Podsumowanie roku 2016

Grudzień

Porozumienie w PKP Intercity

Z grudniową pensją pracownicy spółki otrzymali dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 1200 zł brutto. Z dniem 1 lipca 2017 r. nastąpi wdrożenie podwyżek wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników wynagradzanych wg ZUZP w kwocie 130 zł brutto i wzrośnie podstawa wynagrodzenia dla wskaźnikowców.

Tura mediacji z udziałem mediatora Michała Marcinkowskiego, a ze strony ZZM – wiceprezydenta Krzysztofa Ciećki i przewodniczącego Sektora PP Zbigniewa Błaszkowskiego, zakończyła się 30 listopada podpisaniem porozumienia, które kończy spór zbiorowy na tle płacowym. Na mocy tego dokumentu, pracownikom spółki zatrudnionym na umowę o pracę wg stanu na dzień 1 grudnia, zostało wypłacone jednorazowe wynagrodzenie stanowiące równowartość kwoty 200 zł pomnożonej przez 6 miesięcy (okres styczeń-czerwiec 2017). Czyli w wysokości 1200 zł brutto, proporcjonalnie do wysokości etatu danego pracownika. Z wyłączeniem osób będących w okresie wypowiedzenia, przebywających na urlopach bezpłatnych oraz z którymi została rozwiązana umowa o pracę (z wyjątkiem odchodzących na emeryturę).

Strony porozumienia ustaliły ponadto termin spotkania zespołu roboczego ds. wypracowania zmodyfikowanego systemu wynagrodzeń (m.in. wyrównania ich poziomu, stworzenie systemu motywacyjnego). Ma być gotowy lub przynajmniej uzgodnione do niego założenia do końca czerwca 2017 r. Zarząd PKP Intercity zobowiązał się do wdrożenia z dniem 1 lipca 2017 r. podwyżki wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników wynagradzanych wg ZUZP w kwocie 130 zł brutto miesięcznie średnio na jednego zatrudnionego. Szczegółowe jej zasady strony ustalą w czerwcu przyszłego roku. Jeśli chodzi o pracowników wynagradzanych w oparciu o wskaźnik, z dniem 1 lipca 2017 r. będzie nim przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez nagród z zysku za IV kwartał 2010 r. (wcześniej 2009 r.) Strona społeczna zobowiązała się do nie wszczynania sporów zbiorowych na tle płacowym do 30 czerwca 2018 r.

Czerwiec

Na rokowaniach w ramach sporu zbiorowego związki zawodowe, w tym ZZM, podpisały 20 czerwca porozumienie dotyczące m.in. wypłaty jednorazowej premii dla pracowników PKP Intercity w wysokości 1000 złotych (z okazji 15-lecia spółki).

Na mocy porozumienia z zarządem spółki kończącego spór zbiorowy, maszyniści PKP Intercity otrzymają dodatkowe wynagrodzenie za czynności związane ze sprzęganiem i rozprzęganiem pojazdu trakcyjnego ze składem pociągu.