Statut

Rozdział VII

Tryb powoływania, odwołania i obradowania organów Związku

§ 41

  1. Wszystkie władze związkowe i Komisje Rewizyjne pochodzą z wyboru na podstawie Ordynacji Wyborczej.
  2. Władze związkowe i organy kontrolne Związku wybierane są na okres jednej kadencji.
  3. Czas trwania jednej kadencji wynosi cztery lata.

§ 42

W uzasadnionych przypadkach określonych Statutem, członkowie władz związkowych mogą być odwołani z pełnionych funkcji na wniosek Rady, lub Komisji Rewizyjnej.
Odwołania dokonuje organ powołujący.

§ 43

Prezydent, Wiceprezydenci, Przewodniczący, Zastępcy Przewodniczącego nie mogą pełnić funkcji Kierownika Zakładu Pracy.

§ 44

Uchwały wszystkich organów związkowych zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 50%+1 osób uprawnionych do głosowania z zastrzeżeniem § 23 ust. 1 pkt. 2; § 27 ust. 9; § 30 ust. 7; § 51; § 52 ust.1

Pobierz Statut (PDF)