Posiedzenie Prezydium Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

4 lipca w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

(…) Prezydium, po zapoznaniu się z projektem ustawy o działalności leczniczej wprowadzającym odpłatne świadczenia zdrowotne w publicznej służbie zdrowia, na wniosek wiceprzewodniczącej Wiesławy Taranowskiej przyjęło stanowisko w sprawie tego projektu apel o przyjazną refundacyjną politykę lekową dla pacjentów. (…)

Jan Guz oraz Norbert Kusiak omówili wyniki negocjacji prowadzonych w Radzie Dialogu Społecznego w sprawie projektu założeń do budżetu państwa na rok 2018 oraz minimalnego wynagrodzenia za pracę, wynagrodzeń w gospodarce narodowej w tym państwowej sferze budżetowej. Zrelacjonowali także rozmowy na temat projektów stanowisk strony pracowników i strony pracodawców Rady w sprawie konieczności zmiany zasad zarządzania mieniem państwowym.

(…)  Prezydium przyjęło informacje o zmianach reprezentantów OPZZ dokonanych w składach Rad i Zespołów:
– do składu Rady Nadzorczej ZUS nowej kadencji rekomendowany został kol. Bogdan Grzybowski,
– do składu Rady Statystyki nowej kadencji rekomendowany został kol. Jan Guz,
– w doraźnym zespole problemowym RDS ds. zamówień publicznych kol. Zbigniewa Kaniewskiego zastąpił kol. Krzysztof Morawski,
– w zespole problemowym RDS ds. prawa pracy kol. Romualda Wojtkowiaka zastąpił kol. Paweł Śmigielski (ekspert – Mirosław Grzybek),
– w zespole problemowym ds. polityki gospodarczej i rynku pracy kol. Janusza Śniadeckiego zastąpił kol. Leszek Miętek (ekspert – Jerzy Wiertelak).


(…)

BP OPZZ