Statut

Rozdział III

Cele i zadania Związku

§ 11

Celem Związku jest obrona praw i interesów członków Związku.

§ 12

Związek realizuje swoje zadania w ramach obowiązujących przepisów prawa poprzez:

 1. Reprezentowanie swoich członków wobec władz pracodawców, władz administracji państwowej, samorządów i innych organizacji.
 2. Inicjowanie i współdziałanie w podejmowaniu decyzji w sprawach etatowych, gospodarczych, płacowych, socjalnych i kulturalnych.
 3. Uzgadnianie z właściwymi organami administracji resortowej i przedsiębiorstwa wszelkich aktów prawnych normujących prawa i obowiązki pracowników, oraz warunki pracy i płacy.
 4. Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem praw i obowiązków pracowników.
 5. Zgłaszanie sprzeciwów wobec niezgodnych z prawem decyzji dotyczących pracowników.
 6. Udzielanie pomocy prawnej swoim członkom w sprawach wynikłych z wykonywanej pracy, oraz zgłaszanie przedstawiciela Związku w postępowaniu sądowym na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Postępowania Karnego, oraz Kodeksu Postępowania Cywilnego.
 7. Nadzorowanie i kontrolowanie sprawiedliwego podziału Zakładowego Funduszu.
 8. Współdziałanie z medycyną pracy w celu ochrony zdrowia członków Związku.
 9. Współdziałanie w tworzeniu odpowiednich warunków do wypoczynku poprzez organizowanie różnego rodzaju imprez, dofinansowując je.
 10. Inicjowanie badań nad warunkami życia pracowników, a w szczególności nad poziomem kosztów utrzymania.
 11. Udzielenie świadczeń materialnych określonych w Statucie, lub na podstawie Uchwał Władz Związku.
 12. Udzielanie pomocy finansowej emerytom i rencistom będących członkami Związku, oraz wdowom i sierotom po zmarłych członkach Związku.
 13. Rozwijanie działalności wydawczej i prasowej, korzystając równocześnie z innych środków masowego przekazu.
 14. Organizowanie i kierowanie akcjami protestacyjnymi w przypadkach naruszania interesów pracowniczych członków Związku, a w uzasadnionych przypadkach po wyczerpaniu wszystkich sposobów może proklamować ogólną formę protestu do strajku włącznie, zgodnie z Ustawą o Rozwiązywaniu Sporów Zbiorowych.
 15. Organizowanie samopomocy koleżeńskiej – tworzenie koleżeńskich kas samopomocy.
 16. Tworzenie funduszy celowych i gospodarowanie nimi zgodnie z uchwałami Związku.
 17. Inicjowanie i popieranie, oraz prowadzenie wymiany doświadczeń z zagranicą.
 18. Inicjowanie i popieranie działań na rzecz stwarzania pracownikom warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 19. Kierowanie działalnością Społecznej Inspekcji Pracy i współdziałanie z Państwową Inspekcją Pracy.
 20. Opiniowanie i uzgadnianie obsadzania stanowisk.
 21. Kontrolowanie działalności Pracowniczych Kas Zapomogowo – Pożyczkowych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych.
 22. Prowadzenie działalności gospodarczej informacyjnej i wydawniczej.
 23. Organizowanie zjazdów, posiedzeń, obchodów rocznicowych i innych posiedzeń organizowanych przez władze Związku.
 24. Udzielanie darowizn pieniężnych i rzeczowych na cele organizacji:
  • naukowo technicznych
  • oświatowo wychowawczych
  • kulturalnych
  • kultury fizycznej i sportu
  • ochrony zdrowia i pomocy społecznej
  • ochrony środowiska
  • charytatywnych i opiekuńczych, oraz rehabilitacji zawodowej zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Ministra Finansów.
 25. Tworzenie i uczestnictwo w funduszach i stowarzyszeniach.

Pobierz Statut (PDF)