9 czerwca 2016 r. Prezydium ZZM oraz redakcja „Głosu Maszynisty” podpisali Deklarację Kultury Bezpieczeństwa, projekt przygotowany przez UTK.

Urząd Transportu Kolejowego mając na uwadze bezpieczeństwo transportu kolejowego, które jest nie tylko wymogiem prawnym, ale także wartością nadrzędną i kluczowym warunkiem zrównoważonego rozwoju branży kolejowej, podejmuje inicjatywy w celu wdrożenia zasad kultury bezpieczeństwa. Z tego względu opracowany został projekt Deklaracji w Sprawie Rozwoju Kultury Bezpieczeństwa Transportu Kolejowego.

Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa polskiego transportu kolejowego powinno być priorytetem dla wszystkich przedsiębiorców działających w branży kolejowej i powinno być wspierane przez działania całego środowiska, w tym również organy państwa, jednostki naukowe, organizacje, stowarzyszenia i media. Trwałe efekty pracy nad podniesieniem bezpieczeństwa transportu kolejowego, a wraz z tym zapewnienie odpowiedniej prewencji mogą zostać osiągnięte tylko wtedy, kiedy przedsiębiorcy, obok poprawy techniki i organizacji pracy, zadbają także o kształtowanie świadomości swoich pracowników.