OPZZ, który odbędzie się w maju tego roku. W wyniku głosowania wyłoniono 4 delegatów:

– Marek Błaszczyk ze Związku Zawodowego Pracowników Komunikacji Miejskiej w Łodzi

– Dariusz Cierpisz ze Związku Zawodowego Kolejarzy Dolnośląskich

– Zofia Ostrowska ze Związku Zawodowego Pracowników PKS Gostyninie Sp. z o.o.

– Jarosław Grządziel z Międzyzakładowego NSZZ Pracowników PKM Sp. z o.o.  w Sosnowcu

Kolejne spotkanie Branży, na którym wybrany zostanie Przewodniczący na kolejną kadencję odbędzie się 13 kwietnia.

Przewodniczący OPZZ Jan Guz po krótce opowiedział o aktualnych działaniach OPZZ a także o stanie przygotowań do majowego Kongresu. 

Omówiono m.in. kwestie planowanych zmian do Kodeksu Pracy, najważniejsze elementy konsultowanego projektu ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych, informacje o zmianach przepisów prawa podatkowego w zakresie kwoty wolnej od podatku i niektórych zwolnień podatkowych i działaniach OPZZ na rzecz odmrożenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Andrzej Radzikowski przedstawił stanowisko OPZZ w sprawie prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. Według wiceprzewodniczącego OPZZ propozycje rozwiązań dotyczących funkcjonowania zakładowej i międzyzakładowej organizacji związkowej nie odpowiadają propozycjom wypracowanych w ramach Zespołu ds. Prawa Pracy Rady Dialogu Społecznego, a aktualnie znajdujących się na końcowych etapie prac legislacyjnych w Sejmie.  W opinii OPZZ duża część rozwiązań zaproponowanych przez Komisję jest wyjątkowo nieczytelna i skomplikowana, co może spowodować ogromne problemy w stosowaniu nowych regulacji.

Wiesława Taranowska, wiceprzewodnicząca OPZZ streściła po krótce główne działania zespołu polityki gospodarczej OPZZ oraz propozycje przez nie wypracowane, które udało się wdrożyć w okresie mijającej kadencji. Propozycje OPZZ, zmodyfikowane stały się częścią programu realizowanego przez rząd – choćby program 500 + będący pochodną programu wsparcia rodzin o najniższych dochodach (400+) przygotowaną przez centralę czy nacisk na obniżenie wieku emerytalnego podwyższonego przez poprzednią ekipę rządzącą i oskładkowanie umów o pracę.  To tylko kilka z wielu zagadnień, nad którymi zespoły OPZZ pracowały i nadal pracują.

 Leszek Miętek podsumowując spotkanie pogratulował wybranym delegatom. Zaapelował o zwiększoną aktywność w działaniach organizacji nie tylko w ramach prac Branży ale także w ramach struktur terenowych (Rad Wojewódzkich i Powiatowych OPZZ). Przypomniał, że w pracy związkowej należy pamiętać o „korzeniach”.  Problemy szeregowego pracownika, jego sytuacja i potrzeby to podstawa działań, na których organizacje winny się skupiać. Ludzie zapisując się do związków zawodowych muszą czuć, że zrobili coś dla siebie. Budować siłę związków zawodowych należy na ich członkach – nie układach politycznych. Prace ustawodawcze, negocjacje są istotne jednak to codzienne działania zmierzające do poprawy warunków pracy, realizowanie potrzeb pracowników to główny cel, nad którym organizacje winny się skupiać. Wspomniał o ludziach młodych wchodzących na rynek pracy, mających oczekiwania, które należy uwzględniać w planowaniu prac, chcąc rozbudowywać związki i umacniać ich pozycję w niekorzystnych obecnie dla nich realiach polityczno-gospodarczych.