Statut

Rozdział IV

Członkowie ich prawa i obowiązki

§ 13

Związek zrzesza:

 1. Maszynistów, maszynistów zakładowych i pomocników maszynistów, oraz maszynistów instruktorów zatrudnionych przez przewoźników kolejowych.
 2. Maszynistów i pomocników maszynistów, oraz maszynistów instruktorów zatrudnionych w podmiotach gospodarczych zajmujących się przewozem kolejowym, innym niż wymieniony w pkt.1.
 3. Emerytów i rencistów, którzy pracowali na stanowiskach wymienionych w ust. 1,2,4 i 5.
 4. Maszynistów, maszynistów zakładowych, pomocników maszynistów i maszynistów instruktorów, którzy:
  1. zostali zatrudnieni na innych stanowiskach,
  2. zostali bez pracy nie z własnej winy.
 5. Pracowników związanych z obsługą i eksploatacją taboru.
 6. Członków honorowych.

§ 14

 1. Przyjęcie do Związku następuje na podstawie pisemnej deklaracji pracownika i decyzji Rady Maszynistów właściwego szczebla – jednolity wzór deklaracji dla wszystkich członków związku określa Komisja Statutowa.
 2. Status honorowego członka Związku nadaje Rada Krajowa Związku. Sposób nadania i zakres praw członka honorowego określa Rada Krajowa Związku odrębnym regulaminem.

§ 15

Nie pozbawia członkostwa:

 1. odbywanie służby wojskowej
 2. korzystanie z urlopu bezpłatnego i wychowawczego
 3. pozostanie bez pracy nie z własnej winy

§ 16

Utrata członkostwa następuje na skutek:

 1. wystąpienia ze Związku na podstawie pisemnego oświadczenia,
 2. niepłacenia składek z przyczyny innej niż wymienione w § 15 przez okres 3-ch miesięcy,
 3. zgonu członka Związku.
 4. wykluczenia przez właściwy organ Związku.

§ 17

Członek Związku ma prawo:

 1. uczestniczyć w zebraniach i pracach Związku,
 2. wybierać i być wybieranym do władz związkowych wszystkich szczebli,
 3. zwracać się do władz związkowych o pomoc i obronę swych praw w dziedzinie pracy, płacy, ubezpieczeń społecznych, oraz świadczeń socjalnych i kulturalnych,
 4. korzystać ze świadczeń statutowych z tytułu urodzenia dziecka, lub zgonu członka rodziny,
 5. otrzymywać od Związku pomoc finansową w przypadkach losowych,
 6. być na bieżąco informowanym o działaniach i decyzjach wszystkich władz i instancji związkowych,
 7. występować z wnioskami i postulatami do władz związkowych wszystkich szczebli,
 8. brać udział w zebraniach, na których władze związkowe mają podjąć uchwałę dotyczącą jego osoby,
 9. oceniać i poddawać krytyce działalność każdego członka Związku i władz związkowych wszystkich szczebli,
 10. być odznaczany i wyróżniany za aktywny udział w pracy związkowej,
 11. odwołania się od decyzji podjętych w stosunku do niego.
 12. otrzymywać zwrot kosztów podróży i diet w związku z realizacją zadań statutowych związku

§ 18

Członek związku ma obowiązek:

 1. znać i przestrzegać postanowienia Statutu, oraz wykonywać uchwały i decyzje władz związkowych,
 2. aktywnie uczestniczyć w życiu związkowym, a zwłaszcza w pracy Międzyzakładowej, Zakładowej Organizacji Związkowej, oraz przyczyniać się do umocnienia i rozwoju Związku,
 3. chronić i dbać o mienie i własność związkową jako wspólne dobro wszystkich członków Związku,
 4. przestrzegać zasad związkowej solidarności, wzajemnego poszanowania, a postępowaniem swoim wzbudzać szacunek dla reprezentowanego Związku,
 5. regularnie opłacać składki członkowskie we właściwej wysokości.

§ 19

Wyróżnienia i kary:

 1. Za aktywną działalność na rzecz Związku członek może być wyróżniony:
  1. listem pochwalnym
  2. dyplomem
  3. nagrodą pieniężną
  4. odznaką honorową – przyznaną przez Radę Krajową ZZM.
 2. Wyróżnienia, o których mowa w ust. 1 przyznaje wyższy organ statutowy.
 3. W przypadku naruszenia przez członka postanowień Statutu właściwe władze Związku winny podjąć decyzje o zastosowaniu odpowiednich i zależnych od wagi przewinienia kar statutowych, którymi są:
  1. upomnienie
  2. nagana
  3. zawieszenie w prawach członka na 1 ( jeden ) rok,
  4. wykluczenie ze Związku.
 4. Decyzje o zastosowaniu kary statutowej, podejmuje się w obecności zainteresowanego członka, a w razie jego nieobecności bez uzasadnionej przyczyny, decyzję podejmuje się zaocznie.
 5. Od uchwały w sprawie ukarania karą statutową, członkowi Związku przysługuje prawo odwołania się do bezpośrednio wyższej władzy związkowej. Odwołanie składa się w ciągu 14 dni licząc od dnia powiadomienia.
  Decyzja instancji odwoławczej jest ostateczna z zastrzeżeniem ust. 6.
 6. O zawieszeniu w prawach członka i wykluczeniu ze Związku, decyduje Ogólne Zebranie Członków (Zebranie Delegatów) Organizacji Międzyzakładowej, Zakładowej, na wniosek właściwej Rady, lub Komisji Rewizyjnej.

Pobierz Statut (PDF)