Nr 3/79 (Marzec 2011)

Nie ma porozumienia, jest referendum strajkowe

Minister ds. kolei Andrzej Massel dwukrotnie w marcu zawieszał posiedzenia Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa, któremu przewodniczy, poświęcone kwestiom prywatyzacji spółek i paktów gwarancji pracowniczych dla załogi. Związki zawodowe reprezentowane w Zespole wydały wspólne stanowisko i ustaliły przeprowadzenie referendum strajkowego

Posiedzenie Branży

Ukonstytuowała się Branża Transport OPZZ, w której wyodrębniono sektory, których przedstawiciele zasiądą w Radzie Branży.

Protesty w Europie

W kilku krajach ostatnio miały miejsce strajki kolejarzy. Najszerszym echem odbija się akcja protestacyjna niemieckich maszynistów z GDL.

Podwyżki w PKP Cargo

Kolejarskie związki zawodowe podpisały porozumienie płacowe z zarządem spółki. Z dniem 1 kwietnia br. zostanie wprowadzona podwyżka wynagrodzeń w PKP Cargo, pierwsza od trzech lat. Strony doszły także do porozumienia w sprawie przyznania pracownikom jednorazowego świadczenia alokacyjnego, o co występował ZZM.

Skuteczna szarża

W Świętokrzyskim Zakładzie Przewozów Regionalnych w Kielcach związkowcom udało się nie dopuścić do zwolnienia z pracy kilkudziesięciu pracowników. Wskutek interwencji cofnięto im wypowiedzenia.

Zaostrzenie konfliktu z PKP Intercity

Rada Sektora wyraziła stanowczy sprzeciw wobec łamania elementarnych standardów przez pracodawcę, co skutkowało wprowadzeniem w spółce Regulaminów Wynagradzania i Regulaminów Pracy. Zdaniem Rady stało się to z naruszeniem zasad dialogu społecznego i niezgodnie z prawem.

W imię bezpieczeństwa

Kierownictwo sektora wystąpiło do zarządu Przewozów Regionalnych o zrównoważenie pracy trakcyjnej na terenie obsługiwanym przez spółkę.

Zamiatanie pod dywan

W oparciu o te same przepisy ruchu kolejowego oraz identyczny materiał dowodowy kolejowa komisja powypadkowa i powołany przez prokuraturę biegły sądowy doszli do całkowicie odmiennych wniosków końcowych. Kuriozalne, ale przypadku w tym żadnego nie ma.

Ostatnia służba

Maszyniści z Opolskiego Zakładu Przewozów Regionalnych uroczyście pożegnali kolegę, który udał się na zasłużoną emeryturę. Ostatni swój pociąg Krzysztof Bartek poprowadził 2 lutego br.

Rubryki stałe

Pod semaforem, Hoomor, Fraszki Jerzego Szulca, Kącik filatelistyczny, Krzyżówka