Statut

Rozdział VI

Organy kontrolne Związków

§ 35

Organami kontrolnymi wewnątrz Związków są:

 1. Krajowa Komisja Rewizyjna
 2. Międzyzakładowa, Zakładowa Komisja Rewizyjna
 3. Komisja Rewizyjna Koła

§ 36

 1. Komisje Rewizyjne zobowiązane są:
  1. kontrolować gospodarkę finansową, majątkową Związku przez:
   1. przeprowadzania okresowych kontroli stanu rachunkowości i finansów,
   2. badanie prawidłowości sporządzonej sprawozdawczości finansowej,
   3. dokonywanie w miarę potrzeb różnego rodzaju analiz, badań i czynności kontrolnych na użytek własny, oraz władz Związku,
   4. opiniowanie opracowanych preliminarzy budżetowych,
   5. zapoznanie się z protokołami z kontroli z prowadzonej przez inne organy kontrolne i zainteresowanie się stopniem realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych.
  2. dokonywać okresowej oceny działalności finansowo – majątkowej Związku w zakresie jej zgodności ze statutowymi celami, oraz uchwałami władz związkowych.
  3. kontrolować realizację uchwał podejmowanych przez Rady Związku.
  4. badać całokształt działalności merytorycznej Związku.
 2. Komisje Rewizyjne zobowiązane są do składania sprawozdań z prowadzonej przez siebie działalności:
  1. Krajowa Komisja Rewizyjna – Krajowemu Zjazdowi Delegatów,
  2. Międzyzakładowa, Zakładowa Komisja Rewizyjna – Ogólnemu Zebraniu Członków Organizacji Międzyzakładowa, Zakładowej, lub Zebraniu Delegatów,
  3. Komisja Rewizyjna Koła – Ogólnemu Zebraniu Członków Koła, lub Ogólnemu Zebraniu Delegatów Koła.
 3. W przypadkach uzasadnionych szczególnymi względami Komisje Rewizyjne mogą korzystać z opinii biegłych i ekspertów.

§ 37

Komisje Rewizyjne mają prawo:

 1. Wnioskować o zwołanie Rad, wskazując temat obrad.
 2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, lub jego pełnomocnik ma prawo uczestniczyć w posiedzeniu właściwych władz związkowych z głosem doradczym.
 3. Wnioskowanie w sprawie udzielenia, lub odmowy udzielenia absolutorium ustępującym władzom związkowym, lub ich poszczególnym członkom pochodzącym z wyboru.
 4. W przypadku naruszenia Statutu, lub Uchwał władz Związku przez: Radę Krajową, Radę Główną, Radę Sektora, Radę Międzyzakładową, Zakładową, Radę Koła – wnioskować o zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów, Nadzwyczajnego Zebrania Członków, lub Delegatów Organizacji Międzyzakładowej, Zakładowej, Nadzwyczajnego Zebrania Członków, lub Delegatów Koła odpowiednio do swojego szczebla działania.
 5. Krajowa Komisja Rewizyjna w uzasadnionych przypadkach na podstawie uchwały Rady Krajowej ma prawo przeprowadzać kontrole we wszystkich strukturach organizacyjnych Związku, z której składa sprawozdanie Radzie Krajowej.

§ 38

 1. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Związku wybrani do władz Związku.
 2. W przypadku wygaśnięcie przez upływem kadencji mandatu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wyznacza w ciągu jednego miesiąca spośród siebie pełniącego czasowo obowiązki Przewodniczącego.
 3. Zasadę wyboru i powołania Komisji Rewizyjnych określa Ordynacja Wyborcza.

§ 39

Tryb obradowania i zakres szczegółowy działalności Komisji Rewizyjnych określa Regulamin Komisji Rewizyjnych uchwalony przez Krajowy Zjazd Delegatów.

§ 40

Wszystkie sprawy sporne dotyczące odwołań, skarg i zażaleń rozpatrywane są zgodnie z hierarchią struktur władz związkowych przy udziale przedstawiciela Krajowej Komisji Rewizyjnej.

Pobierz Statut (PDF)