Statut

Rozdział V

Struktura organizacyjna władze Związku i ich kompetencje

§ 20

W skład struktury Związku wchodzą:

 1. Międzyzakładowe i Zakładowe Związki Zawodowe Maszynistów działające w jednostkach organizacyjnych transportu kolejowego publicznego i niepublicznego
 2. Zakładowe Związki Zawodowe Maszynistów Kolejowych w Polsce
 3. Koła Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce.

§ 21

Władzami Związku są:

 1. Krajowy Zjazd Delegatów
 2. Zjazd Nadzwyczajny Delegatów
 3. Rada Krajowa
 4. Prezydium Rady Krajowej
 5. Rada Główna
 6. Rada Sektora
 7. Ogólne Zebranie Członków Organizacji Międzyzakładowej, Zakładowej ( Zebranie Delegatów )
 8. Międzyzakładowa Rada Maszynistów,
 9. Zakładowa Rada Maszynistów,
 10. Prezydium Międzyzakładowej Rady Maszynistów,
 11. Prezydium Zakładowej Rady Maszynistów
 12. Ogólne Zebranie Członków Koła ( Zebranie Delegatów Koła )
 13. Rada Koła
 14. Prezydium Rady Koła

§ 22

Krajowy Zjazd Delegatów
 1. Krajowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Związku.
 2. W Zjeździe udział biorą delegaci Związków Zawodowych Maszynistów zrzeszonych w strukturach ZZM wybrani zgodnie z Ordynacją Wyborczą na okres jednej kadencji.
 3. Do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów należy:
  1. uchwalenie ogólnego programu działania Związku,
  2. uchwalenie zmian do Statutu,
  3. udzielenie absolutorium Prezydium Rady Krajowej, lub poszczególnym członkom pochodzącym z wyboru,
  4. dokonanie oceny pracy Krajowej Komisji Rewizyjnej i udzielenie jej absolutorium,
  5. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłaszanych na Zjeździe, oraz odwołań członków i organizacji zakładowych od uchwał Rady Krajowej,
  6. uchwalenie Ordynacji Wyborczej do władz Związku,
  7. uchwalenie Regulaminu Pracy Rady Krajowej,
  8. ustalenie wysokości składek członkowskich, oraz zasad gospodarki finansowej i majątkowej Związku,
  9. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Związku,
  10. wybór i odwołanie Prezydenta, Wiceprezydentów, Przewodniczącego, oraz Członków Krajowej Komisji Rewizyjnej zgodnie z Ordynacją Wyborczą,
  11. podejmowanie uchwał o wykluczeniu ze Struktur ZZM, Związku lub Organizacji Zakładowej w przypadku stwierdzenia działalności sprzecznej z postanowieniami Statutu ZZM, lub nie realizowania uchwał wyższych organów Związku. Podjecie uchwały następuje na wniosek Rady Krajowej i wymaga uprzedniego zasięgnięcia opinii Krajowej Komisji Rewizyjnej.
  12. dokonanie corocznej oceny Rady Krajowej i Krajowej Komisji Rewizyjnej, przyjęcie sprawozdania z działalności finansowej, dokonanie zmian programowych. W tym celu Zjazd zwołany jest przez Radę Krajową nie później jak do końca kwietnia, a w roku kończącym kadencję do końca czerwca.
 4. Obrady Zjazdu są prawomocne jeżeli bierze w min udział 50% + 1 z ogólnej liczby wybranych Delegatów zgodnie z Ordynacją Wyborczą.
 5. Wszystkie Uchwały Zjazdu zapadają zwykłą większością głosów z zastrzeżeniem § 51 i § 52 ust.1.

§ 23

Nadzwyczajny Zjazd Delegatów
 1. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów zwołuje Rada Krajowa Związku:
  1. na pisemny wniosek co najmniej 50% Związków, Organizacji Międzyzakładowych, Zakładowych wchodzących w skład struktur ZZM,
  2. na podstawie swojej uchwały podjętej większością 2/3 głosów,
  3. na pisemny wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej w wypadku naruszenia postanowień Statutu, lub uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów przez Radę Krajową.
 2. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów musi być zwołany w ciągu jednego miesiąca od dnia zgłoszenia wniosku.
 3. Nadzwyczajny Zjazd obraduje tylko nad sprawami dla których został zwołany.

