6 rocznica katastrofy W Babach

Dzis przypada smutna, 6 rocznica katastrofy w Babach. Jak co roku łaczymy sie w bólu z rodzinami ofiar.
Nasze mysli, jako maszynistów, biegna jednakże ku naszemu koledze, osadzonemu haniebnym wyrokiem będącym kompromitacją wymiaru sprawiedliwości. Przypomniijmy, że Sąd Apelacyjny w Łodzi oddalił apelację obrony, nie dopatrując się wadliwości postępowania w sądzie pierwszej instancji, tym samym utrzymując w mocy wyrok obarczający maszynistę winą za nieumyślne spowodowanie katastrofy w Babach 12 sierpnia 2011 roku. Skazujący naszego kolegę na 3 lata i 3 miesiące bezwzględnego więzienia i 4-letni zakaz prowadzenia pojazdów kolejowych. Sądy nie dociekają prawdy o okolicznościach zdarzenia, lecz opierają się np. na stronniczych opiniach Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych oraz Instytutu Kolejnictwa, będącego „sędzią we własnej sprawie”. Za pewnik uznają opinie kolejowych pseudoekspertów, odrzucają racjonalne dowody wskazujące na wiele nieprawidłowości – również w Babach. Przygotowany przez ekspertów ZZM materiał dowodowy nie został nawet rozpatrzony.
W ostatnich dniach ZZM otrzymał decyzję Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Tomasza Grabki. Wyrok, wydany w momencie politycznych rozgrywek, a odrzucający naszą apelację, będący pośrednim skutkiem konfliktu ostatniego okresu, dotyczącym sytuacji sądownictwa w Polsce (KE poparła opozycje przyznając, że sądy w naszym kraju są dobre a system sądownictwa nie wymaga zmian), niestety uderza w Tomka. To jednak nie koniec batalii o sprawiedliwość i o godność maszynisty.
Na naszych stronach codziennie licznik wskazuje niubłagalnie kolejny dzień gehenny naszego kolegi. W tym dniu szczególnie pamiętajmy, że spotkać to może każdego z nas.
Związek na przełomie kilu ostatnich lat wieloktornie apelował, wystosowywał pisma ostrzegające, przytaczał konkretne przypadki nieprawidłowości.
Pomimo tragicznych wypadków do których dochodzi na kolei (w tym roku to już 122 wypadki, zginęło ponad 20 osób), batalii związków zawodowych o poprawę bezpieczeństwa, o zwrócenie uwagi na problemy z sygnalizacją a sytuacja nie ulega zmianie. W dalszym ciągu przyczyn szuka się w czynniku ludzkim a nie w wadliwie działających systemach. „Czynnik ludzki” a nie żywi ludzie – maszyniści, dla których taki wypadek to początek nieustającego koszmaru. Koszmaru dla nich i ich bliskich.
W tym dniu apelujemy o czujność, która w więkoszości przypadków jako jedyna pozwala ocalic życie ludzkie oraz bezwzględne przestrzeganie narzuconych regulacji dotyczących bezpieczeństwa jazdy. Niech ta czujność nie opucza nas nigdy.

Narada Sektora Spółek Samorządowych

 

7 sierpnia 2017 r. w siedzibie ZZM w Warszawie odbyło się pierwsze, pod przewodnictwem nowo wybranych władz, posiedzenie Sektora Przewozów Spółek Samorządowych.

Głównym punktem posiedzenia była dyskusja na temat dialogu społecznego toczącego się w Spółce Przewozy Regionalne. Przedstawiciele Rad Zakładowych oraz Prezydium ZZM dyskutowali jakie wytyczne negocjatorzy związkowi powinni przyjąć w rozmowach z Zarządem Spółki, podczas planowanego na 17 sierpnia kolejnego spotkania partnerów społecznych. Tematem rozmów będzie regulacja zasad i wysokości okresowych premii dla wszystkich pracowników Spółki, jako rekompensaty za brak możliwości wdrożenia systemowej podwyżki wynagrodzeń.

