Statut

Rozdział VIII

Majątek i działalność finansowa Związku

§ 45

 1. Majątek Związku stanowią:
  1. Wpływy ze składek członkowskich. Darowizny, spadki, dotacje i zapisy. Dochody z działalności gospodarczej i innej działalności statutowej.
  2. Majątek Związku stanowią również nieruchomości i ruchomości, udziały prawa, środki finansowe i papiery wartościowe, oraz majątek po byłych Związkach Maszynistów Kolejowych.
 2. Przyjęcie darowizny, spadku, dotacji lub zapisu nie może być sprzeczne z interesem Związku.

§ 46

Majątkiem uzyskanym przez każdą ze struktur Związku zarządza Rada odpowiedniego szczebla.

§ 47

Za właściwe zarządzanie majątkiem Związku ponoszą odpowiedzialność:

 1. Na szczeblu Rady Krajowej – Prezydent i Wiceprezydenci Rady Krajowej, oraz wyznaczone osoby przez Radę Krajową.
 2. Na szczeblu pozostałych struktur Związku – Prezydia właściwych Rad.
 3. W sprawach nabywania, zbywania, lub likwidacji majątku, wymagana jest Uchwała Rady odpowiedniej struktury Związku.

§ 47 a

W przypadku zmian struktur związku wynikających ze zmian struktur pracodawców majątek organizacji międzyzakładowych, zakładowych podlega proporcjonalnemu podziałowi na nowe organizacje zakładowe powstałe w wyniku tych zmian.

§ 48

 1. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane jest łącznie działanie dwóch upoważnionych osób.
 2. Na szczeblu Rady Krajowej do składania oświadczenia woli upoważnieni są:
  1. Prezydent
  2. Wiceprezydenci
  3. Inne upoważnione osoby mające pisemne upoważnienie i zgodę Rady Krajowej.
 3. Na szczeblu pozostałych struktur związkowych:
  Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rad, oraz inne osoby mające pisemne upoważnienie stosownej Rady.

§ 49

Działalność finansową Związku realizuje się zgodnie z budżetem uchwalonym na okres roczny. Sprawozdania z wykonania budżetu zatwierdza Rada odpowiedniego szczebla.

§ 50

Krajowy Zjazd Delegatów uchwala:

 1. Składkę członkowską dla członków Związków czynnych zawodowo.
 2. Składkę członkowską dla emerytów i rencistów ZZM.
 3. Wysokość odpisu na rzecz Rady Krajowej od składek członkowskich.

Pobierz Statut (PDF)