§ 24

Rada Krajowa
 1. W skład Rady Krajowej wchodzą:
  1. Prezydium – wybrane na Krajowym Zjeździe Delegatów,
  2. Przewodniczący Rad Sektorów.
  3. Po jednym przedstawicielu Związków Zawodowych i Zakładowych Organizacji Związkowych liczących do 300 (trzystu) członków oraz po kolejnym przedstawicielu na każde następne rozpoczęte 300 (trzystu) członków imiennie wybranych przez Organizację Zakładową.
 2. Do kompetencji Rady Krajowej należy w szczególności:
  1. Podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach związkowych nie zastrzeżonych do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów,
  2. Reprezentowanie interesów Związku wobec władz państwowych, samorządów, pracodawców, oraz innych organizacji krajowych i zagranicznych,
  3. Kierowanie pracami Związku pomiędzy Zjazdami Delegatów w oparciu o Regulamin uchwalony przez Zjazd, realizowanie programu statutowego, oraz uchwał i postanowień Krajowego Zjazdu Delegatów,
  4. Podejmowanie decyzji o zawieszeniu Związku lub Międzyzakładowej, Zakładowej Organizacji Związkowej w przypadku naruszenia postanowień Statutu, lub też niezrealizowania uchwał wyższych organów Związku.
   Decyzja taka wymaga opinii, lub wniosku Krajowej Komisji Rewizyjnej,
  5. Podejmowanie decyzji o powołaniu Sektorów.
  6. Zawieranie i wypowiadanie układów zbiorowych pracy,
  7. Zarządzanie sprawami majątkowymi i funduszami Rady Krajowej, oraz udzielanie pełnomocnictwa w sprawach majątkowych,
  8. Rozpatrywanie wniosków i postulatów, oraz interwencji niższych instancji związkowych,
  9. Ustalanie kompetencji, regulaminu i nadzorowanie prac Prezydium Rady Krajowej,
  10. Ustalanie etatów i płac pracowników opłacanych ze środków Rady Krajowej,
  11. Podejmowanie decyzji w sprawach związanych z utrzymaniem ponadzakładowych struktur związkowych,
  12. Ogłaszanie akcji protestacyjnych i strajkowych, oraz udzielanie zgody na ich przeprowadzenie niższym organom Związku, jeżeli spór zaistniał na szczeblu Zakładu Pracy,
  13. Powoływanie, oraz nadzorowanie pracy komisji i zespołów problemowych,
  14. W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezydenta, lub Wiceprezydentów przed upływem kadencji, wyznaczenie w ciągu jednego miesiąca spośród siebie osoby pełniące czasowo te obowiązki,
  15. Zwołanie Zjazdu Delegatów,
  16. Uchwalenie budżetu i sporządzanie sprawozdań z jego wykonania przed Krajowym Zjazdem Delegatów
  17. Ustalenie Statutu i nadanie tytułu Honorowego Członka Związku,
  18. Wyróżnianie odznaką honorową,
  19. Uchwalanie kalendarium wyborczego, które jest obowiązujące dla wszystkich struktur Związku .
 3. Posiedzenie Rady Krajowej zwołuje Prezydium Rady Krajowej w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz w kwartale.
 4. Rada Krajowa podejmuje decyzje o przyjęciu do struktur organizacyjnych ZZM, Związku lub Organizacji Zakładowych na podstawie zgłoszenia Akcesu Zrzeszenia albo ich wykreśleniu ze struktur ZZM.
 5. Podejmowanie decyzji o wstąpieniu lub wystąpieniu z międzynarodowych i krajowych organizacji związkowych,
 6. Rada Krajowa podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Dopuszcza się głosowanie pisemne w trybie obiegowym z wykorzystaniem środków łączności.

§ 25

Prezydium Rady Krajowej
 1. W skład Prezydium Rady Krajowej wchodzi Prezydent Związku i Wiceprezydenci Związku.
 2. Prezydent i Wiceprezydenci nie mogą pełnić dodatkowo innych funkcji we władzach Związku.
 3. Do kompetencji Prezydium Rady Krajowej należy:
  1. Podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla kompetencji Zjazdu Delegatów i Rady Krajowej.
  2. Kierowanie pracami Rady Krajowej.
  3. Reprezentowanie Związku wobec władz państwowych, pracodawców i innych organizacji w zakresie przewidzianych kompetencji.
  4. Zwoływanie i przygotowywanie posiedzeń Rady Krajowej oraz Rady Głównej.
  5. Koordynacja prac Komisji i Zespołów Problemowych.
  6. Współpraca z Organizacjami Międzyzakładowymi, Zakładowymi.
  7. Realizowanie budżetu Rady Krajowej i składanie sprawozdań z jego wykonania Radzie Krajowej.