Kolejnym ważnym punktem spotkania było omówienie kolejnego, czwartego pakietu PDO dotyczącego wszystkich grup zawodowych oraz pracowników odchodzących na emeryturę. Zarząd Spółki, chcąc zrealizować wytyczne nałożone przez Komisję Europejską do wykorzystania do końca 2017 roku musi przeznaczyć określoną ilość środków finansowych. Strona związkowa negocjować będzie warunki odejść zarówno dla pakietu czwartego jak i zmiany tych, zawartych w poprzednich dla korzystających z programu.

Omówiono również sytuacje w poszczególnych Spółkach Samorządowych Sektora a Członek Rady Nadzorczej Spółki – Jarosław Sromała – przedstawił ogólną sytuację w Spółce Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

Nowe warunki współpracy z Polkomtelem

12 lipca ZZM podpisało porozumienie z Polkomtel Sp. z o.o.  dotyczące warunków świadczenia przez providera usług telekomunikacyjnych dla członków związku.

Współpracujący z nami  od 11 lat Polkomtel  po raz kolejny wychodzi naprzeciw oczekiwaniom ZZM, będącego jednym z kluczowych klientów dla sieci.  W wyniku rozmów i konsultacji przygotowany został aneks, ujednolicający preferencyjne warunki  dotychczasowe, zawierane w latach ubiegłych.  Różnorodność  taryf dla korzystających z telefonów w ramach umowy ze związkiem zostaje ujęta w jeden, atrakcyjny pakiet obowiązujący dla wszystkich.  Dotychczasowi użytkownicy jak i nowo wstępujący członkowie związku mogą skorzystać z oferty przejrzystej, zawierającej najatrakcyjniejsze warunki dla posiadaczy telefonów na rynku.

W  ramach aneksu dodatkowo o 100 % i więcej wrosną  pakiety internetowe dla użytkowników.  Więcej, bo w niektórych przypadkach transfer wzrośnie z 0,5 GB do 3 GB co powinno zadowolić oczekiwania posiadaczy telefonów.  Wprowadzone zostaną również specjalne oferty na aparaty telefoniczne z najnowszej oferty siec PLUS GSM.

Zapisy Aneksu nr 10 będą dotyczyło nowo przystępujących od 17 lipca pozostałe zmiany dla osób mających już umowy zostaną wprowadzone od  17 sierpnia 2017 r.

Detale wraz z pełną ofertą wkrótce zostaną przekazane prowadzącym, którzy na życzenie  przekażą je zainteresowanym.

Walne Zebranie Delegatów KKZZ

W siedzibie ZZM w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Kolejowych Związków Zawodowych.

Prezydent Leszek Mietek przedstawił sprawozdanie z działalności Konfederacji, naświetlił obecną sytuację w pracach w Radzie Dialogu Społecznego, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych  oraz spółkach kolejowych. Po przyjęciu sprawozdania Komisji Rewizyjnej  delegaci dyskutowali o planach na najbliższy okres. Rozmowy skupiły się głównie wokół trzech tematów: batalii o emerytury pomostowe, zbliżających się wyborach do struktur OPZZ i bieżącej sytuacji w spółkach, pod kątem aktywności KKZZ.

 

 

 

Posiedzenie Prezydium Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

4 lipca w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

(…) Prezydium, po zapoznaniu się z projektem ustawy o działalności leczniczej wprowadzającym odpłatne świadczenia zdrowotne w publicznej służbie zdrowia, na wniosek wiceprzewodniczącej Wiesławy Taranowskiej przyjęło stanowisko w sprawie tego projektu apel o przyjazną refundacyjną politykę lekową dla pacjentów. (…)

Jan Guz oraz Norbert Kusiak omówili wyniki negocjacji prowadzonych w Radzie Dialogu Społecznego w sprawie projektu założeń do budżetu państwa na rok 2018 oraz minimalnego wynagrodzenia za pracę, wynagrodzeń w gospodarce narodowej w tym państwowej sferze budżetowej. Zrelacjonowali także rozmowy na temat projektów stanowisk strony pracowników i strony pracodawców Rady w sprawie konieczności zmiany zasad zarządzania mieniem państwowym.

