Rozmowy w IC

W siedzibie PKP Intercity S.A. w Warszawie 14.10.2021 r odbyło się spotkanie kierownictwa Spółki z partnerami społecznymi.
Tematem głównym rozmów było spełnienie wymogów wynikających z Umowy PSC w sprawie podniesienie motywacji pracowników: „…Przewoźnik jest zobowiązany do utworzenia mechanizmu/systemu premiowania w celu dodatkowej motywacji osób, których praca przyczynia się do osiągnięcia celów Umowy…”, a także kontynuacja rozmów w sprawie podwyżki wynagrodzenia pracowników. W tej sprawie strona społeczna połączyła siły i dalsze rozmowy z Pracodawcą będą odbywały się wspólnie. Trzecim tematem była kwestia konieczności modyfikacji systemu wynagradzania
w Spółce, strony zgodnie stwierdziły o konieczności takich działań.