§ 25 a

Rada Główna
 1. W skład Rady Głównej wchodzą Prezydium Rady Krajowej oraz Przewodniczący Rad Sektorów.
 2. Do kompetencji Rady Głównej należy:
  1. Podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla kompetencji Zjazdu Delegatów, Rady Krajowej i Prezydium Rady Krajowej.
  2. Koordynacja prac Komisji i Zespołów Problemowych w sektorach.
  3. Podejmowanie decyzji w sprawie działań związku zmierzających do realizacji uchwał programowych związku.
  4. Opiniowanie projektów porozumień i układów zbiorowych pracy,
  5. Rozpatrywanie wniosków i postulatów, oraz interwencji niższych instancji związkowych,
  6. Ogłaszanie akcji protestacyjnych, za wyjątkiem akcji strajkowych, oraz udzielanie zgody na ich przeprowadzenie niższym organom Związku, jeżeli spór zaistniał na szczeblu Zakładu Pracy,
  7. Występowanie z wnioskiem do Rady Krajowej o Zwołanie Zjazdu Delegatów,
 3. Posiedzenie Rady Głównej odbywa się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu.
 4. Pracami Rady Głównej kieruje Prezydent ZZM.

§ 25 b

Rada Sektora
 1. W skład Rady Sektora wchodzą Przewodniczący organizacji zakładowych działających w Sektorze spośród których wybierani są Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Sektora.
 2. Do kompetencji Rady Sektora należy w szczególności:
  1. Podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla kompetencji Zjazdu Delegatów, Rady Krajowej, Prezydium Rady Krajowej i Rady Głównej.
  2. Reprezentowanie interesów Związku w Sektorze wobec pracodawcy,
  3. Koordynowania działań organizacji zakładowych w Sektorze.
  4. Rozpatrywanie wniosków i postulatów, oraz interwencji niższych instancji związkowych,
  5. Wnioskowanie do Rady Krajowej o zgodę w sprawie ogłaszania akcji protestacyjnych i strajkowych w Sektorze,
  6. Powoływanie, oraz nadzorowanie pracy komisji i zespołów problemowych w Sektorze,
  7. Występowanie do Rady Krajowej z wnioskiem o wyróżnianie odznaką honorową związku,
 3. Posiedzenie Rady Sektora zwołuje Prezydium Rady Sektora w miarę potrzeb.

§ 25 c

Prezydium Rady Sektora
 1. W skład Prezydium Rady Sektora wchodzą Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Sektora.
 2. Do kompetencji Prezydium Rady Sektora należy:
  1. Podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących Sektora z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla kompetencji Rady Sektora.
  2. Kierowanie pracami Rady Sektora.
  3. Reprezentowanie Związku wobec pracodawcy w Sektorze zakresie przewidzianych kompetencji.
  4. Zwoływanie i przygotowywanie posiedzeń Rady Sektora.
  5. Koordynacja prac Komisji i Zespołów Problemowych działających w ramach Sektora.
  6. Współpraca z Organizacjami Międzyzakładowymi, Zakładowymi w Sektorze.

§ 26

Ogólne Zebranie Członków Organizacji Międzyzakładowej, Zakładowej
 1. Na terenie zakładu pracy działa międzyzakładowa, zakładowa organizacja związkowa, którą tworzą członkowie związku zatrudnieni w danym zakładzie pracy.
 2. Międzyzakładowa, Zakładowa organizacja działa w oparciu o Statut i realizuje uchwały wyższych organów Związku.
 3. W zakładach pracy posiadających terenowe jednostki organizacyjne, członkowie Związku mogą tworzyć Koła Związku wchodzące w skład organizacji międzyzakładowej, zakładowej.
 4. Organizacje międzyzakładowe, zakładowe mogą prowadzić działalność gospodarczą na bazie własnego majątku związkowego.