(…)  Prezydium przyjęło informacje o zmianach reprezentantów OPZZ dokonanych w składach Rad i Zespołów:
– do składu Rady Nadzorczej ZUS nowej kadencji rekomendowany został kol. Bogdan Grzybowski,
– do składu Rady Statystyki nowej kadencji rekomendowany został kol. Jan Guz,
– w doraźnym zespole problemowym RDS ds. zamówień publicznych kol. Zbigniewa Kaniewskiego zastąpił kol. Krzysztof Morawski,
– w zespole problemowym RDS ds. prawa pracy kol. Romualda Wojtkowiaka zastąpił kol. Paweł Śmigielski (ekspert – Mirosław Grzybek),
– w zespole problemowym ds. polityki gospodarczej i rynku pracy kol. Janusza Śniadeckiego zastąpił kol. Leszek Miętek (ekspert – Jerzy Wiertelak).


(…)

BP OPZZ

 

Podpisanie porozumienia płacowego w PKP CARGO S.A.

Późnym popołudniem 26.06.17 Strony ZUZP PKP CARGO S.A. w wyniku negocjacji prowadzonych w ramach dialogu społecznego zawarły porozumienie dotyczące podwyżek płac dla pracowników PKP CARGO S.A. Kończy to procedurę dialogu społecznego wszczętego w związku z żądaniem płacowym wysuniętym 23.03.2017 r. Szczegóły przedstawią zainteresowanym przewodniczący organizacji związkowych.

Posiedzenie Rady Krajowej ZZM

W siedzibie Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce przy ul. Wojciechowskiego 7 w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Krajowej z udziałem nowo powołanych członków Prezydium. Spotkanie prowadził Prezydent Leszek Miętek. Spotkanie oprócz omówienia spraw i sytuacji bieżących w Spółkach dotyczyło kwestii organizacyjnych pracy VIII Kadencji ZZM.

Krajowy Zjazd Delegatów ZZM wybrał władze VIII Kadencji

Podczas krajowego zjazdu delegatów ZZM, odbywającego się w dniach 5-6 czerwca 2017 r. w Zakopanem, zaufaniem ponownie obdarzony został Leszek Miętek, któremu funkcję prezydenta ZZM delegaci powierzyli po raz czwarty z rzędu. Jego zastępcami, wiceprezydentami ZZM, będą Krzysztof Ciećka i Sławomir Centkowski. Delegaci wybrali również nowy skład Krajowej Komisji Rewizyjnej, w skład której weszli: Marek Woźniak (przewodniczący), Krzysztof Pasko, Dariusz Nowrot, Stanisław Gałecki, Józef Jakubina i Sławomir Szymański.

Celem nadrzędnym działań ZZM w VIII kadencji jest obrona miejsc pracy, poprawa warunków pracy członków ZZM, powstrzymanie wygaszania uprawnień do emerytur pomostowych, a także przywrócenie zasad bezpieczeństwa ruchu kolejowego i odpowiedzialności za wypadki przez wszystkich realizujących system bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach kolejowych.

Posiedzenie Zarządu ALE w Warszawie

W Warszawie w dniach 25-26 maja 2017 roku odbyło się posiedzenie Zarządu ALE – organizacji zrzeszającej Związki Zawodowe Maszynistów z 18 krajów Europy. Posiedzenie zdominowane było sprawami wdrażania IV Pakietu Kolejowego, europejskim dialogiem społecznym i bezpieczeństwa ruchu kolejowego.