Biuletyn informacji publicznej

Biuro Rady Krajowej ZZM

02-021 Warszawa
ul. Grójecka 17 pok. 130

tel. (022) 4742615
tel/fax (022) 4742616

e-mail: rkzzm@wp.pl

Statut

Rozdział I. Nazwa, siedziba i teren działania
Rozdział II. Postanowienia ogólne
Rozdział III. Cele i zadania Związku
Rozdział IV. Członkowie ich prawa i obowiązki
Rozdział V. Struktura organizacyjna władze Związku i ich kompetencje
Rozdział VI. Organy kontrolne Związków
Rozdział VII. Tryb powoływania, odwołania i obradowania organów Związku
Rozdział VIII. Majątek i działalność finansowa Związku
Rozdział IX. Postanowienia końcowe

Dokumenty

Statut ZZM – tekst jednolity

Ordynacja wyborcza ZZM