Nr 11/39 (Listopad 2007)

Pracodawcy nie chcą dialogu

Rozmowa z Leszkiem Miętkiem, prezydentem ZZM

Na straży zdrowia i bezpieczeństwa

Rozmowa z Andrzejem Tucholskim – dyrektorem PKP S.A Oddział Kolejowa Medycyna Pracy, Barbarą Kierek-Jedliczko – zastępcą dyrektora ds. opieki profilaktycznej i orzecznictwa tegoż Oddziału oraz Jackiem Piątkiewiczem – dyrektorem Centrum Naukowego Medycyny Kolejowej

Podpiszą protokół?

Zarząd PKP Cargo oraz większość związków zawodowych działających w tej spółce podpisały Protokół dodatkowy nr 2 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników tej spółki (…)

Nowe lokomotywy w PKP Cargo

Spółka PKP Cargo S.A. wydzierżawi w najbliższym czasie sześć nowych lokomotyw dwusystemowych. Znacznie ułatwi to naszemu narodowemu przewoźnikowi zdobywanie nowych kontaktów.

Z prac Rady Krajowej

Na ostatnim posiedzeniu Rady Krajowej ZZM stan wrzenia wywołała informacja o braku odpowiedzi większości pracodawców na postulaty płacowe Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych. Rada upoważniła prezydium ZZM do podjęcia w ramach KKZZ wszelkich przewidzianych prawem działań, ze strajkiem włącznie.

Nadal ratują życie

W tym roku Klub Honorowych Dawców Krwi "Twoja Krew" przy Zakładzie Taboru w Łazach świętuje jubileusz 40-lecia swojej działalności. Co godne podkreślenia, jego trzon stanowią nasi koledzy – członkowie ZZM.

Lifting SKM

Uroczysta prezentacja zmodernizowanych jednostek ezt EN57 PKP Szybkiej Kolei Miejskiej odbyła się 26 października. (…)

Podstawowe założenia spółki serwisowej

W związku z rządową strategią, ZZM przedstawił propozycję utworzenia nowego podmiotu. W kilku najbliższych numerach "GM" będziemy publikować treść dokumentu, który został przekazany zarządowi PKP S.A. oraz do Ministerstwa Transportu.

Poprawcie te buble!

W ramach Komisji Obrony Praw Pracowniczych powołano specjalny zespół do zbadania zgodności zapisów nowoopracowanych instrukcji o prowadzeniu ruchu pociągów (Ir-1) oraz sygnalizacji (Ie-1) z aktami prawnymi będącymi podstawami ich opracowania. Wnioski są wprost porażające.

Rubryki stałe

Pod semaforem, Hoomor, Fraszki Jerzego Szulca, Kącik filatelistyczny

Nie tylko potentaci

Tym odcinkiem kończymy nasz przegląd linii dużych prędkości i szybkich pociągów. W najbliższych numerach wieści z zagranicy będziemy publikować w zmienionej formule.