§ 27

Ogólne Zebranie Członków Związku lub Delegatów jest najwyższą władzą Związku na terenie Zakładu Pracy, która:

 1. Ustala kierunki działanie swojej organizacji.
 2. Wybiera i odwołuje władze związkowe Organizacji Międzyzakładowej, Zakładowej i Komisję Rewizyjną zgodnie z Ordynacją Wyborczą
 3. Rozpatruje sprawozdania Rady Międzyzakładowej, Zakładowej i Komisji Rewizyjnej.
 4. Udziela absolutorium Radzie Międzyzakładowej, Zakładowej, lub poszczególnym jej członkom, oraz Międzyzakładowej, Zakładowej Komisji Rewizyjnej.
 5. Podejmuje decyzje o wykluczeniu członka ze Związku na skutek naruszenia praw i obowiązków statutowych.
 6. Rozpatruje wnioski i postulaty zgłaszane na zebraniu, oraz odwołania członków Związku od uchwał Rady Międzyzakładowej, Zakładowej.
 7. Zatwierdza regulamin Pracy Rady Międzyzakładowej, Zakładowej.
 8. Wybiera Delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów ZZM, oraz swoich przedstawicieli do Rady Krajowej ZZM.
 9. Ustala zasady gospodarki finansowej i majątkowej swojej organizacji.
 10. Podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Organizacji Międzyzakładowej, Zakładowej – większością 2/3 ważnie oddanych głosów przy obecności przynajmniej 50% +1 członków Związku, lub delegatów.
 11. Dokonuje corocznej oceny Rady Międzyzakładowej, Zakładowej i Międzyzakładowej, Zakładowej Komisji Rewizyjnej, przyjmuje sprawozdania z działalności finansowej swojej Organizacji, dokonuje zmian programowych.
  W tym celu Zebranie zwoływane jest przez Radę Międzyzakładową, Zakładową nie później jak w pierwszym kwartale roku kalendarzowego.
 12. Obrady Zebrania są ważne jeżeli bierze w nich udział co najmniej 50%+1 członków Związku lub Delegatów.
 13. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów tj. 50% + 1 członków z zastrzeżeniem ust. 9.

§ 28

Międzyzakładowa, Zakładowa Rada Maszynistów
 1. Międzyzakładową, Zakładową Radę Związku stanowią:
  1. Przewodniczący.
  2. Zastępcy Przewodniczącego – Przewodniczący Rad Kół.
  3. Członkowie wybrani w ilości zgodnie z Ordynacją Wyborczą.
  4. Przewodniczący Terenowego Koła Emerytów i Rencistów.
 2. Międzyzakładowa, Zakładowa Rada Związku:
  1. działa w oparciu o Statut, oraz uchwały wyższych instancji Związku,
  2. reprezentuje interesy Organizacji Zakładowej wobec Pracodawcy i organów samorządowych we wszystkich sprawach pracowniczych,
  3. czuwa nad prawidłowym stosowaniem norm i warunków pracy, przestrzeganiem przepisów BHP, oraz wynagradzania swych członków,
  4. współuczestniczy w decyzjach dotyczących przyjmowania oraz zwalniania pracowników,
  5. dba o właściwe ustalenie Regulaminów Pracy, turnusów i rozkładów jazdy,
  6. troszczy się o zaspokajanie potrzeb socjalno – bytowych i kulturalnych swoich członków,
  7. opracowuje plan budżetowy i dba o właściwą gospodarkę finansową swojej Organizacji,
  8. w przypadku poważnych konfliktów między Związkiem a Pracodawcą, za zgodą Rady Krajowej, podejmuje protest do strajku włącznie,
  9. ustala wysokość świadczeń statutowych dla swoich członków.
  10. w przypadku wygaśnięcia mandatu przewodniczącego wyznacza spośród siebie w ciągu jednego miesiąca pełniącego czasowo obowiązki Przewodniczącego.
  11. zwołuje Nadzwyczajne Zebranie Delegatów.

§ 29

Prezydium Międzyzakładowej, Zakładowej Rady Maszynistów
 1. W skład Prezydium Międzyzakładowej, Zakładowej Rady wchodzą: Przewodniczący Rady i jego zastępcy.
 2. Prezydium podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji dla wyższych instancji związkowych.
 3. Prezydium kieruje pracami Międzyzakładowej, Zakładowej Rady, przygotowuje i przedstawia sprawozdania Międzyzakładowej, Zakładowej Radzie.
 4. Zwołuje posiedzenia Międzyzakładowej, Zakładowej Rady w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.
 5. Udziela jednorazowych upoważnień do zastępstwa członka Rady Krajowej.

