Statut

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

§ 50 a

Zapisy Statutów i Ordynacji Wyborczych poszczególnych Związków zrzeszonych w ZZM nie mogą zawierać zapisów sprzecznych z zapisami niniejszego Statutu z zastrzeżeniem § 50 ust. 1 i 2.

§ 51

Zmiany w Statucie mogą być wprowadzane Uchwałą Krajowego Zjazdu Delegatów podjęte większością 2/3 ważnie oddanych głosów przy udziale 50%+1 delegatów uprawnionych do głosowania.

§ 52

  1. Rozwiązanie Związku może nastąpić Uchwałą Krajowego Zjazdu Delegatów podjętą większością 2/3 ważnie oddanych głosów (przy udziale 2/3 uprawnionych) do głosowania.
  2. Czynności likwidacyjnych dokonuje Komisja Likwidacyjna powołana przez Krajowy Zjazd Delegatów.
  3. Z przeprowadzonych czynności likwidacyjnych Komisja sporządza sprawozdanie, które składa w Sądzie.

§ 53

  1. Organizacje o których mowa w § 20 wymagają rejestracji w Radzie Krajowej Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce.
  2. Podstawą do działalności organizacji, o których mowa w § 20 na terenie zakładu jest wypis z rejestru Rady Krajowej ZZM, o którym mowa w pkt. 1.

§ 54

Wykładni przepisów i interpretacji postanowień Statutu dokonuje Komisja Statutowa powołana przez Krajowy Zjazd Delegatów.

§ 55

Zapisy niniejszego Statutu dotyczące Rady Głównej i Rad Sektorów obowiązują od VI kadencji ZZM.

Pobierz Statut (PDF)