Nr 04/56 (Kwiecień 2009)

W interesie każdego kolejarza

Rozmowa z Leszkiem Miętkiem

Jubileusz Polskiego Lobby Przemysłowego

W Centrum Konferencyjnym KOARA EXPO w Warszawie 28 marca odbyła się uroczystość 16 rocznicy powstania Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego – społecznej organizacji opiniotwórczej i opiniodawczej, od lat współpracującej z ZZM.

Walne KKZZ

Walne Zebranie Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych przyjęło 16 kwietnia sprawozdania z działalności Rady KKZZ, finansowe oraz Komisji Rewizyjnej KKZZ. Delegaci zaapelowali także o udział w pikiecie.

Wielkanocna "krajówka"

Podczas posiedzenia Rady Krajowej ZZM w Warzkowiźnie w poczet ZZM przyjęto nowe organizacje oraz podjęto szereg ważnych uchwał. Dyskutowano także z zaproszonymi gośćmi – kierownictwem kolejowych spółek, a także ministrem infrastruktury Cezarym Grabarczykiem.

Wykaz prędkości

Komisja Obrony Praw Pracowniczych opracowała wykaz obowiązujących prędkości na liniach zarządzanych przez PKP PLK S.A., wykazanych w Rozporządzeniu Ministerstwa Infrastruktury z dn. 18.07.2005 r. (Dz.U. Nr 172 poz. 1444), do stosowania przez drużyny trakcyjne.

Reaktywacja ZZM

Zmiana ustrojowa, która dokonała się po zakończeniu II wojny światowej, w istotny sposób zaważyła na statusie wszystkich, a więc i kolejarskich związków zawodowych. W 1947 roku ZZM zostaje rozwiązany. Przez długie lata Polsce istnieje tylko jeden związek, którym steruje partyjna, czyli PZPR-owska przybudówka – Centralna Rada Związków Zawodowych.

Jak przeciwdziałać wypadkom

Wypadek niemal nigdy nie ma jednej przyczyny, bo w łańcuchu zdarzeń związanych z prowadzeniem ruchu pociągów jest wiele ogniw. Oglądanie się jedynie na przepisy i szafowanie paragrafami niewiele niestety daje. Dowodem są powtarzające się wypadki o podobnych przyczynach.

Rubryki stałe

Pod semaforem, Hoomor, Fraszkie Jerzego Szulca, Kącik filatelistyczny, Krzyżówka