§ 30

Ogólne Zebranie Członków Koła, lub Delegatów Koła

Ogólne Zebranie członków koła lub Delegatów Koła:

 1. wybiera i odwołuje władze związkowe Koła i Komisję Rewizyjną, oraz przedstawicieli do Zakładowej Rady zgodnie z Ordynacją Wyborczą.
 2. rozpatruje sprawozdania Rady Koła i Komisji Rewizyjnej Koła, oraz udziela absolutorium Radzie Koła, lub poszczególnym jej członkom, Komisji Rewizyjnej Koła.
 3. wnioskuje o wykluczeniu ze Związku członka na skutek naruszenia praw i obowiązków Statutu,
 4. rozpatruje wnioski i postulaty zgłaszane na Zebraniu Koła,
 5. uchwala Regulamin Pracy Koła,
 6. ustala zasady gospodarki finansowej i majątkowej swojej Organizacji,
 7. podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Koła większością 2/3 ważnie oddanych głosów, przy obecności co najmniej 50%+1 członków,
 8. dokonuje corocznej oceny pracy Koła i Komisji Rewizyjnej, przyjmuje sprawozdania z działalności finansowej swojej Organizacji, dokonuje zmian programowych.
  W tym celu zebranie zwołuje Rada Koła nie później jak w pierwszym kwartale roku kalendarzowego.

§ 31

Rada Koła
 1. Radę Koła stanowią:
  1. Przewodniczący
  2. Zastępcy Przewodniczącego
  3. Członkowie wybrani zgodnie z Ordynacją Wyborczą
 2. Rada Koła reprezentuje interesy członków Związku na podstawie uprawnień uchwalonych przez Organizację Zakładową.
 3. Działa w oparciu o Statut, oraz uchwały wyższych instancji w Związku.
 4. Czuwa nad prawidłowym stosowaniem norm i warunków pracy, przestrzeganiem przepisów BHP, oraz wynagradzaniem swoich członków.
 5. Współuczestniczy w podejmowaniu decyzji w sprawach przyjmowania i zwalniania pracowników.
 6. Dba o właściwe ustalanie Regulaminów Pracy, turnusów i rozkładów jazdy.
 7. Troszczy się o zaspokajanie potrzeb socjalno – bytowych i kulturalnych swoich członków.
 8. Opracowuje plan budżetowy i dba o właściwą gospodarkę finansową swojej Organizacji.
 9. W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego wyznaczą spośród siebie w ciągu jednego miesiąca pełniącego czasowo obowiązki Przewodniczącego.
 10. Zwołuje Nadzwyczajne Zebranie Delegatów.

§ 32

Prezydium Rady Koła
 1. W skład Prezydium Rady Koła wchodzą: Przewodniczący Rady i jego Zastępcy.
 2. Prezydium podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji dla wyższych instancji związkowych.
 3. Prezydium kieruje pracami Rady Koła, przygotowuje i przedstawia sprawozdania Międzyzakładowej, Zakładowej Radzie.
 4. Zwołuje posiedzenia Rady Koła w miarę potrzeb lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 33

Terenowe Koła Emerytów i Rencistów ZZM
 1. Emeryci i renciści członkowie Związku mogą tworzyć Koła zajmujące się przede wszystkim sprawami swoich członków, zwane dalej: „Terenowymi Kołami Emerytów i Rencistów ZZM”.
 2. Terenowe Koła Emerytów i Rencistów ZZM działają przy Organizacjach Międzyzakładowych, Zakładowych na zasadach Kół, o których mowa w § 30.
 3. Wybory władz w Terenowych Kołach Emerytów i Rencistów ZZM odbywają się na zasadach ogólnych, ujętych w Ordynacji Wyborczej ZZM.
 4. Ustalają składkę członkowską % od najniższej emerytury, lub renty dla emerytów i rencistów ZZM.

 

§ 34

Nadzwyczajne Zebranie Członków, Delegatów Organizacji Międzyzakładowej, Zakładowej, lub Koła
 1. Nadzwyczajne Zebranie Zwołuje Międzyzakładowa, Zakładowa Rada Maszynistów, lub Rada Koła:
  1. na pisemny wniosek 50% Członków, lub Delegatów,
  2. na podstawie własnej uchwały podjętej większością 2/3 głosów
  3. na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej.
 2. Nadzwyczajne Zebranie Członków, lub Delegatów Organizacji Międzyzakładowej, Zakładowej.
  Nadzwyczajne Zebranie Członków, lub Delegatów Koła musi być zwołane w ciągu jednego miesiąca od dnia zgłoszenia wniosku.
 3. Nadzwyczajne Zebranie Członków, lub Delegatów Organizacji Międzyzakładowej, Zakładowej.
  Nadzwyczajne Zebranie Członków, lub Delegatów Koła obraduje tylko nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Pobierz Statut (PDF)